<_Bind_pageid />

Not 31 Förvärv och avyttringar


2011
2010
Förvärvs- och avyttringseffekter på tillgångar och skulder MSEK    Förvärv   Avyttringar    Summa
Förvärv Avyttringar Summa
Goodwill 79 -78 1
2
2
Kundrelationer 92 -20 72Övriga immateriella anläggningstillgångar 1
1Övriga anläggningstillgångar 233 -79 154Summa anläggningstillgångar 405 -177 228Omsättningstillgångar 119 -269 -150SUMMA TILLGÅNGAR 524 -446 78
2
2
SUMMA SKULDER -171 363 192NETTOTILLGÅNG

353

-83

270


2


2

Reavinst avyttrad verksamhet/koncernföretag
-80 -80Övriga kassaflödespåverkande poster

-9

-22

-31

Erlagd/erhållen köpeskilling -344 219 -125
-2
-2
Likvida medel (förvärvad/avyttrad)
-34 -34Nettoeffekt på likvida medel -344 185 -159
-2
-2
Avyttringar

Inom affärsområdet Strålfors fortsätter PostNord att renodla verksamheten. Etikettverksamheten i Strålfors Identification Solutions, SIS, avyttrades med effekt från och med den 1 augusti. Den villkorade köpeskillingen om 155 MSEK värderades till verkligt värde med hänsyn tagen till den sålda verksamhetens bedömda utveckling fram till 2014. Förutom det svenska bolaget Strålfors Identification Solutions AB består SIS av Strålfors A/S, Stralfors AG och Stralfors Schweiz AG. Som en del av affären gjordes även en inkråmsförsäljning av det norska bolaget Strålfors AS den 1 november efter prövning av Konkurrensverket. Effekten på koncernens resultat är -2 MSEK. Verksamheten i SIS har överlåtits till EsonPac Group AB i vilket Strålfors AB fram till 2014 kommer att äga 20% av aktierna till en köpeskilling om 155 MSEK. Innehavet redovisas som tillgång till försäljning.

Stralfors SAS i Frankrike har sålt fastighetsbolaget SCI du Pont St Jean Société Civile den 22 december med en resultateffekt på 1 MSEK.

Posten AB avyttrade per den 1 augusti Fastighets AB Kvasten 8, effekten på koncernens resultat är 81 MSEK. I fastigheten fanns inte längre någon postal egen verksamhet.

Förvärv av rörelser

Den 1 juli förvärvade Posten AB 100% av aktierna i de norska bolagen Mereco AS och Eek Transport AS, köpeskillingen uppgick för båda företagen till 92 MSEK. Koncernens resultat inkluderar en resultateffekt om 3 MSEK. Om förvärven hade gjorts per den 1 januari hade resultatpåverkan uppgått till 8 MSEK.

Efter konkurrensprövning förvärvade Posten AB den 1 september Nils Hansson Logistics AB, köpeskillingen uppgick till 52 MSEK. Koncernens resultat inkluderade en resultateffekt om 5 MSEK, Om förvärvet hade gjorts per den 1 januari hade resultatpåverkan uppgått till -9 MSEK.

Post Danmark A/S har sedan 2007 ägt 51% av aktierna i Transportgruppen A/S. Den 1 juli förvärvades ytterligare 41% av aktierna till en köpeskilling om 14 MSEK. Resterande 8% av aktierna ägs av bolaget självt genom att de köpt tillbaka aktierna från entreprenörer. Ingen resultateffekt på helåret har genererats. Om förvärvet hade gjorts per den 1 januari hade resultatpåverkan uppgått till -1 MSEK.

2011 Jan-dec,
MSEK
Goodwill Övriga
immater-iella till-
gångar
Övriga anlägg-ningstill-gångar Omsätt-ningstill-gångar Skulder Netto tillgång
Förvärvat

Eek Transport AS 51 85 27 63 -93 133
Nils Hansson logistic AB 28 8 1 48 -33 52
Övriga

205 8 -45 168
Summa förvärvat 79 93 233 119 -171 353
Avyttrat

Strålfors Identification Solutions, SIS 21 77 50 267 -333 82
Fastighets AB Kvasten 8

28 2 -30 0
SCI du Pont St Jean Société Civile

1

1
Summa avyttrat 21 77 79 269 -363 83
Förvärv av fastighetsbolag

Posten AB har som ett led till den nya terminalstrukturen förvärvat 100% av aktierna i tre bolag under första halvåret 2011. Alla bolag är köpta kontant. För anskaffning av mark till den nya terminalen i Rosersberg förvärvades Rosersberg Brevterminal AB den 17 januari för 50 TSEK. Sigtuna Rosersberg Fastighetsutveckling AB köptes den 21 juni för 100 MSEK. Industrifastigheten Fastighets AB Jönköpings Barnarps Kråkebo 1:69 förvärvades den 8 mars för att bygga en pall-hub åt Posten Logistik AB. Köpeskillingen uppgick till 3 MSEK.

Bildande av fastighetsbolag

I syfte att förvärva mark till Hallsbergterminalen bildades AB Grundstenen 135576 den 19 maj.