<_Bind_pageid />

Resultaträkning

MSEK Not 2011 2010 Förändring

1, 2


Nettoomsättning
39 466 41 669 -5%
Övriga rörelseintäkter 3 274 289 -5%
Rörelsens intäkter 4 39 740 41 958 -5%
Personalkostnader 5 -19 110 -20 551 -7%
Transportkostnader
-7 540 -7 384 2%
Övriga kostnader 6, 7, 24 -9 851 -10 737 -8%
Avskrivningar och nedskrivningar 8 -1 666 -1 917 -13%
Rörelsens kostnader
-38 167 -40 589 -6%
Andelar i intresseföretags resultat
-2 6 na
Rörelseresultat
1 571 1 375 14%
Finansiella intäkter 9 367 174 >100%
Finansiella kostnader 9 -267 -201 33%
Finansnetto
100 -27 na
Resultat före skatt
1 671 1 348 24%
Skatt 10 -446 -317 41%
Periodens resultat


1 225

1 031

19%

Periodens resultat, hänförligt tillModerbolagets aktieägare
1 223 1 030 19%
Minoritetsintresse
2 1
Resultat per aktie, kr
0,61 0,51 20%

Rapport över totalresultat

MSEK
2011 2010
Periodens resultat
1 225 1 031
Periodens övriga totalresultat


Omräkningsdifferenser1)
-44 -1 174
Periodens totalresultat


1 181

-143

Periodens totalresultat hänförligt till


Moderbolagets aktieägare
1 185 -138
Minoritetsintresse
-4 -5

1) Omräkningsdifferensen avser omräkning av koncernens egna kapital i utländska valutor.