<_Bind_pageid />

Affärsverksamheterna

Breve Danmark

Nettoomsättningen för affärsområde Breve Danmark minskade med 14% till 9 347 (10 882) MSEK. Affärsområdet påverkades av en svag dansk ekonomi och den pågående och omfattande digitaliseringen på den danska marknaden. Brevvolymerna minskade under året med totalt 12%. De prishöjningar som Breve Danmark har genomfört under året påverkade intäkterna positivt med knappt 3%. Volymerna för ODR, Magasinpost och Tidningar har också minskat, primärt till följd av tilltagande konkurrens kring dessa tjänster. Breve Danmark arbetar bland annat med insatser som syftar till att stärka försäljningen till små och medelstora företagskunder samt till att utveckla ny, lönsam verksamhet inom facility services. Rörelsens intäkter, inklusive interna transaktioner, uppgick till 11 032 (12 698) MSEK.

Rörelsens kostnader minskade med 12% till 10 670 (12 057) MSEK. Minskningen var främst hänförlig till anpassningar till minskade volymer genom de besparingsaktiviteter som pågår inom såväl produktionen som inom administrationen. Medelantalet anställda minskade med 9% under året.

Rörelseresultatet minskade till 355 (641) MSEK och rörelsemarginalen till 3,2 (5,0)%.

Nettoomsättning och rörelsemarginal, Breve Danmark

Meddelande Sverige

Nettoomsättningen för affärsområde Meddelande Sverige minskade med 2% till 15 220 (15 554) MSEK. Brevvolymerna påverkades negativt av konkurrensen från digitala alternativ och minskade under året med drygt 3%. Under 2011 var reklammarknaden förhållandevis stark i Sverige. Volymerna för ODR låg i nivå med föregående år. Affärsområdets arbete för att stödja brevet som kommunikationskanal fortgick. Affärsområdet har även arbetat med utveckling av nya digitala gränssnitt mot kunder samt vidareutveckling av ombudsnätet. Rörelsens intäkter, inklusive interna transaktioner, uppgick till 15 951 (16 265) MSEK.

Rörelsens kostnader minskade med 2% till 15 061 (15 386) MSEK. Kostnadsminskningen förklaras främst av återförda avsättningar för omstrukturering om netto 114 MSEK. Föregående års omstruktureringskostnader uppgick till 94 MSEK. Personalkostnaderna minskade med 2% till följd av anpassningar till minskade volymer samt pågående besparingsaktiviteter. Medelantalet anställda minskade med 4% under året. Transportkostnaderna ökade som ett resultat av högre bränslepriser.

Rörelseresultatet ökade till 890 (879) MSEK och rörelsemarginalen till 5,6 (5,4)%.

Nettoomsättning och rörelsemarginal, Meddelande Sverige

Logistik

Nettoomsättningen för affärsområde Logistik ökade något, till 12 450 (12 423) MSEK. Omsättningen i den norska logistikverksamheten ökade och den svenska verksamhetens omsättning var i nivå med föregående år. Den danska logistikmarknaden präglas fortsatt av hård konkurrens och prispress, liksom av den svaga ekonomiska utvecklingen i landet, vilket medförde minskade affärsvolymer för den danska logistikverksamheten. Rörelsens intäkter, inklusive interna transaktioner, uppgick till 13 767 (13 722) MSEK.

Rörelsens kostnader minskade med 1% till 13 498 (13 583) MSEK. Återförda avsättningar för omstrukturering minskade rörelsekostnaderna med 15 MSEK. Föregående år belastades med omstruktureringskostnader om 70 MSEK.

Rörelseresultatet ökade till 269 (139) MSEK och rörelsemarginalen till 2,0 (1,0)%.

Nettoomsättning och rörelsemarginal, Logistik

Strålfors

Nettoomsättningen för Strålfors minskade med 10% till 3 048 (3 391) MSEK. Förändringen var hänförlig till avyttringen av divisionen Strålfors Identification Solutions. Exklusive struktur- och valutaeffekter minskade nettoomsättningen med 1% och minskningen var relaterad till effekter från ökad digitalisering. Rörelsens intäkter, inklusive interna transaktioner, uppgick till 3 066 (3 419) MSEK.

Rörelsens kostnader minskade med 12% till 3 147 (3 595) MSEK. Minskningen var främst hänförlig till avyttringen av divisionen Strålfors Identification Solutions. Därutöver belastades föregående år med omstruktureringskostnader om 77 MSEK. Exklusive struktur- och valutaförändring minskade kostnaderna med 2% till följd av pågående besparingsaktiviteter.

Rörelseresultatet förbättrades till -76 (-170) MSEK.

Nettoomsättning, Strålfors