<_Bind_pageid />

Aktien

Ägande och aktiekapital

PostNord AB ägs av svenska staten till 60% och danska staten till 40%. Rösterna fördelas 50/50 mellan den danska och svenska staten. Det danska Transportministeriet företräder danska statens aktier och det svenska Finansdepartementet företräder svenska statens aktier på PostNord AB:s årsstämma och nominerar därvid vardera fyra styrelseledamöter i PostNord. Ägarförhållandet regleras i ett aktieägaravtal mellan de två staterna.

Aktiekapitalet i PostNord uppgår till 2 000 MSEK, fördelat på
2 000 000 001 aktier, varav 1 524 905 971 A-aktier och 475 094 030 B-aktier. Var och en av aktierna har ett kvotvärde om 1 SEK och berättigar till utdelning. A-aktierna berättigar till en röst per aktie och B-aktierna berättigar till en tiondels röst per aktie.

Utbetald och föreslagen utdelning

Under 2011 utbetalades utdelning om totalt 1 000 MSEK, motsvarande 0,50 SEK per aktie. Utdelningen svarade mot 97% av årets resultat 2010.

Resultat per aktie, före och efter utspädning uppgick 2011 till 0,61 (0,51) SEK. Styrelsen föreslår en utdelning om 368 MSEK, vilket svarar mot 0,18 SEK per aktie och 30% av årets resultat.

Finansiell kalender 2011

  • Årsstämma - 20 april 2012, kl 11.00
  • Delårsrapport januari-mars 2012 - 10 maj 2012
  • Delårsrapport januari-juni 2012 - 29 augusti 2012
  • Delårsrapport januari-september 2012 - 7 november 2012

Information om PostNords årsstämma återfinns i bolagsstyrningsrapporten.