<_Bind_pageid />

Årsstämma

Stämman är enligt aktiebolagslagen bolagets högsta beslutande organ. Det svenska Finansdepartementet företräder svenska statens aktier och det danska Transportministeriet företräder danska statens aktier på PostNords årsstämma. Respektive stat nominerar vardera fyra styrelseledamöter i bolaget.

Beslut vid bolagsstämman fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor föreskriver dock aktiebolagslagen och bolagsordningen att ett förslag ska biträdas av en högre andel av de på stämman företrädda aktierna och avgivna rösterna.

Styrelsen är ansvarig för att underrätta om tid och plats för årsstämman. Kallelse till årsstämma sker genom annonsering, genom information i årsredovisning samt på koncernens webbplats. Riksdagsledamöter, folketingsledamöter och allmänhet bjuds in till att närvara och ställa frågor på årsstämman.

Årsstämma 2011

Årsstämman 2011 avhölls den 15 april 2011. Stämman fattade följande beslut:

  • Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  • Vinstdisposition i enlighet med styrelsens och VD:s förslag att utdelning ska lämnas till aktieägarna med 0,50 kronor per aktie, sammanlagt 1 Mdr SEK.
  • Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.
  • Godkännande av förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
  • Styrelsen ska bestå av åtta stämmovalda ledamöter utan suppleanter.
  • Omval samtliga ledamöter, Fritz H. Schur, Mats Abrahamsson, Ingrid Bonde, Gunnel Duveblad, Bjarne Hansen, Torben Janholt, Anne Birgitte Lundholt och Richard Reinius. Omval av styrelsens ordförande Fritz H. Schur.
  • Stämman beslutade i enlighet med de förslag som lagts om arvoden till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma. Styrelse- eller kommittéarvode ska ej utgå till ledamot anställd i Regeringskansliet. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Fastställande av ekonomiska mål för moderbolaget.
  • Ändringar i bolagsordningen, bland annat ändring av bolagets firma till PostNord AB.

Fullständigt protokoll från stämman finns tillgängligt på koncernens webbplats www.postnord.com.

Årsstämma 2012

PostNords årsstämma 2012 är planerad att äga rum den 20 april 2012 kl. 11.00. Information om tidpunkt finns på koncernens webbplats www.postnord.com.

Kallelse till årsstämman sker genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter samt på koncernens webbplats. Underrättelse om tid och plats för årsstämman sänds till riksdagens och folketingets respektive centrala kanslier i anslutning till utfärdandet av kallelsen. Kommande stämmoprotokoll publiceras så snart de justerats.

Allmänhet, riksdagsledamöter och folketingsledamöter har möjlighet att anmäla sig till årsstämman via mail till: ir@posten.se.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår ingen ändring av de riktlinjer som antogs av årsstämman 2011.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara väl avvägd, konkurrenskraftig, takbestämd, rimlig och ändamålsenlig samt bidra till god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet.

Pensionsavsättningar för ledande befattningstagare i Sverige bör inte överstiga 30% av månadslönen. Enligt avtalen är deras pensionsålder 62 respektive 65 år. Vid uppsägning av anställningen från arbetsgivarens sida bör uppsägningstiden inte överstiga tolv månader och sex månader vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida kan avgångsvederlag utgå med högst motsvarande tolv månadslöner. Vid ny anställning eller inkomst från annan förvärvsverksamhet ska lön under uppsägningstid respektive avgångsvederlag reduceras med belopp motsvarande ny inkomst.

För ledande befattningshavare som är anställda i enlighet med dansk arbetsrätt tillämpas fullt ut premiebaserade pensioner och pensionsåldern följer dansk arbetsrätt.