<_Bind_pageid />

Att arbeta hos oss

PostNord är en av Nordens största arbetsgivare. Vi vill vara en attraktiv och utvecklande arbetsgivare för engagerade ledare och medarbetare.

Bra chefer och medarbetare med rätt kompetens är grunden till framgång för koncernen. PostNord vill rekrytera, utveckla och behålla de bästa talangerna till olika funktioner i verksamheten och inom en mängd olika yrkeskategorier. Inom PostNord finns det många olika karriärvägar inom och mellan olika affärsverksamheter och länder. Som medarbetare i koncernen ska du drivas av en vilja att ständigt förnya och förbättra för att företaget ska kunna leva upp till och överträffa kundernas krav och förväntningar.

Så arbetar PostNord

Koncernens HR-arbete fokuseras på framförallt tre områden:

  • Medarbetarskap. Hur jag som medarbetare agerar – vad jag gör och vilket ansvar jag tar för att nå mina egna och verksamhetens mål.
  • Ledarskap. PostNord eftersträvar ledare som trivs med att leda genom andra och skapa engagemang.
  • Hälsa. Med många av medarbetare med fysiskt ansträngande arbeten har arbetsmiljö och hälsa en hög prioritet i koncernen.

Utveckling 2011 och framåt

2011 hade koncernen i medeltal 41 714 anställda på koncernens drygt 2 000 arbetsplatser. Det totala antalet medarbetare uppgick vid slutet av 2011 till 48 568 personer. Personalomsättningen uppgick 2011 till 10,6 (10,7)%.

Medarbetarna i Norden förmedlar i årliga mätningar sin syn på koncernen och dess verksamhet, vilka sammanställs i index över medarbetarnas engagemang (MIX) och ledarskapets kvalitet (LIX). Under 2011 uppgick medarbetarindex till 57 och ledarskapsindex till 59. Utfallet 2011 för dessa båda index är inte jämförbart med tidigare medarbetarundersökningar beroende på förändringar som gjorts i mätningarna, men indexutfallet indikerar ändå en förbättringspotential. Det faktum att koncernen genomför omfattande förändringar och omställningar av verksamheten, bedöms påverka utfallet. PostNords målsättning är att åstadkomma en förbättring av båda nyckeltalen under perioden fram till 2015. Viktiga delar i detta arbete är bland annat att öka kunskapen om koncernens framtida utveckling, ytterligare öka fokus på kunderna i alla delar av verksamheten och genomföra ökade insatser för att utveckla chefer och ledare.

Jämställdhet och mångfald

PostNord ska erbjuda män och kvinnor lika möjligheter och motverka oskäliga löneskillnader. Koncernens målsättning är att andelen kvinnliga chefer i koncernen ska uppgå till 40% år 2015. 2011 uppgick andelen kvinnliga chefer till 29 (29)% (värdet justerat mot tidigare publicerad information). Fördelningen kvinnor/män i koncernen var 35/65 (36/64)%.

Koncernen har en nollvision avseende diskriminering inom koncernen. Under 2011 angav exempelvis 5,4 (4,8)% i den svenska verksamheten att de varit utsatta för diskriminering eller trakasserier. Som stöd i koncernens arbete finns bland annat uppförandekoder och frågan om diskriminering adresseras aktivt av koncernens HR-funktion.

Hälsa och säker arbetsmiljö

Koncernen investerar betydande resurser och kraft på arbetsmiljö- och hälsoområdet. Sjukfrånvaron i koncernen uppgick 2011 till 5,0 (5,1)%.

Läs mer om medarbetaransvar i hållbarhetsredovisningen.

Åldersfördelning 1)

Fördelning kvinnor/män1)

1 ) Avser Norden.