<_Bind_pageid />

Breve Danmark

Genom Breve Danmark är PostNord den ledande leverantören av distributionslösningar på den danska kommunikationsmarknaden.

Breve Danmark erbjuder fysiska och digitala brev-, direct marketing- och tidningstjänster, facility services samt in- och utlämning av paket. Varje arbetsdag hanterar Breve Danmark drygt 7 miljoner försändelser till 2,6 miljoner danska hushåll och till alla företag i Danmark. Breve Danmark erbjuder även tjänster med global räckvidd och hög kvalitet genom internationella samarbeten. Breve Danmark verkar främst under varumärket Post Danmark.

Marknadsutveckling

Dansk ekonomi utvecklades svagt under 2011 och med den internationella statsskuldkrisen försämrades konjunkturutsikterna under året, vilket påverkade efterfrågan på affärsområdets tjänster.

För Breve Danmark präglades marknadsläget 2011 framförallt av kraftiga volymeffekter för brev till följd av pågående digitalisering i Danmark. Digitaliseringen av kommunikation i Danmark drivs främst av danska företags och myndigheters digitaliseringsstrategier för kommunikation. Utbudet av infrastruktur och nya e-tjänster som stödjer utvecklingen har ökat under de senaste åren. PostNord är delaktigt i denna förändring och erbjuder bland annat en digital postbox-tjänst, eBoks. De senaste tio åren haraffärsområdets brevvolymer minskat med 45%, och de senaste två åren med 21%. Danmark ligger i täten internationellt vad gäller digitalisering i samhället. PostNord bedömer att brevvolymerna kommer att fortsätta minska kraftigt framgent. Under 2012 bedömer koncernen att Breve Danmarks brevvolymer kommer att minska i samma omfattning som 2011, det vill säga omkring 12%.

Breve Danmark är en av Danmarks största aktörer inom reklam. Under den första halvan av 2011 ökade omsättningen i den danska reklammarknaden som helhet med 5% (Källa: IRM).

Konkurrensen inom direct marketing och tidningsdistribution har ökat i Danmark under året.

Den danska marknaden liberaliserades efter införandet av en ny postlag i Danmark från och med den 1 januari 2011. Den nya lagen innebär fri konkurrens samt en säkring av de samhällsomfattande tjänsterna för Post Danmark A/S. Samtidigt har det skapats förutsättningar för Post Danmark att fortsätta bedriva en affärsmässig verksamhet som leverantör av den samhällsomfattande posttjänsten genom möjlighet till lättnader inom vissa kostsamma områden.

Läs mer om samhällsuppdraget i Danmark i bolagsstyrningsrapporten.

Nettoomsättning och resultat 2011

Nettoomsättningen för affärsområde Breve Danmark minskade med 14% till 9 347 (10 882) MSEK. Affärsområdet påverkades av en svag dansk ekonomi och den pågående och omfattande digitaliseringen på den danska marknaden. Brevvolymerna minskade under året med totalt 12%. De prishöjningar som Breve Danmark har genomfört under året påverkade intäkterna positivt med knappt 3%. Volymerna för ODR, Magasinpost och Tidningar har också minskat, primärt till följd av tilltagande konkurrens kring dessa tjänster. Breve Danmark arbetar bland annat med insatser som syftar till att stärka försäljningen till små och medelstora företagskunder samt till att utveckla ny, lönsam verksamhet inom facility services. Rörelsens intäkter, inklusive interna transaktioner, uppgick till 11 032 (12 698) MSEK.

Rörelsens kostnader minskade med 12% till 10 670 (12 057) MSEK. Minskningen var främst hänförlig till anpassningar till minskade volymer genom de besparingsaktiviteter som pågår inom såväl produktionen som inom administrationen. Medelantalet anställda minskade med 9% under året.

Rörelseresultatet minskade till 355 (641) MSEK och rörelsemarginalen till 3,2 (5,0)%.

Under perioden uppgick investeringar i anläggningstillgångar i Breve Danmark till 519 (519) MSEK. Investeringarna avsåg främst fordon, sorteringsmaskiner, transportstyrningssystem, inköp av postautomater samt elcyklar.

Leveranskvaliteten för 1:a-klassbrev ökade under 2011 till 94,0 (93,3)%, för Breve Danmark.

Aktiviteter under 2011

Effektivisering och omställning av verksamheten

Under 2011 har Breve Danmark ägnat stor kraft åt att anpassa verksamheten i förhållande till de kraftigt minskande volymerna. Affärsområdet har genomfört insatser för att anpassa personalstyrka, kostnader och kapacitet till efterfrågan. För att försvara brevets ställning har Breve Danmark arbetat med kundaktiviteter som syftar till att öka försäljningen till små och medelstora företag och till utvalda branscher. Flera insatser och kampanjer har även genomförts för att öka kunskapen i marknaden om värdet av den fysiska försändelsen.

Den postlag som infördes vid årets början har ytterligare förbättrat möjligheterna för koncernen att anpassa verksamheten efter nya marknadsvillkor och samtidigt upprätthålla en hög service av högsta kvalitet. Under 2011 har Breve Danmark därför bland annat justerat prissättningen av tjänsterna, för att närmare koppla priser och kostnader för utförande av tjänsten. Lagen anger även att samtliga danska hushåll ska placera sin postlåda vid tomtgränsen senast 2011 för att möjliggöra effektivare postutdelning.

Breve Danmark har under flera år genomfört betydande investeringar i avancerade produktions- och distributions-system och bedriver idag en av världens mest moderna och automatiserade brevverksamheter.

Affärsutveckling

Arbetet med att utveckla och implementera nya tjänster inom distribution har fortgått. Insatserna omfattar både digitala komplementtjänster med synergipotential med befintliga tjänster och facility services där Breve Danmark kan etablera nya användningsområden för befintliga produktionsresurser.

Under 2011 introducerades bland annat mobilporto på den danska marknaden och brevkunder kan nu köpa porto via sms. Post Danmark har även lanserat applikationer för smartphones under året som ökat tillgängligheten till tjänsterna. För Breve Danmark är digitala tjänster inte minst viktiga som stödjande affärer till fysiska volymer.

Miljöinitiativ

Breve Danmark var det affärsområde i koncernen som i störst utsträckning nyttjade den koncerngemensamma Klimatfonden för miljöinvesteringar under 2011. Miljöarbetet fokuseras framförallt på att minska energianvändningen och viktiga insatser är att anpassa fordonsparken, fastighetsportföljen liksom bränsle- och energiförbrukningen i produktionen. Under 2011 har en ökad andel elfordon tagits i bruk i den danska produktionen.

eBoks

Koncernen är delägare till det danska företaget eBoks, som är en effektiv och säker e-tjänst till företag som önskar effektivisera stora brevsändningar till privatpersoner. Tjänsten är den mest använda i sitt slag i Norden och lanserades under 2011 även i Norge.

Fler än 163 000 företag och myndigheter samt 3,5 miljoner privatpersoner i Danmark är anslutna till denna tjänst som distribuerade drygt 185 (160) miljoner försändelser under 2011. Koncernen äger eBoks tillsammans med Nets, en ledande aktör inom betalnings- och informationsförmedling i Norden.

Från och med 2012 ingår eBoks i Breve Danmarks resultat. Verksamheten ingick innan dess i Strålfors resultat.

Strategiska prioriteringar

  • Genomföra strukturella omställningar för att anpassa kostnader och kapacitet till lägre brevvolymer för att säkra lönsamhet och bibehållen hög kvalitet.
  • Minska takten i brevvolymnedgången genom ökad fokusering på små och medelstora företag och nyckelbranscher.
  • Utveckla nya, lönsamma tjänster inom facility services och distribution.
  • Minskning av administrativa kostnader.
  • Miljöförbättringar framför allt genom anpassningar av fordonsparken, fastighetsportföljen liksom bränsle- och energiförbrukning i produktionen.

Nettoomsättning

Rörelseresultat och rörelsemarginal

Volymer

Leveranskvalitet