<_Bind_pageid />

Det miljöriktiga valet

PostNord går i frontlinjen i branschen för att minska klimatpåverkan. Att vara det miljöriktiga valet för våra kunder är en del av vår vision.

Som stor transportör i Norden har PostNords verksamhet betydande miljöpåverkan. För att verksamheten ska kunna bedrivas använder PostNord de flesta transportslag. Målsättningen är dock att utföra uppdrag och kundåtaganden på ett så miljöeffektivt sätt som möjligt för att skapa mervärde för såväl samhälle som kunder och samtidigt hushålla bättre med egna resurser. Koncernens miljöåtagande är integrerat i verksamheten och arbetet styrs som all annan verksamhet i företaget.

Ökad energieffektivitet

En viktig del av miljöarbetet är kapacitetsutnyttjande. Koncernen strävar efter att samordna transporter och lasta fordon till så hög fyllnadsgrad som möjligt, ett arbete som sker i den dagliga produktionsverksamheten.

Skalfördelar och kapacitet för stora volymer är viktiga skäl till att koncernen har valt att transportera en hög andel av försändelserna via tåg. 65% av brevvolymerna mellan sorteringsterminalerna i Sverige transporteras med tåg. Även i Norge transporteras den allra största delen av koncernens totala pall- och paketvolymer via tåg.

Klimatfonden

Koncernen investerar betydande belopp i att minska verksamhetens miljöpåverkan. En del av dessa investeringar görs inom ramen för Klimatfonden som infördes 2009 och som avser öronmärkta medel för miljöinvesteringar. Klimatfonden har bidragit till att koncernen har ökat takten i sitt miljöarbete och flera satsningar har gjorts för energieffektivare transporter och lokaler. För 2011 öronmärktes 100 MSEK och bland annat gjordes investeringar i utökning av elfordonsflottan och i flera energieffektiviserande åtgärder i lokaler och fastigheter.

Det klimatekonomiska erbjudandet har breddats med bland annat klimatekonomiska tjänstealternativ för varubrev och posttidningar i Sverige. Koncernen har även deltagit i flera samarbeten för hållbar utveckling, däribland i ett drivmedelstest av BioDME tillsammans med bland annat Volvo Lastvagnar och Energimyndigheten i Sverige.

Miljömål och utfall

PostNords målsättning är att reducera koncernens koldioxidutsläpp med 40% till 2020, med basår 2009. Denna ambition ligger i linje med ägarnas miljömål. Under 2011 minskade koldioxidutsläppen med 23 974 ton. Sammantaget har PostNords koldioxidutsläpp nu minskat med 7% från basåret 2009.

Koldioxidutsläpp1)

1)Avser Norden samt Strålfors utomnordiska verksamheter.

Anmälningspliktig verksamhet

PostNord bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt respektive nationell lagstiftning i Sverige, Danmark, Frankrike och Polen. Denna verksamhet utgör en begränsad del av koncernens nettoomsättning. I Sverige bedriver Strålfors anläggning i Ljungby anmälningspliktig verksamhet enligt den svenska miljöbalken. Motsvarande anmälningar görs till berörda myndigheter för Strålfors anläggningar i Frankrike och Polen. Dessa anmälningspliktiga verksamheter avser grafisk produktion och påverkar den yttre miljön i form av utsläpp till luft.

Övrig anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken utgörs av ett antal spolhallar i PostNords svenska verksamhet. Inga betydande miljöincidenter har inträffat och inga större miljötvister har pågått under året. Det finns ett mindre pågående miljöärende kopplat till avveckling av Strålfors verksamhet i Göteborg.

Inga verksamheter med anmälningsplikt behövde under 2011 göra förnyad anmälan.

Läs mer om miljöarbetet i hållbarhetsredovisningen.