<_Bind_pageid />

Finansiell översikt

MSEK, om ej annat anges Jan-dec 2011 Jan-dec 2010 Förändring
ResultaträkningNettoomsättning 39 466 41 669 -2 203 -5%
Övriga rörelseintäkter 274 289 -15 -5%
Rörelsens intäkter 39 740 41 958  -2 218 -5%
Rörelsekostnader -36 501 -38 672 2 171 -6%
Andelar i intresseföretags resultat -2 6 -8 >100%
Rörelseresultat (EBITDA) 3 237 3 292 -55 -2%
Av- och nedskrivningar -1 666 -1 917 251 -13%
Rörelseresultat (EBIT) 1 571 1 375 196 14%
Finansnetto 100 -27 127 >100%
Resultat före skatt 1 671 1 348 323 24%
Skatt -446 -317 -129 41%
Periodens resultat 1 225 1 031 194 19%

Finansiell ställning
Likvida medel, vid periodens utgångEget kapital, vid periodens utgång 2 107 3 640 -1 533 -42%
Nettoskuld 11 930 11 753 177 2%

Nyckeltal
578 -728 1 306 >100%
Rörelsemarginal (EBITDA), % 8,1 7,8

Rörelsemarginal (EBITDA), exkl. omstruktureringskostnader, % 8,4 8,6

Rörelsemarginal (EBIT), % 4,0 3,3

Rörelsemarginal (EBIT), exkl. omstruktureringskostnader, % 4,2 4,2

Vinst per aktie, SEK 0,61 0,51 0,10
Nettoskuld/EBITDA, ggr 0,18 -0,22 0,40
Soliditet, vid periodens utgång, % 47 46 1
Avkastning på eget kapital, rullande 12-månader, % 10 8

Medelantal anställda 41 714 44 060 -2 346 -5%