<_Bind_pageid />

Finansiell ställning

Stark finansiell beredskap

Koncernens likvida medel uppgick till 2 107 MSEK per den 31 december 2011. I december 2011 ingick moderbolaget ett avtal om en bekräftad kreditfacilitet uppgående till 2 000 MSEK i syfte att förstärka koncernens finansiella beredskap.

Sammantaget uppgår koncernens finansiella beredskap till 4 107 MSEK, vilket motsvarar 10% av koncernens nettoomsättning 2011.

Räntebärande skulder

Under året har återstående MTN-obligationer (Medium Term Note) förfallit. I samband med lösen av obligationerna har Post Danmark A/S MTN-program avslutats. Återstående räntebärande skulder består framförallt av dansk fastighetsfinansiering med lång löptid.

Stabil kapitalbas och låg nettoskuldsättning

Koncernen har en stark finansiell ställning och en stark kapitalbas, med en soliditet som uppgick till 47% per den 31 december 2011. Koncernens mål är att soliditeten ska uppgå till minst 35%.

Koncernens nettoskuld uppgick till 578 MSEK. Kvoten nettoskuld/EBITDA uppgick till 0,18.

Finansiell nettoställning

MSEK 31 dec 2011 31 dec 2010
Likvida medel 2 107 3 640
Räntebärande skulder 1 098 1 454
Avsättningar till pensioner 1 587 1 458
Nettoskuld 578 -728

Nettoskuld/EBITDA och soliditet