<_Bind_pageid />

Flerårsöversikt


Pro forma


MSEK, om ej annat anges 2008 2009
2010 2011
Koncernen
Nettoomsättning 45 810 44 633
41 669 39 466
Övriga rörelseintäkter 586 249
289 274
Rörelsens kostnader 43 454 44 605
40 589 38 167
Rörelseresultat (EBITDA) 4 777 2 298
3 292 3 237
Rörelseresultat (EBIT) 2 946 284
1 375 1 571
Resultat före skatt 3 640 2 439 1) 1 348 1 671
Periodens resultat 2 749 2 414 1) 1 031 1 225
Rörelsemarginal (EBITDA), % 10,3 5,1
7,8 8,1
Rörelsemarginal (EBITDA) exkl. omstruktureringskostnader . % 10,6 7,6
8,6 8,4
Rörelsemarginal (EBIT), % 6,3 0,6
3,3 4,0
Rörelsemarginal (EBIT) exkl. omstruktureringskostnader, % 6,7 3,2
4,2 4,2
Nettoskuld


-728 578
Avkastning på eget kapital, rullande 12-månader, % 27 20 1) 8 10
Soliditet, vid periodens utgång, % 39 45
46 47
Medelantal anställda 51 783 47 625
44 060 41 714
Breve Danmark
Nettoomsättning 12 727 13 094
10 882 9 347
Brev
9 289
7 607 6 502
Reklam och tidningar
2 546
2 211 1 890
Övrigt
1 259
1 064 955
Övriga rörelseintäkter 1 648 1 592
1 816 1 685
Rörelseresultat (EBIT) 1 197 444
641 355
Rörelsemarginal, % 8,3 3,0
5,0 3,2
Medelantal anställda 17 649 16 320
15 187 13 766
Volymer, miljoner producerade enheter
A-post
680
602 411
B-post och C-post
305
283 366
Meddelande Sverige
Nettoomsättning 16 574 15 794
15 554 15 220
Brev
8 817
8 571 8 142
Reklam och tidningar
4 639
4 670 4 699
Övrigt
2 338
2 313 2 379
Övriga rörelseintäkter 842 728
711 731
Rörelseresultat (EBIT) 967 397
879 890
Rörelsemarginal, % 5,6 2,4
5,4 5,6
Medelantal anställda 21 937 20 197
19 010 18 311
Volymer, miljoner producerade enheter
A-post 1 237 1 088
1 045 980
B-post 1 245 1 245
1 266 1 251
Logistik
Nettoomsättning 12 850 12 673
12 423 12 450
Paket6 382
Solutions (tyngre gods och integrerade lösningar)2 830
Övriga logistiktjänster (styckegods m.m.)3 238
Övriga rörelseintäkter 1 457 1 360
1 299 1 317
Rörelseresultat (EBIT) 100 -158
139 269
Rörelsemarginal, % 0,7 neg
1,0 2,0
Medelantal anställda 7 416 7 010
6 275 6 381
Volymer, miljoner producerade enheter
Paket


101 98
Strålfors
Nettoomsättning 4 032 3 762
3 391 3 048
Information Logistics
2 987
2 819 2 728
Identification Solutions
582
572 320
Supplies
193


Övriga rörelseintäkter 96 25
28 18
Rörelseresultat (EBIT) -3 -351
-170 -76
Rörelsemarginal, % neg neg
neg neg
Medelantal anställda 2 365 2 324
2 206 1 921

1) Inklusive realisationvinst om 2 002 MSEK avseende försäljningen av Post Danmark A/S andel i belgiska bpost (dåvarande De Post-La Poste) i juli 2009.