<_Bind_pageid />

Framsteg 2011

 • Fastställande av ny koncernstrategi, tillsättande av ny koncernledning och en verkställande ledning samt etablering av nya styrformer i koncernen.
 • Lansering av effektiviseringsprogram om 1 Mdr SEK i minskade administrativa kostnader till utgången av 2012.
 • Framgångsrik hantering av kraftiga brevvolymfall under året – koncernens rörelsemarginal uppgick till 4,0%.
 • Fortsatt integration i koncernen – implementering av koncerngemensam frimärksverksamhet och IT-verksamhet.
 • Förstärkning av ombudsnätet i Sverige genom nya avtal med dagligvaruhandeln samt slutförande av andra förändringar i produktionsstrukturen.
 • Implementering av omfattande förändringar i erbjudandet i Danmark till följd av ny postlag.
 • Påbörjad etablering av ny terminalstruktur i Sverige.

Nettoomsättning och rörelsemarginal

Resultat per aktie och utdelning

 • Förbättrad leveranskvalitet för brev och paket.
 • Genomförda kompletterande förvärv inom affärsområde Logistik i Sverige och Norge.
 • Fortsatt förstärkning av logistikerbjudandet i Norden  etablering av helnordisk paket- och palltjänst och tillägg av ytterligare 122 utlämningsställen.
 • Renodling av Strålfors verksamhet – försäljning av divisionen Identification Solutions.
 • Koldioxidutsläppen minskade med 7% under året.
 • Utbetalning av utdelning till aktieägarna om 1 Mdr SEK.

Brevvolymer

Leveranskvalitet