<_Bind_pageid />

Investeringar i anläggningstillgångar

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under 2011 till 1 957 (1 277) MSEK. Se vidare not 4 Segmentsrapportering. Ökningen avsåg främst investeringar i materiella anläggningstillgångar om 1 670 (1 050) MSEK.

Under perioden uppgick investeringar i anläggningstillgångar i Breve Danmark till 519 (519) MSEK. Investeringarna avsåg främst fordon, sorteringsmaskiner, transportstyrningssystem, inköp av postautomater samt elcyklar.

Investeringar i Meddelande Sverige uppgick till 273 (122) och avsåg främst investeringar i ombudsnätet (lokaler och inredning), maskininvesteringar samt lokalanpassningar.

Logistik har under perioden investerat 368 (183) MSEK i anläggningstillgångar. Investeringarna avsåg framför allt fordon, containrar, ny nordisk mobilplattform och handdatorlösning samt etableringskostnader avseende ny terminalstruktur i Norrland.

Årets investeringar i Strålfors om 156 (169) MSEK omfattar främst normala ersättningsinvesteringar, balanserade utgifter för programvaror samt förvärv av kundbas. I segmentet Övrigt och elimineringar ingick investeringar uppgående till 641 (284) MSEK under 2011. Investeringarna avsåg främst anläggningar i anslutning till etablering av de nya terminalerna i Hallsberg och Rosersberg, fordon till produktionen samt aktiveringar av utvecklingsutgifter för integrationen av gemensamma IT-lösningar.

Investeringar i anläggningstillgångar