<_Bind_pageid />

Kassaflöde

För 2011 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till
1 634 (1 824) MSEK. Likviditetspåverkan avseende pensioner uppgick till -1 170 (-1 036) MSEK. Postens pensionsstiftelse förvaltar pensionsåtaganden för Posten AB, Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB. Bolaget tryggar nya pensionsåtaganden i stiftelsen och erhåller gottgörelse för utbetalda pensioner. Under perioden har kapitalisering skett med -366 (-854) MSEK och gottgörelse har erhållits med 251 (871) MSEK. Under 2012 finns det risk för fortsatt låg eller utebliven gottgörelsen från pensionsstiftelsen på grund av osäkerheter på de finansiella marknaderna. PostNord har erhållit en premierabatt från Postens försäkringsförening om 114 MSEK.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 1 813 
(-1 199) MSEK. Förvärv av materiella anläggningstillgångar uppgick till 1 670 (1 050) MSEK. Investeringarna avsåg främst fordon inom produktionen, transport- och sorteringsutrustning och anläggningar i anslutning till etableringen av de nya terminalerna i Hallsberg och Rosersberg i Sverige. Investeringarna genomförs bland annat för att anpassa den svenska brevverksamheten till minskande brevvolymer. Förvärv av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 276 (222) MSEK. De immateriella investeringarna avsåg främst aktiveringar av utvecklingsutgifter för integrationen av gemensamma IT-lösningar.

Förvärv av dotterbolag och intressebolag, netto likviditetspåverkan, uppgick till -352 (0) MSEK. Förvärven avsåg främst mark och byggnad för nya terminaler samt verksamheter för att stärka marknadspositionen inom logistiktjänster. Likviditetspåverkan avseende avyttring av dotterbolag uppgick till 185 (0) MSEK.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 1 353
(-1 782) MSEK. 2011 har utdelning till moderbolagets aktieägare lämnats med 1 000 (1 440) MSEK och till minoriteten med 4 (3) MSEK.

Likvida medel uppgår enligt balansräkningen till 2 107 MSEK, vilket är 1 533 MSEK lägre än per 31 december 2010. Per den 31 december 2011 hade koncernen cirka 1 000 MSEK i outnyttjade skattemässiga underskott i kvarvarande verksamheter. Detta kan förbättra kassaflödet under kommande perioder

Stabilt kassaflöde

Trots minskande volymer och konjunkturutveckling visar koncernen sammanfattningsvis ett starkt underliggande kassaflöde. Strukturinvesteringar i brevaffären kommer även fortsättningsvis att belasta kassaflödet. Logistikaffären kommer att växa såväl organsikt som genom potentiella förvärv, vilket leder till ett ökat kapitalbehov. Det underliggande kassaflödet förväntas dock även fortsättningsvis vara stabilt.

Koncernens kassaflöde