<_Bind_pageid />

Koncernledning

Styrelsen utser och entledigar verkställande direktören. Koncernledningen biträder VD och utses av VD. VD leder koncernledningens och den verkställande ledningens arbete. VD ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget och koncernen i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Förhållandet mellan styrelse och VD regleras i arbetsordningen och VD-instruktionen. Lars Idermark är PostNords VD och koncernchef sedan den 1 mars 2011.

Under tredje kvartalet 2011 genomfördes förändringar i koncernens ledningsstruktur i syfte att öka styrbarhet och resultatfokus. Två koncernfunktioner avvecklades. En befattning som vice VD tillika vice koncernchef inrättades liksom en befattning som chef för koncernstrategi. Likaså etablerades en enhet för Produktionsutveckling, inklusive Koncernsupport & Shared Services.

Vidare etablerades en verkställande ledning som har ökat fokus på att besluta om och prioritera strategiska verksamhetskritiska frågor, säkerställa genomförande av beslutade affärsstrategier samt identifiera, initiera och följa upp affärsstrategiska koncerninitiativ.

PostNords verkställande ledning och koncernledning har det gemensamma ansvaret för att koncernens verksamhet utvecklas maximalt och i linje med den inriktning som koncernstyrelsen har fastställt.

PostNords verkställande ledning består av:

 • Lars Idermark, VD och koncernchef
 • K. B. Pedersen, vice VD och vice koncernchef
 • Mats Lönnqvist, vice VD och CFO
 • Palle Juliussen, HR-direktör och chefJuridik
 • Chef för Koncernstrategi (rekryteras)

Efter förändringarna består PostNords koncernledning av:

 • Verkställande ledningen
 • Andreas Falkenmark, affärsområdeschef Meddelande Sverige
 • Finn Hansen, affärsområdeschef Breve Danmark
 • Henrik Höjsgaard, affärsområdeschef Logistik
 • Per Samuelson, chef för Strålfors
 • Johanna Allert, chef Produktionsutveckling inklusive Koncernsupport & Shared Services
 • Per Mossberg, kommunikationsdirektör
 • Joss Delissen, CIO

PostNords koncernledning

 • Lars Idermark

  Lars Idermark

  Född 1957.

  Master of Business Administration.

  VD och koncernchef sedan 2011.

  Tidigare verkställande direktör och koncernchef i KF, verkställande direktör i Andra AP-fonden, vice verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktör och koncernchef i FöreningsSparbanken AB/Swedbank samt ekonomi- och finansdirektör och vice verkställande direktör i Föreningsbanken AB, verkställande direktör och koncernchef i LRF Holding AB.

  Styrelseordförande i Swedbank AB. Styrelseledamot i Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola.

 • K. B. Pedersen

  K. B. Pedersen

  Född 1948.

  Utbildad hos Post- & Telegrafvæsenet i Danmark.

  Vice VD och vice koncernchef sedan 2011. Medlem i Verkställande ledningen. Medlem i koncernledningen sedan 2009.

  Tidigare Vice VD och chef för koncernfunktion Produktionsutveckling. Tidigare vice administrerande direktör i Post Danmark A/S samt vicedirektör i P&T.

  Styrelseledamot i De Post-La Poste, Belgien samt i e-Boks A/S.

 • Mats Lönnqvist

  Mats Lönnqvist

  Född 1954.

  Civilekonom.

  Vice VD och CFO sedan november 2011. Medlem i Verkställande ledningen.

  Medlem i koncernledningen sedan 2011.

  Tidigare vice VD och CFO i SAS, CFO i Eniro, senior investment manager i Ratos, vice VD och CFO i Esselte, vice VD och CFO i Biacore samt CFO i Securum.

  Styrelseordförande i Intellecta AB samt Relacom AB Styrelseledamot i Biolin Scientific AB, Camfil AB, Spendrups Bryggeri AB, Østasiatiske Kompagni A/S, Bordsjö Skogar AB, Oracon AB med flera.

 • Joss Delissen

  Joss Delissen

  Född 1963.

  Civilekonom.

  Chief Information Officer sedan 2009.

  Medlem i koncernledningen sedan 2009.

  Tidigare CIO i Posten AB samt olika befattningar inom Unilever, senast Director Solutions Architecture.

 • Andreas Falkenmark

  Andreas Falkenmark

  Född 1955.

  Jur. kand.

  Chef för affärsområde Meddelande Sverige sedan 2009.

  Medlem i koncernledningen sedan 2009.

  Tidigare VD i Posten Meddelande AB, VD i NK Förvaltnings AB, VD i Duka AB, VD i Coop Sverige AB, VD i Observer Northern Europe.

   

 • Finn Hansen

  Finn Hansen

  Född 1956.

  Cand. scient.

  Chef för affärsområde Breve Danmark sedan 2009.

  Medlem i koncernledningen sedan 2009.

  Tidigare vicedirektör för Distribution, vicedirektör i Brevproduktion och Transport samt olika ledningsposter i Post Danmark A/S.

 • Johanna Allert

  Johanna Allert

  Född 1975.

  Civilingenjör.

  Chef Produktionsutveckling inklusive Koncernsupport & Shared Services sedan 2011.

  Medlem i koncernledningen sedan 2011.

  Tidigare chef för utveckling, koncernfunktion Produktionsutveckling.

 • Palle Juliussen

  Palle Juliussen

  Född 1948.

  Cand. jur.

  HR-direktör och Chef för Juridik sedan 2011.

  Medlem av Verkställande ledningen. Medlem i koncernledningen sedan 2009.

  Tidigare ledamot av Post Danmark A/S direktion med HR som ansvarsområde samt direktör i Tele Danmark.

 • Per Mossberg

  Per Mossberg

  Född 1953.

  Ekonom.

  Kommunikationsdirektör sedan 2009.

  Medlem i koncernledningen sedan 2009.

  Tidigare kommunikationsdirektör i Posten AB, partner i JKL AB, kommunikationsdirektör i Telia AB, informationsdirektör i Trygg-Hansa SPP AB, Nobel Industrier och Bofors AB samt VD i Näringslivets EU-fakta och Näringslivets Ekonomifakta.

 • Henrik Höjsgaard

  Henrik Höjsgaard

  Född 1965.

  Ekonomistudier.

  Chef för affärsområde Logistik sedan 2009.

  Medlem i koncernledningen sedan 2009.

  Tidigare VD för Posten Logistik AB, skeppsmäklare i Danmark, Storbritannien och Hong Kong, chef för TNT International Express i Danmark, VD i TNT International Express i Sverige, VD och koncernchef i Busslink i Sverige AB samt VD i Keolis Nordic AB.

 • Per Samuelsson

  Per Samuelson

  Född 1957.

  Civilekonom.

  Chef för Strålfors sedan 2009.

  Medlem i koncernledningen sedan 2009.

  Tidigare VD i Strålfors AB, lärare på HHS och IFL, olika befattningar inom Perstorps- och PLM-koncernerna, senast divisionschef i PLM:s koncernledning.

  Styrelseordförande i BTJ Group AB. Styrelseledamot i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren samt i Aniagra.