<_Bind_pageid />

Logistik

Genom affärsområde Logistik erbjuder PostNord logistik-tjänster till företag och organisationer. Med PostNords logistiktjänster kan 25 miljoner invånare och två miljoner företag nås varje dag.

Varje arbetsdag levererar PostNord närmare 400 000 paket och
11 000 pallar till nöjda företags- och privatkunder i hela Norden. PostNord erbjuder även en mängd andra logistik-lösningar inom styckegods, bud, express, tredjepartslogistik, systemtransporter och partifrakt, som innebär säkra och snabba transporter för koncernens kunder. Logistik har Nordens största och mest finmaskiga distributionsnät – ingen har fler terminaler och serviceställen i denna del av världen. Logistik har även ett partnerskap med Europas största paketnätverk, DPD, för att kunna bistå kunder med flöden till och från Norden.

Marknadsutveckling under året

Den nordiska logistikmarknaden är starkt korrelerad med konjunkturutvecklingen. Under året har den svenska och framför allt den norska logistikmarknaden utvecklats positivt, medan den danska logistikmarknaden påverkats av den svaga danska ekonomin i kombination med en fortsatt hård konkurrens och prispress. Den långsiktiga tillväxtutvecklingen på logistikmarknaden i Norden bedöms bli god och vara lika stor eller större än BNP under de närmaste åren.

Den regionala logistikmarknaden i Norden kännetecknas av intensiv konkurrens, framför allt från internationella aktörer. Överkapacitet, prispress och tydliga skalfördelar gör det sannolikt med ökad konsolidering i branschen. Genom organisk tillväxt och förvärv har Logistik befäst och utvecklat positionen i Norden.

Som starkt exportberoende region går större delen av den nordiska exporten inom Norden eller till övriga Europa. För nordiska logistikkunder är det därför viktigt att kunna köpa en kombination av logistiktjänster från en partner med en stark regional bas och internationell räckvidd.

Den kraftigt växande e-handeln har stor betydelse för flera av affärsverksamheterna inom PostNord och särskilt för Logistik och affärsområdets verksamhet inom paketdistribution. Allt fler e-handelsföretag efterfrågar helhetslösningar som inkluderar allt från kundanpassad gods- och lagerhantering till distribution till slutkund och hantering av eventuella reklamationer.

Nettoomsättning och resultat 2011

Nettoomsättningen för affärsområde Logistik ökade något, till
12 450 (12 423) MSEK. Omsättningen i den norska logistikverksamheten ökade och den svenska verksamhetens omsättning var i nivå med föregående år. Den danska logistikmarknaden präglas fortsatt av hård konkurrens och prispress, liksom av den svaga ekonomiska utvecklingen i landet, vilket medförde minskade affärsvolymer för den danska logistikverksamheten. Rörelsens intäkter, inklusive interna transaktioner, uppgick till 13 767 (13 722) MSEK.

Rörelsens kostnader minskade med 1% till 13 498 (13 583) MSEK. Återförda omstruktureringskostnader minskade rörelsekostnaderna med 15 MSEK. Föregående år belastades med omstruktureringskostnader om 70 MSEK.

Rörelseresultatet ökade till 269 (139) MSEK och rörelsemarginalen till 2,0 (1,0)%.

Logistik har under perioden investerat 368 (183) MSEK i anläggningstillgångar. Investeringarna avsåg framför allt fordon, containrar, ny nordisk mobilplattform och handdatorlösning samt etableringskostnader avseende ny terminalstruktur i Norrland.

Leveranskvaliteten för paket i Sverige uppgick till 97,5 (96,6)%. Leveranskvaliteten för paket i Danmark uppgick till 97,9 (97,1)%.

Svenskt Kvalitetsindex genomförde en mätning av pakettjänster under 2011, som visade att kunderna har blivit mer nöjda med PostNords logistikverksamhet i Sverige (Posten), medan kundnöjdheten i marknaden som helhet har minskat i landet.

Aktiviteter under 2011

Affärsutveckling

Logistik erbjuder idag ett brett spektra av logistiktjänster och koncernen har en stark ställning inom paket, pall, styckegods och In-night-lösningar på den nordiska marknaden. Med ett bredare och mer standardiserat logistikerbjudande, ökad styrka inom delmarknader där Logistik idag har en svagare position samt en bredare geografisk täckning kan affärsområdet bättre möta kundernas efterfrågan på tjänster och end-to-end-lösningar och skapa ytterligare tillväxt.

Under 2011 har Logistik fortsatt att utveckla och standardisera det nordiska sortimentet ytterligare, bland annat genom lansering av marknadens första helnordiska pakettjänst respektive palltjänst. Lanseringen var ett viktigt steg för att stärka logistikerbjudandet och innebär att företagskunder nu kan skicka paket och pall inom Norden som om de vore inrikesleveranser.

Logistik har genomfört förvärv under 2011 som kompletterar verksamheten med ledande kompetens inom pall, styckegods och fordonsbaserad spedition, vilket ytterligare har stärkt Logistiks position i Norden.

Under 2010 påbörjades nya samarbeten runt om i Norden med bland annat dagligvaruhandel, som ytterligare förstärkte distributionsnätverket. Dessa samarbeten har fungerat väl under 2011 och har bidragit till att ytterligare konsolidera PostNords position och tillgänglighet.

Effektivisering av verksamheten

Under 2011 har arbetet fortgått med att effektivisera produktionen för att skapa kapacitet för volymtillväxt, minska enhetskostnader och öka konkurrenskraften. En viktig del i detta arbete är den pågående terminalförändring som genomförs i Sverige. Under året kunde Logistik bland annat teckna hyresavtal för en ny kombinerad paket- och pallterminal i norra Stockholm. Ytterligare investeringar görs i Norge för att ytterligare öka Tollposts kapacitet på den norska marknaden.

Volymtillväxt till, från och inom Norden

Stora volymer ökar möjligheterna till standardisering och optimering av enhetskostnader. Under året har Logistik strävat efter att utveckla attraktivitet och position som den naturliga partnern för logistikflöden till, från och inom Norden. Vid sidan av en stark nordisk bas finns ytterligare utvecklingspotential i bland annat strategiska allianser. Genom det samarbetet PostNord har idag med ett av de ledande paketnätverken i Europa, DPD, kan nordiska företagskunder nå hela Europa till hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser.

Miljöinitiativ

Att bedriva ett metodiskt och målmedvetet miljöarbete är en förutsättning för att betraktas som ledande logistikaktör. Nordiska logistikköpare har under de senaste åren skärpt sina miljökrav. Som stor aktör i branschen deltar Logistik aktivt i utvecklingen av alternativa drivmedel och ny fordonsteknik. Under året deltog affärsområdet i tester av ett nytt bränsle i lastbilar i samarbete med Volvo Lastvagnar. Logistik har även uppgraderat fordonsflottan snabbare än vad som planerats. De investeringar koncernen gör i logistikterminaler kommer att öka kapaciteten ytterligare och skapar samtidigt möjligheter till ett mer effektivt kapacitetsutnyttjande, vilket kan bidra till minskade koldioxidutsläpp.

Strategiska prioriteringar

  • Expandera inom logistik i Norden.
  • Organisk tillväxt inom befintlig struktur och med befintligt sortiment, genom merförsäljning och partnersamarbeten.
  • Potentiella tilläggsförvärv för att bredda tjänsteerbjudandet och stärka geografisk position.
  • Minskning av administrativa kostnader.

Affärsmodell logistik

Nettoomsättning

Rörelseresultat och rörelsemarginal

Nettoomsättning 2011

Leveranskvalitet