<_Bind_pageid />

Meddelande Sverige

Genom Meddelande Sverige är PostNord den ledande leverantören av distributionslösningar på den svenska kommunikationsmarknaden.

Meddelande Sveriges erbjudande omfattar bland annat fysiska och digitala brev-, direct marketing- och tidningstjänster, in- och utlämning av paket och facility services. Genom internationella samarbeten erbjuder affärsområdet även global räckvidd av hög kvalitet. Meddelande Sverige verkar främst under varumärket Posten och hanterar varje arbetsdag omkring 20 miljoner försändelser till 4,5 miljoner svenska hushåll och till alla företag i Sverige.

Marknadsutveckling

Svensk ekonomi var i stark tillväxt under 2011. Under årets senare del försämrades konjunkturutsikterna något till följd av den internationella statsskuldkrisen.

Efterfrågan på Meddelande Sveriges tjänster präglades framförallt av den strukturella förändring som marknaden för kommunikationslösningar genomgår. Efterfrågan på brevet som kommunikationsform är för närvarande jämförelsevis något mer robust i Sverige än i Danmark bland annat till följd av skillnader mellan länderna i ekonomisk utveckling, kundstrukturer, digital infrastruktur och hur långtgående näringsliv och samhälles beslut om digitalisering är. De senaste tio åren har affärsområdets brevvolymer dock minskat med 22%, och de senaste två åren med 4%, främst till följd av substitution till digitala alternativ. PostNord bedömer att brevvolymerna kommer att minska avsevärt framgent. Under 2012 bedöms att Meddelande Sveriges brevvolymer kommer att minska med omkring 5%.

Meddelande Sverige är en av Sveriges största aktörer inom reklam. Under den första halvan av 2011 ökade den totala omsättningen på reklammarknaden med 7% (Källa: IRM).

Även om den svenska postmarknaden omreglerades 1993 är den fortsatt hårt reglerad för Meddelande Sveriges del, framförallt avseende prissättning och konkurrenters möjligheter till insyn. Den rådande regulatoriska situationen begränsar idag Meddelande Sveriges affärsmässiga möjligheter att möta marknadsutvecklingen i Sverige.

Läs mer om samhällsuppdraget i Sverige i bolagsstyrningsrapporten.

Nettoomsättning och resultat 2011

Nettoomsättningen för affärsområde Meddelande Sverige minskade med 2% till 15 220 (15 554) MSEK. Brevvolymerna påverkades negativt av konkurrensen från digitala alternativ och minskade under året med drygt 3%. Under 2011 var reklammarknaden förhållandevis stark i Sverige. Volymerna för ODR låg i nivå med föregående år. Affärsområdets arbete för att stödja brevet som kommunikationskanal fortgick. Affärsområdet har även arbetat med utveckling av nya digitala gränssnitt mot kunder samt vidareutveckling av ombudsnätet. Rörelsens intäkter, inklusive interna transaktioner, uppgick till 15 951 (16 265) MSEK.

Rörelsens kostnader minskade med 2% till 15 061 (15 386) MSEK. Kostnadsminskningen förklaras främst av återförda avsättningar för omstrukturering om netto 114 MSEK. Föregående års omstruktureringskostnader uppgick till 94 MSEK. Personalkostnaderna minskade med 2% till följd av anpassningar till minskade volymer samt pågående besparingsaktiviteter. Medelantalet anställda minskade med 4% under året. Transportkostnaderna ökade som ett resultat av högre bränslepriser.

Rörelseresultatet ökade till 890 (879) MSEK och rörelsemarginalen till 5,6 (5,4)%.

Investeringar i Meddelande Sverige uppgick till 273 (122) och avsåg främst investeringar i ombudsnätet (lokaler och inredning), maskininvesteringar samt lokalanpassningar.

Leveranskvaliteten för 1:a-klassbrev ökade under 2011 till 94,7 (93,1)% för Meddelande Sverige.

Under 2011 genomförde Svenskt Kvalitetsindex en kvalitetsmätning som omfattar Meddelande Sveriges tjänster (Posten). Undersökningen visade att andelen nöjda kunder har ökat såväl för företagspost som för privat post i Sverige.

Aktiviteter under 2011

Effektivisering och omställning av verksamheten

Volymförändringarna för brev medför behov av stora omställningar av verksamheten och anpassningar till efterfrågan av personalstyrka, kostnader och kapacitet. Under 2011 har Meddelande Sverige fortsatt arbetet med att skapa en optimal produktionsstruktur för framtiden, där en ny terminalstruktur och en ökad andel järnvägstransporter är viktiga delar. Under året påbörjades etableringen av en ny brevterminal i Hallsberg där en hög automatiseringsgrad kommer att öka såväl kapacitetsutnyttjande som transportoptimering.

Meddelande Sverige har genomfört förändringar i produktionen även i brevbärarverksamheten, vilket bland annat har omfattat sammanläggning av produktionsenheter, ökning av den maskinella förädlingen, förändrade utdelningstider och optimering av utdelningsrutterna. På några håll har förändringarna medfört tillfälliga lokala störningar i postutdelningen, men totalt sett har affärsområdet lyckats genomföra dessa förändringar med förbättrade kvalitetsnivåer, tack vare ett målmedvetet kvalitetsarbete.

Affärsutveckling

Digitala gränssnitt är viktiga för att stödja de fysiska volymerna. Meddelande Sveriges applikation för smartphones ”Riktiga vykort” har varit en av de mest nedladdade applikationerna under 2011. Som en av Sveriges största aktörer inom reklam har koncernen utvecklat nya tjänster i digitala gränssnitt för både företag och privatpersoner. Nya tjänster har tagits fram, bland annat i samarbete med Google vilket ligger i linje med ambitionen att växa genom nya tillämpningar av direct marketing där så är lönsamt.

Meddelande Sverige har även drivit initiativ för att etablera nya användningsområden för befintliga produktionsresurser, främst inom facility services.

Meddelande Sveriges ombudsnät är en viktig försäljningskanal. Efter de nya avtal som slöts med de största dagligvarukedjorna i Sverige under 2010 har affärsområdet genomfört en omställning av ombudsnätet vilket lett till en mer effektiv marknadsnärvaro. Meddelande Sverige arbetar med gemensamma försäljningsinsatser i samverkan med handeln och insatser genomförs för att utveckla ett än mer effektivt ombudsstöd.

Miljöinitiativ

I arbetet med att minska verksamhetens klimatpåverkan har flera konkreta initiativ tagits och genomförts för att minska beroendet av fossil energi, byta till dieseldrivna bilar och förbättra miljöprestanda. Meddelande Sverige har fortsatt att optimera utdelningsrutter för att minska bränsleförbrukningen och genomfört flera energikartläggningar på brevbärarkontor. Inom brevbäringen har affärsområdet även testat nya typer av elfordon för att ytterligare kunna expandera den redan stora elfordonsflottan.

Strategiska prioriteringar

  • Genomföra strukturella omställningar och processförbättringar för att anpassa kostnader och kapacitet till lägre brevvolymer och säkra lönsamhet med bibehållen hög kvalitet.
  • Fortsatt implementering av produktionsstrategi, inklusive ny terminalstruktur, för effektivare processer och mindre miljöpåverkan.
  • Utveckla marknadsnärvaro genom marknadsbreddning, ökat utnyttjande av internet som kundmöteskanal och utveckling av ombudsnätet.
  • Utveckla nya, lönsamma verksamheter inom facility services och distribution.
  • Minskning av administrativa kostnader.
  • Fortsatt dialog med samhälle och lagstiftare om utformningen och regleringen av morgondagens samhällsuppdrag.

Nettoomsättning

Rörelseresultat och rörelsemarginal

Volymer

Leveranskvalitet