<_Bind_pageid />

Moderbolaget och vinstdisposition

Moderbolaget, namnändrat till PostNord AB den 17 maj 2011, har bedrivit en mycket begränsad verksamhet, och hade per 31 december två anställda, VD/koncernchefen och koncernens CFO. Nuvarande koncernchef tillträdde den 1 mars 2011, och CFO den 1 november 2011. Ingen nettoomsättning redovisades under året. Rörelsekostnaderna uppgick till 29 (18) MSEK och finansiella poster till 1 007 (958) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 990 (940) MSEK och resultat efter skatt till 990 (956) MSEK. Inga likvida medel redovisades och inga investeringar har gjorts i materiella anläggningstillgångar.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande:

SEK
Utdelning, 2 000 000 001 aktier x 0,184 per aktie 368 000 000
Balanseras i ny räkning 1 225 106 406
Summa 1 593 106 406