<_Bind_pageid />

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för helåret 2011 minskade med 5% till 39 466 (41 669) MSEK. Minskningen var främst hänförlig till konkurrensen från digitala alternativ samt till en svag dansk ekonomi. Rörelsens intäkter uppgick till 39 740 (41 958) MSEK.

Rörelsens kostnader, inklusive av- och nedskrivningar, minskade med 6% till 38 167 (40 589) MSEK. Förändringen var främst hänförlig till kostnadsanpassningar till minskade volymer för brev och avsåg i huvudsak lägre personal-kostnader till följd av en minskning av medelantalet anställda med 5% samt till strukturförändringar. Dessa strukturförändringar avsåg omstruktureringskostnader om 88 (407) MSEK.

Rörelseresultatet förbättrades till 1 571 (1 375) MSEK och rörelsemarginalen till 4,0 (3,3)%. Effekten av förvärv och avyttring av verksamheter uppgick till 94 MSEK, varav reavinst 81 MSEK.

Finansnettot uppgick till 100 (-27) MSEK. Förändringen förklaras av ökad avkastning på placeringar. Skatten uppgick till 446 (317) MSEK.

Periodens resultat uppgick till 1 225 (1 031) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,61 (0,51) SEK.

Nettoomsättning

Varav
MSEK 2011 2010 Förändring Struktur1) Valuta Pris & volym
Breve Danmark 9 347 10 882 -14%
-5% -9%
Meddelande Sverige 15 220 15 554 -2%
0% -2%
Logistik 12 450 12 423 0% 2% -2% 0%
Strålfors 3 048 3 391 -10% -6% -2% -1%
Övrigt och elimineringar -599 -581Koncernen 39 466     41 669 -5% 0% -2% -3%

1) Struktur avser omstrukturering samt förvärv och avyttring av verksamheter.Rörelseresultat


2011 2010 Förändring Förändring
exkl. struktur
& valuta1)
Breve Danmark 355 641 -286 -45% -241 -37%
Meddelande Sverige 890 879 11 1% -196 -20%
Logistik 269 139 130 94% 42 20%
Strålfors -76 -170 94 55% -2 -3%
Övrigt och elimineringar 133 -114 247
216
Koncernen 1 571 1 375 196 14% -181 -10%

1) Struktur avser omstrukturering samt förvärv och avyttring av verksamheter.

Utveckling nettoomsättning

Utveckling rörelsens kostnader1)

1) Inklusive andelar i intresseföretags resultat.