<_Bind_pageid />

Ny färdriktning för PostNord

Under 2011 har PostNord beslutat om en ny strategi för perioden fram till 2015. Strategin syftar till att ompositionera PostNord i förhållande till pågående marknadsutveckling och därigenom säkra en lönsam brevaffär samt fortsatt expansion inom logistik.

Kärnvärden

PostNords verksamhet bygger på följande kärnvärden:

 • Pålitlig – PostNord håller löften och levererar överallt, säkert, i rätt tid och till rätt plats.
 • Tillgänglig – PostNord har den bästa tillgängligheten på marknaden och lyssnar på kundernas synpunkter.
 • Affärspartner – PostNord är en professionell affärspartner till kunderna och hjälper dem med att lösa deras utmaningar inom kommunikation och logistik.
 • Miljöriktig – PostNord arbetar målmedvetet för att minska verksamhetens klimatpåverkan.

Koncernstrategi

Den strukturella marknadsförändring som sker för brev utmanar koncernens möjligheter att bedriva en lönsam brevverksamhet. Samtidigt växer logistikmarknaden och den rymmer möjligheter för en stark regional aktör som PostNord att ytterligare öka närvaron i Norden. En förstärkning av marknadspositionen inom logistik är även viktigt för att möta konkurrensen i logistikbranschen.

PostNords strategi syftar därför till att genomföra en ompositionering av koncernens verksamhet i samklang med marknadernas förändring.

Målbild

 • PostNord ska fortsätta uppfylla motiven till samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S, genom att inta en position som den ledande aktören på logistikmarknaden i Norden samt upprätthålla de samhällsuppdrag koncernen har i Sverige och Danmark, med hänsyn till pågående strukturförändringar på marknaden.
 • PostNord ska öka värdet för ägarna genom att skapa tillväxt, förbättrad lönsamhet och en mer effektiv användning av koncernens kapitalresurser.
 • PostNord ska etablera förutsättningar för en börsnotering. Det är ett vägval som bland annat innebär fokus på tillväxt inom logistikaffären, lönsamhet i brevaffären, avkastning till ägarna och optimering av kapitalstrukturen, vilket är centralt för PostNords utveckling, oavsett ägarformer.
 • Inom koncernen genomförs förändringar av bland annat organisation, ledning och styrning av verksamheten med syftet att öka samordning och effektivitet och skapa en mer sammanhållen och strategiskt styrd koncern.

Strategier och aktiviteter

1. Investera i omställning av brevverksamheten för att möta den förväntade brevvolymnedgången

PostNord ska genomföra kraftfulla insatser för att ställa om brevverksamheten. Syftet är att säkra en lönsam brevverksamhet med bas i en lägre, men mer uthållig efterfrågan på fysiska brev.

PostNord avser att göra stora investeringar inom ramen för den nya produktionsstrategi för brevverksamheten som initierades under 2010 och fortlöpte under 2011. Den nya produktionsstrukturen omfattar reinvesteringar i hela brevverksamheten, främst i fordon och maskiner. Den omfattar även etableringen av en ny terminalstruktur för den svenska brevverksamheten med tillhörande maskininvesteringar. En liknande effektivisering av terminalstrukturen har redan skett i den danska verksamheten.

Omställningsinsatserna innebär vidare en minskning av kostnadsmassan och en anpassning av personalstyrkan till lägre volymer.

En viktig del i omställningsinsatserna är att föra en dialog med samhälle och lagstiftare om hur morgondagens samhällsuppdrag och regelverk ska vara utformat i både Sverige och Danmark, så att det finns förutsättningar för att bedriva en effektiv och lönsam brevverksamhet med god service även i framtiden.

2. Expandera inom logistik för att utveckla en position som det ledande logistikföretaget i Norden

PostNord ska expandera logistikverksamheten och etablera en position som den marknadsledande logistikaktören i Norden.

Koncernen ska genomföra insatser och investeringar för att möta efterfrågan från näringslivet på helhetslösningar och gränsöverskridande kapacitet, vilket innebär en breddning av koncernens produkterbjudande och marknadstäckning i Norden. Denna tillväxt kommer att ske:

 • Organiskt inom befintlig struktur genom merförsäljning och partnersamarbeten.
 • Genom potentiella tilläggsförvärv.

Med ett bredare logistikerbjudande och ökad styrka inom delmarknader där PostNord idag har en svagare position samt en bredare geografisk täckning, kan koncernen bättre möta kundernas efterfrågan på tjänster i hela spektrat av logistiktjänster och skapa ytterligare möjligheter till organisk tillväxt.

3. Etablera och utveckla nya affärer som stödjer brevverksamheten, när det finns synergier med denna och där det finns tydlig potential till lönsamhet

Exempel på sådan verksamhet är digitala komplementtjänster med synergipotential med befintliga tjänster, eller tjänster som innebär nya användningsområden för befintliga produktionsresurser, till exempel inom facility services.

4. Värdemaximering av Strålfors

Tjänster inom informationslogistik utgör en viktig del av koncernens erbjudande inom digital kommunikation. Strålfors har därför en betydelsefull roll att spela i koncernen. Strålfors har redovisat negativ lönsamhet under ett antal år och har successivt renodlats till att numera enbart omfatta verksamheter inom informationslogistik. Strålfors ska genomföra åtgärder som inkluderar förbättring av lönsamheten samt tillväxt genom ökad försäljning av tjänster inom områdena data management, marknadskommunikation och fulfilment.

Strategi till 2015

Investeringar

Koncernens behov av investeringar i anläggningar uppgår till 7-8 Mdr SEK under perioden fram till 2015. De största investeringarna omfattar:

 • Reinvesteringar i brevverksamheten, främst i fordon och maskiner.
 • Etablering av en ny terminalstruktur för den svenska brevverksamheten med tillhörande maskininvesteringar (inkluderar bland annat etablering av nya terminaler i Hallsberg och Rosersberg).
 • Investeringar i en ny terminalstruktur för logistikverksamheten i Sverige samt investeringar för ökad kapacitet i logistikverksamheten i Norge.

Kostnadshantering

Koncernens kostnadsminskningsinitiativ samlas i ett handlingsprogram med två delar:

 • Åtgärdsprogram inom affärsverksamheterna – minskning av kostnader inom framförallt produktion i enlighet med koncernens produktionsstrategi och andra omställningsåtgärder.
 • Effektivisering av administration – minskning av kostnader för administration med 1 Mdr SEK till utgången av 2012.

Handlingsprogrammet för hemtagning av de synergier som aviserades i samband med samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S 2009 har uppgått i ovanstående två delprogram.

Finansiell strategi

Strategin för perioden fram till 2015 medför ett betydande finansieringsbehov för omstruktureringsåtgärder, investeringar och företagsförvärv. Finansieringen av dessa behov sker genom:

 • Förbättring av kassaflödet från den löpande verksamheten genom ökad lönsamhet.
 • Kapitalfrigörelse genom ökad kapitaleffektivitet och nyttjande av anläggningskapitalet.
 • Optimering av kapitalstrukturen genom ökad skuldsättning.

Finansiella mål

 • Soliditeten ska uppgå till minst 35%.
 • Avkastning på eget kapital ska överstiga 10% över en konjunkturcykel.

PostNords mål

Målområde Mål
Kapitalstruktur och avkastning Soliditeten ska uppgå till minst 35%.
Avkastning på eget kapital ska överstiga 10% över en konjunkturcykel.
Kundvärde Öka kundvärdesindex (Index ˃70).
Corporate image Öka corporate image, TRIM-index (Index ˃34).
Koldioxidutsläpp Minska utsläpp med 40% 2009-2020.
Leveranskvalitet Sverige Uppfylla svenska statens krav att minst 85% av 1:a-klassbreven ska levereras påföljande arbetsdag och 97% inom tre dagar.
Leveranskvalitet Danmark Uppfylla danska statens kvalitetskrav för samtliga tjänster inom befordringsplikten om 93%.
Medarbetarengagemang Öka medarbetarindex, MIX (Index ˃57).
Ledarskap Öka ledarskapsindex, LIX (Index ˃59).
Sjukfrånvaro Minska sjukfrånvaron (˂5,0%).

Utdelningspolicy

PostNords intention är att utbetala 40% av årets resultat till aktieägarna, dock med beaktande av genomförandet av koncernens strategi samt koncernens finansiella ställning och mål.

Utsikter för 2012

PostNord räknar med fortsatt kraftiga volymminskningar för brev i Danmark och i Sverige, till följd av konkurrens från digitala alternativ. För 2012 gör PostNord bedömningen att brevvolymerna i Sverige kan komma att minska med omkring 5% samt minska i samma utsträckning som 2011 i Danmark, det vill säga omkring 12%. Konjunkturutvecklingen för det kommande året är behäftad med stor osäkerhet. Koncernen räknar med fortsatt tillväxt på logistikmarknaden i Norden.

Genomförandet av strategin innebär att koncernens rörelseresultat kommer att belastas av betydande omstruktureringskostnader av engångskaraktär under 2012.