<_Bind_pageid />

Revisorer

Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Lars Träff som huvudansvarig revisor, är utsedda revisorer. Revisorerna träffar styrelsen vid minst ett tillfälle per år och deltar också vid ett antal möten i revisionskommittén. Under 2011 har styrelsen sammanträtt med revisorn vid ett styrelsemöte. Styrelsens ledamöter har därvid haft möjlighet att ställa frågor till revisorn.

Se vidare i not 7 om Arvode och kostnadsersättning till revisorer.