<_Bind_pageid />

Risker och riskhantering

PostNords riskhantering är en kontinuerlig process för koncernen och utgör en integrerad del av vår verksamhetsstyrning och uppföljning.

Förmågan att hantera risker är central för styrningen och kontrollen av PostNords verksamhet, och ett kontrollerbart risktagande är en förutsättning för att koncernen ska nå uppställda mål. PostNord arbetar målmedvetet med riskhantering i koncernens strategiprocess och i den operativa verksamheten.

Riskhantering

PostNords riskhantering utgör en integrerad del av verksamhetsstyrningen. Koncernen arbetar kontinuerligt med att identifiera, utvärdera och hantera risker i koncernens affärsområden och enheter med utgångspunkt i erkända metoder och principer. Det övergripande syftet är att säkerställa att de risker som är kopplade till koncernens strategi och implementeringen av denna (strategiska risker) samt till själva verksamheten (operativa risker), identifieras och hanteras på ett effektivt, systematiskt och korrekt sätt.

Det är PostNords styrelse och ledning som har det övergripande ansvaret för koncernens riskhantering. Revisionskommittén har i uppgift att övervaka effektiviteten i bolagets interna styrning och kontroll samt system och processer för riskhantering, med avseende på den finansiella rapporteringen.

Koncernens risker identifieras i koncernens årliga affärsplaneprocess. Under 2011 har PostNord prioriterat en mer målinriktad metod för identifiering av risker i riskhanteringsarbetet. Riskområden har kategoriserats om och riskkartor för såväl strategiska som operativa risker har införts för att effektivt kunna identifiera prioriterade riskområden för koncernen. Dessa riskområden har inkluderats i den nya koncernstrategi för perioden fram till 2015 som har fastställts av styrelsen.

Riskarbetet bedrivs centralt. Ledningsgrupperna för PostNords affärsområden och lokala enheter ansvarar för att identifiera och rapportera in operativa risker, som sedan konsolideras på central nivå tillsammans med koncernens strategiska risker. Beroende på riskernas karaktär fastläggs en riskstrategi. Verksamheten följs systematiskt upp genom löpande rapporter där ledningsgrupperna för affärsområdena uppdaterar identifierade risker.

Riskområden

PostNord påverkas, liksom alla bolag, av en mängd olika risker som har betydelse för koncernens framtida utveckling. De mest väsentliga riskområdena är sedan 2011 indelade i två kategorier som består av ett antal underkategorier. Denna uppdelning bidrar till att PostNord kan fokusera sina riskhanteringsaktiviteter och få en överblick i samband med den interna rapporteringen.

De strategiska riskerna är kopplade till utvecklingen av PostNord. De mest väsentliga strategiska riskerna för koncernen är förknippade med koncernens omställning av verksamheten till konjunkturförändringar, omställningen av brevverksamheten för att möta brevvolymnedgång och en lönsam expansion av logistikverksamheten.

De operativa riskerna är kopplade till den operativa verksamheten. Operativa risker omfattar till exempel regulatoriska risker, säkerhets- och kontinuitetsrisker, miljörisker och finansiella risker. De operativa riskerna är oftast reglerade med riktlinjer och instruktioner, vars syfte är att ge en enhetlig och effektiv säkerhet i hela koncernen.

Strategiska risker

PostNords affärsvolymer är nära kopplade till den makroekonomiska utvecklingen. 2011 präglades av fortsatt svag ekonomisk utveckling i många länder inklusive länder i Norden. Den ekonomiska utvecklingen har en betydande inverkan på PostNords intjäningsförmåga.

Kommunikationsmarknaden kännetecknas av stora förändringar främst som en följd av substitution genom ökad digitalisering samt avreglering. I Danmark är samordnade samhällsinitiativ för ökad digitalisering mycket utbredda och denna utveckling förväntas fortsätta under kommande år. En liknande utveckling förutspås även i Sverige. Substitutionen ställer ytterligare krav på PostNords förmåga att ställa om produktion och administration till marknadens efterfrågan.

PostNord har beslutat om en ny strategi för perioden fram till 2015 som syftar till att ompositionera koncernens verksamhet i förhållande till pågående marknadsförändringar, skapa tillväxt och öka lönsamheten i koncernen. Strategin inkluderar investeringar i omställningen av brevverksamheten för att möta den förväntade brevvolymnedgången, expansion inom logistik för att bredda erbjudande och marknadsnärvaro samt utveckling av en position som det ledande logistikföretaget i Norden. Samtidigt genomförs ett omfattande arbete med att minska kostnader i affärsverksamhet och administration.

Ompositioneringen kommer att medföra betydande investeringar och stora omstruktureringskostnader av engångskaraktär som kommer att belasta koncernens resultatutveckling under 2012. Insatserna medför ett kapitalbehov för investeringar och tillväxtåtgärder som delvis kommer att mötas med förändringar i kapitalstrukturen genom ökad skuldsättning.

Ompositioneringen utgör i sig en strategisk risk för koncernen och den har styrelsens och koncernledningens fulla uppmärksamhet. Genomförandet ställer höga krav på ledarskapet och styrningen av verksamheten. Förändringar har gjorts i koncernens ledningsstruktur och styrformer i syfte att öka styrbarhet och resultatfokus.

Läs mer om PostNords marknadssituation i Marknad och trender. Läs mer om PostNords strategi i Strategi och mål.

Centrala riskområden och riskhantering

Riskområden Specifikation av risker Riskhantering
Identifierade risker Varje riskområde innehåller ett antal konkreta risker. Riskerna hanteras genom en eller flera aktiviteter.
Strategiska risker Svag konjunktur och ökad digitalisering. Omställning av produktion och administration till marknadens efterfrågan. Genomförande av omställning av brevverksamheten, säkra en lönsam tillväxt i logistikverksamheten samt genomförande av administrativa omstruktureringar.
Operativa risker
Regulatoriska risker Förändringar av regulatoriska förutsättningar (prissättning, servicenivå etc.). Genomförande av aktiviteter för att belysa vikten av att regulatoriska ramverk harmoniseras med marknadsutveckling.
Säkerhets- och kontinuitetsrisker Försämrad kvalitet som en följd av störningar i distributions- och produktionsnätet. Kontinuitetsplaner och riskbaserade säkerhetsstandarder som tar hänsyn till kundkrav och andra omvärldsfaktorer.
Miljörisker Klimatpåverkan. Anpassning av transporter och etablering av ny terminalstruktur. Investeringar via Klimatfonden.
Finansiella risker Refinansieringsrisker, kundkrediter samt ränte- och valutakursförändringar. Etablering av betalningsberedskap inklusive planering, systematisk kreditvärdering av kunder och samarbetspartners samt begränsning av omräkningsexponeringen.

Operativa risker

Regulatoriska risker

Utförandet av de samhällsomfattande posttjänsterna i Sverige respektive Danmark är reglerat, men i olika utsträckning i de olika länderna. PostNords dotterbolag Posten AB och Post Danmark A/S har ålagts att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige respektive Danmark. Nationell lagstiftning baseras på EU-direktivet som reglerar postbefordran inom EU samt på Världspostfördraget som reglerar internationell postbefordran. Postens respektive Post Danmarks koncessionsvillkor samt postlagstiftningarna i de två länderna omfattar bland annat villkor för prissättning, servicenivå, kvalitet, utdelningsnät, klagomålshantering och tillsyn. Förändringar på europeisk eller nationell nivå avseende regelverket för den samhällsomfattande posttjänsten kan därmed ha betydande inverkan på koncernen.

Kommunikationsmarknaden genomgår en strukturomvandling och präglas av intensiv konkurrens. Under 2011 har marknadsläget försvårats delvis genom kraftiga volymfall för brev. Det är nödvändigt att det regulatoriska ramverket tar höjd för denna utveckling. PostNord kommer att verka för en god dialog med samhälle, ägarna (den svenska och danska staten) samt med tillsynsmyndigheterna i respektive land om hur morgondagens samhällsuppdrag ska vara utformat i både Sverige och Danmark, så att det finns förutsättningar för att bedriva en effektiv och lönsam brevverksamhet med god service även i framtiden.

Säkerhets- och kontinuitetsrisker

PostNords målsättning är att koncernens tjänster och leveranser ska präglas av hög säkerhet och kontinuitet. Säkerhet och kontinuitet är en viktig del i det arbete som syftar till att skydda medarbetare, kundens egendom och egna tillgångar mot skador och förluster.

PostNords produktionsanläggningar och distributionsnät skyddas av fysiska säkerhetsåtgärder och genom kontinuitetsplaner. PostNord har beslutat om en koncerngemensam säkerhetsstandard och ett koncerngemensamt kontinuitetsprogram som stärker resiliens och robusthet samt anpassar skyddet till olika kunddrivna och internationella säkerhetsstandarder. Internationella IT- och informationssäkerhetsstandarder gäller för hela koncernen och effekten mäts genom en internationell jämförelse för informationssäkerhet.

Miljörisker

PostNords verksamhet kräver transporter och en omfattande infrastruktur i form av terminaler, produktionsanläggningar och andra lokaler. PostNord arbetar målmedvetet och i samverkan med olika intressenter för att anpassa verksamheten så att miljöriskerna reduceras. Koncernen ska kunna erbjuda kommunikations- och logistiktjänster med begränsad klimatpåverkan. Detta arbete innebär samtidig hantering av vissa marknadsmässiga risker då lägre energiförbrukning bidrar till att minska sårbarheten för avgifter och stigande energipriser.

Inom ramen för koncernens produktionsstrategi arbetar PostNord med att etablera en ny terminalstruktur i Sverige med färre men större och bättre belägna terminaler. Dessa insatser bidrar till PostNords arbete med att reducera koncernens miljöpåverkan.

En viktig komponent i arbetet med att åstadkomma miljö- och klimatförbättrande åtgärder är koncernens Klimatfond, som är ett öronmärkt budgetutrymme för miljöinvesteringar.

Läs mer om arbetet inom miljöområdet i PostNords hållbarhetsredovisning.

Finansiella risker

Koncernens verksamhet inbegriper finansiella risker som kan påverka de finansiella positionerna. Riskerna, inklusive hantering av betalningsberedskap och kredit- och marknadsrisker, hanteras centralt utifrån finanspolicyn som har beslutats av styrelsen.

Sammanfattningsvis är koncernens exponering för finansiella risker begränsad.

Refinansieringsrisker

Den finansiella beredskapen värderas kontinuerlig och består av bindande lånelöften och likviditetsreserver. Den finansiella beredskapen uppgick vid årsskiftet 2011/2012 till 4,1 miljarder SEK. Med en löpande planering av betalningsberedskap och refinansiering bedöms koncernen ha en stabil finansiell beredskap.

Kreditrisker

PostNord har en kreditriskexponering genom kundkrediter, placering av likvida medel och motpartrisker i finansiella instrument. PostNord begränsar kreditrisken från kundfordringar genom en systematisk kreditvärdering på och uppföljning av samtliga kunder samt genom en spridning av krediterna. Detta har historiskt medfört låga förluster.

Kreditrisken säkras centralt genom att koncernen endast samarbetar med finansiella partners som har hög kreditvärdighet och genom en god spridning av aktiviteterna. PostNords kreditrisk bedöms därför vara mycket begränsad.

Marknadsrisker

Det finns två typer av marknadsrisker; valutarisk och ränterisk.

PostNords internationella närvaro och verksamhet medför en exponering mot förändrade valutakurser. Koncernens valutaexponering är främst relaterad till årets resultat i utländska dotterbolag och värdeförändringar i dotterbolagens nettotillgångar (omräkningsexponering). I enlighet med koncernens finanspolicy säkras inte exponeringsrisken mot årets resultat. Däremot görs årligen en genomgång av alla koncernens bolag för att säkerställa optimala soliditetsnivåer och därigenom begränsa koncernens omräkningsexponering. Valutaexponering för fordringar och kortfristiga skuldförbindelser säkras med finansiella instrument (derivat) vid den tidpunkt då de uppstår.

PostNords ränterisk avser räntebärande tillgångar och långfristiga skulder. Koncernens ränterisk hanteras i förhållande till marknadsvärden i finansiella instrument och räntenetto.

Postens Pensionsstiftelse

Pensionsstiftelsen förvaltar tillgångar för pensionsåtaganden för Posten AB, Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB. Bolagen kapitaliserar nya pensionsåtaganden och erhåller gottgörelse för utbetalda pensioner. Bolagets tillgångar är allokerade i flera tillgångsslag med en god diversifieringsfaktor. En låg konsolideringsgrad i pensionsstiftelsen kan dock påverka koncernens kassaflöde negativt om gottgörelse för utbetalda pensioner inte erhålls.

Läs mer om koncernens finansiella risker i not 29.

Känslighetsanalys

Variabler Förändring Resultateffekt
MSEK
Förändring av
personalkostnader
+/- 1 procentenhet 193
Förändring av
sjukfrånvaro
+/- 1 procentenhet 127
Förändring av
volymutveckling
av fysiska brev
+/- 1 procentenhet 135
Förändring av
volymutveckling av
logistiksortimentet
+/- 1 procentenhet 30
Förändring av
marknadsränta
+/- 1 procentenhet 17
Omräkningsexponering +/- 1 procentenhet 80
Förändring av
räntemarginalen på
pensionsskulden
- 0,1 procentenhet -16
Förändring av
diskonteringsränta samt
förväntad avkastning på
förvaltningstillgångar
- 0,5 procentenhet -188
Förändring av lönen + 0,5 procentenhet -62
Förändring av
inkomstbasbelopp
- 0,5 procentenhet -18
Förändring av
inflation
+ 0,5 procentenhet -159