<_Bind_pageid />

Samhällsuppdragen

PostNords dotterbolag Post Danmark A/S och Posten AB har blivit ålagda att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten i Danmark respektive Sverige. De nationella lagstiftningarna grundas på EU-direktivet som reglerar postbefordran inom EU samt Världspostfördraget som reglerar internationell postbefordran.

Avreglering inom EU

Europaparlamentets och Ministerrådets direktiv 2008/6/EG (”Tredje Postdirektivet”), beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster, innebär bland annat att postmarknaderna i EU skulle liberaliseras senast den 31 december 2010, med undantag för 11 länder som har möjlighet att skjuta upp genomförandet till den 31 december 2012.

Villkor i Danmark

I Danmark har EU-direktivet implementerats i en ny dansk postlag. Postbefordran i Danmark regleras nu i den lag som beslutades av Folketinget den 21 december 2010 och som trädde i kraft den 1 januari 2011. Lagen innebär bland annat en säkring av de samhällsomfattande tjänsterna på en liberaliserad postmarknad. Postlagen ger transportministeriet bemyndigande att utpeka Post Danmark till att upprätthålla befordringsplikten under perioden 2011-2013. Kommersiell postverksamhet kräver tillstånd och alla postoperatörer som distribuerar brev eller paket, kan påläggas ett krav att bidra till finansieringen av den utdelningspliktiga postverksamheten.

Den rikstäckande postbefordran och kraven kopplade till denna framgår av ett ”Individuellt tillstånd till Post Danmark A/S”. I det individuella tillståndet framgår villkor för servicenivå, kvalitet och priser med mera. Det individuella tillståndet anger att Post Danmark ska dela ut utdelningspliktiga produkter måndag till lördag (vardag i Danmark). Paket delas dock inte ut på lördagar. Utdelningspliktiga produkter omfattar adresserade brev, adresserade dags-, vecko- och månadstidningar och adresserade försändelser med ett enhetligt, tryckt innehåll (exempelvis kataloger) upp till 2 kg, adresserade paket upp till 20 kg (med undantag av B2B-paket som styrs av avtal) samt blindskrifter upp till 7 kg. Adresserade A-brev befordras över natt och B-brev levereras inom två till tre vardagar. Post Danmark fastställer själv servicekravet för C-brev (idag fyra vardagar). Kvalitetskravet för brev och paket är fastställt till 93%.

Priserna för tjänsterna inom befordringsplikten ska vara kostnadsbaserade, transparenta och icke-diskriminerande. Endast enstaka försändelser måste erbjudas till enhetliga priser i hela landet. Enstaka försändelser omfattar frimärksfrankerade brev och paket som inte omfattas av ett avtal med Post Danmark. Trafikstyrelsen godkänner prisnivån för inhemska B-brev upp till 50 gram som skickas som enstaka försändelse. För övriga försändelser fastställer Post Danmark priserna. Under 2011 har Post Danmark ökat prisskillnaden mellan olika tjänster i sortimentet för att skapa ökad korrelation mellan pris och kostnad för de olika tjänsterna.

Post Danmark ska upprätthålla ett ”landsdekkende” servicenät av postserviceställen i vilket samtliga tjänster som omfattas av befordringsplikten ska kunna utföras.

Lagen anger vidare att alla danska hushåll ska ha postlådan vid tomtgränsen före den 1 januari 2012, en förändring som PostDanmark har arbetat med att implementera under 2011.

Villkor i Sverige

Den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige regleras i postlagen, postförordningen och i tillståndsvillkor som utfärdas årligen av Post och telestyrelsen (PTS). Det Tredje Postdirektivet har implementerats i Sverige genom en ny postlag, som trädde i kraft den 1 september 2010. Enligt postlagen ska det finnas en posttjänst i hela landet som möjliggör att alla kan ta emot brev och andra adresserade försändelser som väger högst 20 kg (den samhällsomfattande posttjänsten).

Posttjänsten ska vara av god kvalitet och det ska finnas möjlighet för alla att få sådana försändelser befordrade till rimliga priser. Prissättningen av den samhällsomfattande posttjänsten ska vara öppen för insyn, icke-diskriminerande och kostnadsorienterad. Enstaka försändelser ska befordras till enhetliga priser.

Statens servicemål för postförsändelser upp till 20 kg är att insamling och överlämnande ska ske varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan i hela landet. Enligt postförordningen ska minst 85% av de brev som lämnats in före angiven senaste inlämningstid, och som är frankerade för övernattbefordran, delas ut inom hela landet påföljande arbetsdag (övernattbefordran). Minst 97% av breven ska delas ut inom tre arbetsdagar. För övernattbefordrade brev gäller ett pristak för enstaka försändelser upp till 500 gram, som innebär att priset maximalt får höjas i takt med konsumentprisindex.

Enligt förarbetena till postlagen ska den samhällsomfattande posttjänsten ha samma innebörd som tidigare, en innebörd som emellertid var oklar. Den nya lagen ställer i viss mån skärpta krav för den operatör som utsetts att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten (Posten AB), bland annat krav på insyn och rapportering avseende prissättningen och förbudet mot diskriminering. Den nya lagen innehåller även regler utöver EU:s postdirektiv, bland annat består pristaket. Samtidigt omfattas inte PostNords huvudkonkurrent Bring, ägt av den statliga norska Posten, av dessa särregleringar eller de skärpta kraven.

Lagen anger även att marknaden kan tillgodose behovet av samhällsomfattande posttjänster, vilket innebär att ingen särskild postoperatör behöver utses. Som en del av tillståndsvillkoren för Posten AB har PTS ändå utsett Posten till tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten. Det ökar möjligheten för PTS att ställa krav på Posten, krav som inte ställs på Postens konkurrenter.

I oktober 2011 meddelade PTS att myndigheten har fattat beslut om nya tillståndsvillkor för Posten AB. De nya villkoren gäller från och med den 15 oktober 2011 och innebär ökad reglering. Bland annat måste Posten offentliggöra fullständiga prislistor för brevsändningar på Postens webbplats. Storleken på årsvolymer och kundunika rabatter ska meddelas.

Regleringen i Sverige och de skilda tolkningar som görs av vad den innebär, har medfört ett antal rättsliga processer. I Sverige har under 2011 avkunnats domar i ett antal processer i Förvaltningsrätten i Stockholm avseende Posten AB:s tillståndsvillkor 2010, kalkylmodellen (”SAC”) samt Postens prissättning i låg- och normalzon (den så kallade zonprissättningen). Posten har överklagat domarna avseende tillståndsvillkoren 2010 och SAC till Kammarrätten. I det första målet har Kammarrätten meddelat inhibition (det vill säga förvaltningsrättens beslut gäller inte under prövningen i högre instans) och prövningstillstånd. Ett avgörande väntas under 2012. Vad gäller SAC-målet har det vilandeförklarats i Kammarrätten i avvaktan på att tillståndsvillkorsmålet avgörs. Under 2011 har Posten även överklagat PTS beslut avseende tillståndsvillkoren 2011 till Förvaltningsrätten i Stockholm. Det målet har vilandeförklarats i avvaktan på att målet avseende tillståndsvillkoren 2010 avgörs i Kammarrätten.

På det konkurrensrättsliga området har Marknadsdomstolen ålagt Posten att inte tillämpa den sorteringsrabatt som infördes den 1 januari 2009 för särskild sortering. Vidare har Posten Meddelande AB under året varit föremål för en så kallad gryningsräd från det svenska Konkurrensverket, vars utredning pågår.

Tillsyn i Danmark och Sverige

I Danmark är Trafikstyrelsen den nationella tillsynsmyndigheten inom postområdet. Trafikstyrelsen utövar tillsynen över Post Danmark och de andra postföretag som verkar på den danska marknaden. Antalet registrerade postverksamheter i Danmark är stort och det stora antalet

verksamheter beror på att enskilda transportföretagare, som har transporterat försändelser för en postverksamhet, tidigare lät registrera sig. Antalet registrerade postverksamheter antas komma att bli väsentligt färre då registreringsvillkoren nu har tydliggjorts i postförordningen. Enligt dansk postlagstiftning definieras postverksamhet som en verksamhet som bedriver affärsmässig postbefordran av adresserade försändelser som väger upp till 20 kg. Postverksamheterna ska på begäran lämna ett flertal upplysningar till Trafikstyrelsen och ska varje år lämna en redogörelse över antal befordrade postvolymer som ska styrkas av en revisor.

I Sverige utövar PTS tillsyn över att postverksamheten i landet fungerar i enlighet med postlagstiftningen innefattande att Posten uppfyller statens krav på den samhällsomfattande posttjänsten. PTS har lämnat tillstånd till cirka 30 företag att bedriva postverksamhet i Sverige.

Enligt PTS rapport ”Service och konkurrens 2011” uppfyller PostNord-koncernen statsmakternas krav vad gäller kvalitet på tjänsterna. I fråga om andel försändelser som kunnat delas ut påföljande dag uppfyller koncernen med god marginal de minimikrav som anges i tillståndsvillkoren.

Särskilda bestämmelser – bland annat för glesbygd

I Danmark har det genom förordning om postbefordran och postverksamheter utarbetats regler för installation av postlådor och fastighetsboxar. Alla hushåll ska ha postlådan vid tomtgränsen, som en följd av den nya lagen. På landsbygd dock inte mer än 50 meter från bostaden. Samtliga flervåningshus ska ha fastighetsboxar i entrén eller utvändigt vid huvudingången. Personer som inte själva klarar av att hämta sin post kan beviljas att få post levererad till dörren. Trafikstyrelsen kan begränsa postdistribution till ytterområden, som till exempel särskilt avlägsna områden och öar utan färjeförbindelse. Till Bornholm läggs en extra dag till för distribution av nationella adresserade paket.

I Sverige har PTS utfärdat Allmänna råd om utdelning av post vid tillhandahållandet av den samhällsomfattande posttjänsten. Av de Allmänna råden framgår bland annat att utanför tätort bör post delas ut i postlåda i lådsamling utmed brevbärarens färdväg. Utdelning av försändelser till postmottagare som bor mindre än 200 meter in på en sidoväg från brevbärarens huvudväg bör ske i lådsamling vid huvudvägen. Finns det minst två postmottagare som är bosatta eller verksamma per kilometer sidoväg bör utdelning ske längs sidoväg. Äldre och funktionshindrade ska dock på begäran kunna få sin post vid tomtgränsen i stället för i lådsamling. I PTS tillståndsvillkor anges att ”expeditions- och inlämningsställena” ska ligga så tätt att användarnas behov beaktas, vilket särskilt berör Posten AB:s ombudsnät i Sverige.