<_Bind_pageid />

Strålfors

Genom Strålfors erbjuder PostNord informationslogistik-tjänster till företag och hjälper dem att kommunicera effektivt med sina kunder.

Strålfors tar emot information, förädlar den och skickar ut information till kundens kunder i de kanaler eller på det sätt som åstadkommer bäst effekt. Tjänsterna omfattar bland annat datahantering, tryck och responshantering. Kärnaffären är affärskommunikation i form av fakturor, kundinformation med mera. Strålfors bedriver verksamhet i de nordiska länderna samt i Storbritannien, Frankrike och Polen. Under 2011 hanterade Strålfors 928 miljoner fakturor, konto- och lönebesked eller andra fysiska eller digitala försändelser.

Marknadsutveckling

Efterfrågan på informationslogistiktjänster stabiliserades under året bland annat till följd av den relativt sett goda ekonomiska utvecklingen i Sverige, Norge och Finland. Den svaga utvecklingen i dansk ekonomi och allmänt försämrade konjunkturutsikter i Europa hade dock en negativ inverkan på affärsvolymernas utveckling. Strålfors verksamhet har utvecklats som marknaden i helhet under året och Strålfors position på de viktigaste marknaderna är stabil.

Den strukturella omvandlingen på kommunikations-marknaden medför konkurrens från digitala alternativ på samtliga geografiska marknaden och en fortsatt prispress framför allt på fysiska tjänster inom affärskommunikation. I Danmark är konkurrensen särskilt tydlig som en följd av digitaliseringen där företag och organisationer i allt högre grad styr över kommunikationen med kunder och medborgare till elektronisk infrastruktur.

Trots ökande och bredare konkurrens har tjänster inom informationslogistik en långsiktig tillväxtpotential. Det blir allt viktigare för företag och organisationer med stora adresserade kundutskick att effektivt kunna nå hög effekt i kommunikationen med kunder. Möjligheterna att precisera och personalisera samt följa upp kommunikation till kunderna är större än någonsin och därmed också möjligheterna att uppnå effekt i kommunikationen.

Nettoomsättning och resultat 2011

Nettoomsättningen för Strålfors minskade med 10% till 3 048
(3 391) MSEK. Förändringen var hänförlig till avyttringen av divisionen Strålfors Identification Solutions. Exklusive struktur- och valutaeffekter minskade nettoomsättningen med 1% och minskningen var relaterad till effekter från ökad digitalisering. Rörelsens intäkter, inklusive interna transaktioner, uppgick till 3 066 (3 419) MSEK.

Rörelsens kostnader minskade med 12% till 3 147 (3 595) MSEK. Minskningen var främst hänförlig till avyttringen av divisionen Strålfors Identification Solutions. Därutöver belastades föregående år med omstruktureringskostnader om 77 MSEK. Exklusive struktur- och valutaförändring minskade kostnaderna med 2% till följd av pågående besparingsaktiviteter.

Rörelseresultatet förbättrades till -76 (-170) MSEK. Årets investeringar i Strålfors om 156 (169) MSEK omfattar främst normala ersättningsinvesteringar, balanserade utgifter för programvaror samt förvärv av kundbas.

Aktiviteter under 2011

För att ställa om verksamheten för ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet har Strålfors initierat flera insatser och intensifierat redan påbörjade projekt under året.

Renodling och effektivisering av verksamheten

Strålfors verksamhet har successivt renodlats till att omfatta tjänster inom informationslogistik. Under året togs ytterligare ett steg i detta arbete genom avyttringen av divisionen Strålfors Identification Solutions.

Strålfors har genomfört effektiviseringar bland annat genom omstruktureringar av verksamheten i form av att samla produktionen i färre enheter i främst Frankrike, Danmark och Norge. Kostnadsreducerande åtgärder har framförallt omfattat verksamheten inom affärskommunikation.

Affärsutveckling

Marknaden för affärskommunikation är en mogen marknad och för att öka tillväxttakten i etablerade Strålfors en ny organisation under slutet av 2011, för att satsa på försäljning inom fyra områden:

  • Business Communication (affärskommunikation).
  • Data Management (underhåll och utveckling av databaser).
  • Marketing Communication (marknadskommunikation).
  • Fulfilment (betjäning av kunder med information och logistik).

Tillväxtinsatserna koncentreras kring de tre senare områdena.

Miljöinitiativ

Under 2011 har Strålfors genomfört åtgärder för energibesparing genom flytt till modernare och bättre anpassade lokaler samt effektiviseringsprojekt i befintliga lokaler. Användningen av lösningsmedel har minskat under året och arbetet med att minimera mängden pappersspill från produktionen pågår kontinuerligt. Under 2011 har Strålfors även certifierat den danska och den franska verksamheten enligt ISO 14001 och har nu implementerat denna certifiering i hela verksamheten. Utöver ISO 14001-certifiering har Strålfors även fem Svanen-licensierade tryckerier och tre tryckerier som är certifierade enligt FSC och PEFC.

Strategiska prioriteringar

  • Lönsamhetsförbättring genom anpassning av kostnader till lägre volymer inom affärskommunikation.
  • Tillväxt inom områdena Data Management, marknadskommunikation och Fulfilment.
  • Minskning av administrativa kostnader.

Nettoomsättning

Rörelseresultat