<_Bind_pageid />

Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning genom löpande uppföljning av verksamheten, säkerställande av en ändamålsenlig organisation, ledning, riktlinjer och internkontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål samt tar beslut vid större investeringar, förvärv och avyttringar av verksamheter.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen utses av årsstämman och ska enligt årsstämmans beslut bestå av åtta årsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Därutöver ingår i styrelsen tre ledamöter med tre suppleanter utsedda av de anställdas organisationer. Svenska statens ägarpolicy anger att andelen av vardera kön ska vara minst 40%. I PostNords styrelse var fördelningen kvinnor/män 37,5%/62,5% under 2011.

Styrelsens arbete

Arbetsformer

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland annat ordförandens uppgifter, information till styrelsen och ansvarsfördelning mellan VD och styrelse. Ingen uppdelning av styrelsearbetet finns mellan styrelseledamöterna utöver de kommittéer som presenteras i denna rapport.

Ordföranden väljs av årsstämman och leder styrelsens arbete samt ansvarar för att detta är väl organiserat och bedrivs effektivt. Det innebär bland annat att löpande följa bolagets verksamhet i dialog med VD och tillse att övriga styrelseledamöter får information och underlag som säkerställer hög kvalitet i diskussion och beslut i styrelsen. Ordföranden leder utvärderingen av styrelsens och VD:s arbete. Ordföranden företräder också bolaget i ägarfrågor.

VD och andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden som föredragande eller i administrativa funktioner. Viveca Bergstedt Sten har varit styrelsens sekreterare till den 1 november 2011 och från detta datum är Palle Juliussen styrelsens sekreterare.

Styrelsemöten och frågor 2011

Under 2011 har styrelsen avhållit fem ordinarie möten och ett konstituerande möte. Styrelsens arbetsordning inrymmer bland annat fastställande av delårsrapporter, bokslut och årsredovisning. Detta har även avhandlats under 2011. VD har presenterat ekonomisk situation och marknadssituation vid mötena. Under 2011 har styrelsen

fastställt en ny strategi för bolaget samt en affärsplan för perioden 2012–2014. Under året har styrelsen löpande behandlat rapporter från revisionskommittén och ersättningskommittén samt rapporter avseende intern kontroll och finansverksamhet. Bolagets revisor har redogjort för årets revisionsarbete och dessa frågor har diskuterats.

Styrelsemöten 2011

Datum för styrelsemöte Huvudämne Ytterligare väsentliga frågor
2011-02-23 Årsbokslut 2010 Varumärket PostNord
Förvärv av Eek Transport AS
2011-04-15 Konstituerande styrelsemöte
2011-05-17 Delårsrapport Produktionsstruktur Meddelande Sverige
Sammanslagning av svensk och dansk frimärksproduktion
2011-08-29 Delårsrapport Maskininvesteringar i nya brevterminaler Meddelande Sverige
Ny organisation och ledningsstruktur
2011-11-08 och 09 Delårsrapport Strategiska förutsättningar och val
2011-12-13 Affärsplan 2012–2014 Principer för ersättning till VD och ledande befattningshavare

Närvaro styrelsen 2011

Styrelseledamot Antal styrelse-möten Antal revisions-kommittémöten Antal ersättnings-kommittémöten
Fritz H. Schur 6/6 - 3/3
Mats Abrahamsson 6/6 - 3/3
Ingrid Bonde 6/6 - 3/3
Gunnel Duveblad 6/6 5/5 -
Bjarne Hansen 6/6 4/5 -
Torben Janholt 4/6 - 3/3
Anne Birgitte Lundholt 6/6 4/5 -
Richard Reinius 5/6 5/5 -
Lars Chemnitz 5/6 - -
Alf Mellström 6/6 - -
Kjell Strömbäck 5/6 - -

Revisionskommittén

Revisionskommittén har i uppgift att bereda styrelsens arbete med kontroll och kvalitetssäkring av koncernens finansiella rapportering. Kommittén övervakar effektiviteten i bolagets interna styrning och kontroll samt system och processer för riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen. Kommitténs arbetsordning fastställs av styrelsen. Revisionskommittén har ingen egen beslutanderätt.

Kommittén bistår även ägarna vid val av revisorer. Kommittén ska löpande ta del av revisorernas rapportering och bedöma om arbetet bedrivs på ett oberoende, objektivt och kostnadseffektivt sätt samt informera styrelsen om sitt arbete. Revisionskommittén är uppdragsgivare åt internrevisionen och dess övervakning av intern styrning och kontroll, och tar del av internrevisionens rapporter.

Kommittén består av minst tre styrelseledamöter och sammanträder minst fyra gånger per år. Bolagets externa revisorer ska närvara vid det/de kommittésammanträde(n) där årsbokslut, årsredovisning och revisorsrapporter avhandlas samt därutöver så snart det behövs för bedömning av koncernens ställning. Kommitténs ordförande ansvarar för att styrelsen fortlöpande informeras om kommitténs arbete.

I revisionskommittén ingick Gunnel Duveblad (ordf.), Bjarne Hansen, Anne Birgitte Lundholt och Richard Reinius (avgick i februari 2012).

Under 2011 har kommittén sammanträtt fem gånger. De ämnen som avhandlats är bland annat:

 • Genomförda granskningar av internrevision avseende helårsrapport, halvårsrapport och delårsrapport.
 • Koncernens revisorers rapportering av bokslutsgranskningen.
 • Övervakning av den finansiella rapporteringen, effektiviteten i PostNords interna styrning och kontroll.
 • Övervakning av system och processer för riskhantering.

Ersättningskommittén

Ersättningskommitténs uppgift är att bereda och till styrelsen lämna förslag i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt principer för bestämmande av styrelsearvoden till externa ledamöter i koncernens dotterbolag. Ersättningskommittén har ingen egen beslutanderätt.

Ersättningskommittén ska bestå av minst tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska vara ordförande i kommittén. Kommittén sammanträder minst två gånger per år. Kommitténs ordförande ansvarar för att styrelsen fortlöpande informeras om kommitténs arbete.

I ersättningskommittén ingick Fritz H. Schur (ordf.), Mats Abrahamsson, Ingrid Bonde och Torben Janholt.

Under 2011 har kommittén sammanträtt tre gånger. De ämnen som avhandlats är bland annat:

 • Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare.
 • Pensionsvillkor för ledande befattningshavare.
 • Konkreta frågor om ersättningar till ledamot i koncernledningen.

Ersättningar i PostNord

Beslut om ersättning till VD och koncernchef fattas av styrelsen. Styrelsen arbetar med ersättningsfrågor genom ersättningskommittén.

Lönesättningen för anställda på PostNord ska vara marknadsmässig. VD:s anställningsvillkor beslutas av styrelsen efter beredning i ersättningskommittén. För ytterligare detaljer kring ersättningar till ledande befattningshavare, se not ”Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar” i koncernens finansiella rapporter.

Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2011 finns bland annat återgivna i koncernens årsredovisning 2010.

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Styrelsen gör årligen en egen utvärdering av styrelsearbetet. Utvärderingen genomförs dels via en enkät, dels via samtal mellan styrelseordföranden och styrelseledamöterna. Områden som utvärderas är exempelvis hur viktiga beslut förbereds, diskuteras och behandlas, om det är rätt frågor som tas upp i styrelsen, utformningen av beslutsunderlag samt hur väl beslut och diskussioner återges i protokollen. Återkopplingen till ledamöterna sker dels skriftligen, dels muntligen.

Styrelsen utvärderar fortlöpande VD:s arbete genom att följa upp verksamhetens utveckling mot uppsatta mål. En gång per år görs en formell utvärdering som diskuteras med VD.

Styrelsens arvode

Styrelsens arvode fastställdes av årsstämman den 15 april 2011. Det beslutade arvodet till de bolagsstämmovalda ledamöterna för tiden intill nästa årsstämma uppgår till 250 TSEK och till styrelsens ordförande till 600 TSEK. För revisionskommittéarbete ersätts ledamot med 50 TSEK och ordföranden med 62,5 TSEK och för ersättningskommittéarbete ersätts ledamot med 25 TSEK och ordföranden med 37,5 TSEK. Styrelse- eller kommittéarvode utgår ej till ledamot anställd i Regeringskansliet.

PostNords styrelse

 • Fritz H. Schur

  Fritz H. Schur

  Född 1951.

  B.Sc. Economics and Business Administration.

  Styrelseordförande sedan april 2009. Ordförande i Ersättningskommittén sedan 2009.

  Kammerherre, generalkonsul. Adm. direktör eller styrelseordförande i företagen i Fritz Schur Gruppen.

  Styrelseordförande i DONG Energy A/S, F. Uhrenholt Holding A/S, SAS AB och C.P.Dyvig & Co. A/S. Vice ordförande i Brd. Klee A/S.

 • Mats Abrahamsson

  Mats Abrahamsson

  Född 1960.

  Tekn. dr.

  Styrelseledamot sedan augusti 2009. Medlem i Ersättningskommittén sedan 2009.

  Professor vid Linköpings Universitet.

  Styrelseledamot i Dixma Consultant AB.

 • Ingrid Bonde

  Ingrid Bonde

  Född 1959.

  Civilekonom.

  Styrelseledamot sedan augusti 2009. Medlem i Ersättningskommittén sedan 2009.

  VD AMF.

  Styrelseledamot i SNS och Försäkringsförbundet.

 • Gunnel Duveblad

  Gunnel Duveblad

  Född 1955.

  Systemvetare.

  Styrelseledamot sedan augusti 2009. Ordförande i Revisionskommittén sedan 2009.

  Styrelseledamot i bland annat HiQ International AB, Stiftelsen Ruter DAM, Sweco AB och Aditro AB.

 • Bjarne Hansen

  Bjarne Hansen

  Född 1940.

  Shippingexamen. PMD (Harvard Business School).

  Styrelseledamot sedan augusti 2009. Medlem i Revisionskommittén sedan 2009.

  Partner i WingPartners IS.

  Styrelseordförande i Billund Lufthavn A/S , Bel Air by Lastein A/S och dotterbolag samt i PMG Construction A/S.

  Styrelseledamot i F. Uhrenholt Holding A/S, Bacher Work Wear A/S, Newco AEP A/S, O.W. Bunker and Trading A/S, Ove Wrist A/S, Monali Aps, Eva Vind K/S, Torvegade K/S.

  Direktör Rosenborg Partners Aps. Direktör Bjarne Hansen Aps.

 • Torben Janholt

  Torben Janholt

  Född 1946.

  Merkonom.

  Styrelseledamot sedan augusti 2009. Medlem i Ersättningskommittén sedan 2009.

  Administrerande direktör i J Lauritzen A/S.

  Styrelseledamot i A/S United Shipping & Trading Company, Danmarks Rederiforening, European Community Shipowners’ Association och styrelseordförande eller ledamot i ett antal bolag inom Lauritzen-gruppen.

 • Anne Birgitte Lundholt

  Anne Birgitte Lundholt

  Född 1952.

  HD i utrikeshandel och cand.scient.pol.

  Styrelseledamot sedan april 2009. Medlem i Revisionskommittén sedan 2009.

  Ambassador-at-Large, Udenrigsministeriet.

  Styrelseordförande i Naviair, FOF Danmark och Bornholms Erhvervsfond. Styrelseledamot i Svaneke Bryghus A/S.

 • Richard Reinius

  Richard Reinius

  Född 1967.

  Civilekonom.

  Styrelseledamot från och med april 2009 till och med februari 2012. Medlem i Revisionskommittén från och med 2009 till och med februari 2012.

Arbetstagarrepresentanter

 • Lars Chemnitz

  Lars Chemnitz

  Född 1957.

  Facklig företrädare utsedd av 3F.

  Styrelseledamot sedan januari 2010.

 • Alf Mellström

  Alf Mellström

  Född 1956.

  Facklig företrädare utsedd av SEKO.

  Styrelseledamot sedan augusti 2009.

  Anställd i Posten sedan 1978.

 • Kjell Strömbäck

  Kjell Strömbäck

  Född 1950.

  Facklig företrädare utsedd av ST.

  Styrelseledamot sedan augusti 2009.

  Anställd i Posten sedan 1968.

  Styrelseledamot i förbundsstyrelsen ST.

Suppleanter för de fackliga företrädarna

 • Peder Madsen

  Född 1953.

  Facklig företrädare.

  Suppleant sedan januari 2010.

  Anställd i Post Danmark sedan 1990.

 • Isa Merethe Rogild

  Född 1949.

  Facklig företrädare.

  Suppleant sedan augusti 2009.

  Styrelseledamot i Post Danmark A/S sedan 1995. Anställd i Post Danmark sedan 1966.

 • Anne Marie Ross

  Född 1951.

  Facklig företrädare utsedd av SEKO.

  Suppleant sedan augusti 2009.

  Anställd i Posten sedan 1971.

  Ordinarie ledamot i SEKO:s förbundsstyrelse.