<_Bind_pageid />

Styrning av PostNord

PostNords övergripande mål är att skapa långsiktigt värde för sina ägare och övriga intressenter samt att säkerställa att en samhällsomfattande posttjänst kan utföras på affärsmässiga grunder. En förutsättning för detta är en väl fungerande bolagsstyrning.

God bolagsstyrning kännetecknas bland annat av tydliga ägare, en engagerad och väl sammansatt styrelse samt effektiva processer och genomtänkt riskhantering. Denna bolagsstyrningsrapport beskriver PostNords bolagsstyrning utifrån dessa perspektiv. Bolagsstyrningsrapporten har upprättats i enlighet med Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen samt genom tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning.

Ägarstruktur

PostNord AB (publ), organisationsnummer 556771-2640, är ett svenskt publikt aktiebolag som ägs till 40% av danska staten och till 60% av svenska staten. Bolaget är moderbolag i koncernen PostNord. Rösterna fördelas 50/50 mellan staterna.

Ägarstruktur

Ägarstruktur

Styrningsstruktur

De huvudsakliga beslutsorganen i PostNord är:

 • Årsstämman
 • Styrelsen
 • VD och koncernchefen biträdd av koncernledningen och den verkställande ledningen

Ägarna nominerar i samverkan styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, föreslår styrelsearvode samt nominerar stämmans ordförande och externa revisorer. Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för organisation och förvaltning av bolaget, genom löpande uppföljning och kontroll av verksamheten. Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete. Revisionskommittén och ersättningskommittén biträder styrelsen i dess arbete.

PostNords VD och koncernchef ansvarar för och leder den löpande förvaltningen av koncernen efter styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD och koncernchefen assisteras av koncernledningen samt en verkställande ledning som utgörs av medlemmar av koncernledningen.

Bolagets revisor väljs av årsstämman och granskar årsredovisning och koncernredovisning, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt årsredovisningarna för dotterbolag samt avger revisionsberättelse. PostNords funktion för internrevision utvärderar den interna styrningen och kontrollen i bolaget.

Principer för bolagsstyrning

PostNords ägare har överenskommit om att svensk lag ska tillämpas vad gäller bolagsstyrning för PostNord.

Utöver vad som följer av lag eller annan författning tillämpas följande principer för bolagsstyrning (tillgängliga på www.regeringen.se samt www.fm.dk):

 • Svenska statens ägarpolicy
  Ägarpolicyn inkluderar riktlinjer för extern rapportering samt riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ägarpolicyn anger att Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska tillämpas. PostNords aktier är inte marknadsnoterade. Enligt ägarpolicyn ansvarar PostNords styrelse för att bolaget, utöver gällande redovisningslagstiftning och god redovisningssed, i tillämpliga delar presenterar årsredovisning, kvartalsrapporter samt bokslutskommuniké enligt OMX Nordic Exchange regler i noteringsavtal. Det innebär också att PostNord ska redovisa en bolagsstyrningsrapport med en rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.
 • Styrelseansvaret i företag med statligt ägande (svenska staten)
 • Staten som aktionær (danska staten)

Viktiga regelverk för styrningen av PostNord

Externa regelverk
 • Danska och svenska statens ägardirektiv.
 • Svenska aktiebolagslagen.
 • Svenska statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt danska statens ägarprinciper (staten som aktionær).
 • Svensk kod för bolagsstyrning.
 • Styrelseansvaret i företag med statligt ägande (svenska staten).
 • NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter.
 • Svensk årsredovisningslag.
 • International Financial Reporting Standards, IFRS.
 • Särskild lagstiftning, förordning samt koncession och tillståndsvillkor gällande samhällsuppdragen i Danmark och Sverige.
 • Andra berörda länders lagar.
 • Global Compact.
Interna regelverk
 • Bolagsordning.
 • Styrelsens arbetsordning.
 • VD-instruktion.
 • Beslutsordning.
 • Uppförandekod och policydokument.
 • Redovisningsmanual.
 • Revisionskommitténs och ersättningskommitténs arbetsordningar.
 • Ramverk för intern styrning och kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

Avvikelser från Koden

PostNord tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning med följande undantag:

 • Avvikelse från kapitel 2 avseende kravet på valberedning. Ingen valberedning finns då nominering och tillsättning av ledamöter sker enligt de principer som överenskommits mellan ägarna. Nominering sker i samverkan mellan ägarna.
 • Avvikelse från 4.5 avseende kravet på styrelseledamots oberoende i förhållande till ägarna. Skydd för minoritetsägare är inte aktuellt i styrningen av PostNord. PostNord har endast två ägare och redovisning av styrelseledamöternas oberoende är därför inte relevant.
 • Avvikelse från 9.7 avseende stämmobeslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Reglerna om aktierelaterade incitamentsprogram är ej tillämpbara då de danska och svenska staterna tillsammans äger 100% av aktierna.

Styrningsstruktur

styrningsstruktur