<_Bind_pageid />

Utveckling mot mål 2011

Under 2011 har PostNords verksamhet styrts mot en balans av olika nyckeltal. Målbilden utgår från PostNords mission och vision och omfattar målsättningar i förhållande till koncernens viktigaste intressenter.

Utfall mot mål

Målområde och nyckeltal Målsättning 2011¹)         Utfall 2011        Utfall 2010
Kunder
Kommunikations- och logistiklösningar i världsklass till nöjda kunder.
Kundvärde
70 70
Corporate image, TRIM index
34 28
Miljö och kvalitet
Kommunikations- och logistiklösningar med hög kvalitet. Minska företagets klimatpåverkan.
Utsläpp CO2 Minska med 40% till
2020, med basår 2009
340 1872) ton 364 1612) ton
Leveranskvalitet, 1:a-klassbrev, koncernen 95,0% 94,5% n/a3
Leveranskvalitet, paket, Sverige 97,5% 97,5% 96,6%
Leveranskvalitet, paket, Danmark 97,5% 97,9% 97,1%
Medarbetare
En attraktiv och utvecklande arbetsplats med engagerade, motiverade och friska medarbetare samt goda ledare.
Medarbetarindex, MIX Öka medarbetarengagemanget 57 n/a3)
Ledarskapsindex, LIX Öka ledarskapsindex 59 n/a3)
Sjukfrånvaro Minska sjukfrånvaron 5,0% 5,1%
Ägarnas mål
Årsstämmans beslut om mål för koncernens utveckling.
Avkastning på eget kapital Avkastning på eget kapital på 10% över en konjunkturcykel 10% 8%
Soliditet Soliditet på minst 35% 47% 46%
Utdelning/årets resultat Minst 40% av årets resultat ska delas ut till ägarna 30%4) 97%

1) Målsättningar redovisas för vissa måltal. Avser 2011 om annan period ej anges.

2) Värdena inkluderar Norden samt Strålfors utomnordiska verksamhet. Ett antal danska logistikföretag är för första gången inkluderade och därför har även värdet för 2010 justerats för att erhålla jämförbarhet.

3) Jämförbara värden saknas på grund av förändrade mätmetoder.

4) Styrelsens förslag.

Andra målsättningar

Vid samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S bedömdes att den nya koncernen skulle kunna generera kostnadssynergier, inom bland annat inköp, administration och IT, om cirka 1 Mdr SEK. Synergihemtagningen har löpt enligt plan under 2011.

PostNords ambition var även att logistikverksamheten skulle växa snabbare än marknaden för logistiktjänster i Norden. PostNords bedömning vid tidpunkten för publiceringen av årsredovisningen, var att omsättningen på logistikmarknaden i Norden har ökat i nivå med BNP-utvecklingen i regionen under 2011. Nettoomsättningen för PostNords logistikverksamhet var oförändrad under 2011.

Under 2011 har PostNord utvecklat en ny strategi för perioden fram till 2015. Läs mer i avsnittet Strategi och mål.