<_Bind_pageid />

Vår verksamhet

Vi har gjort en lång resa – och den fortsätter

Aldrig tidigare har tillvaron förändrats så snabbt och så grund-
läggande för postbranschen som under de senaste tio till femton åren. Ökad digitalisering och liberalisering har påverkat postföretag över hela världen.

Få andra branschföretag har genomgått lika kraftfulla förändringar som Posten AB och Post Danmark A/S under denna period. Från en tillvaro som två nationella postverksamheter på marknader under monopol, till ett internationellt företag som erbjuder kommun-
ikations och logistiklösningar på en kraftigt konkurrensutsatt marknad.

Med en mindre personalstyrka idag än före samgåendet, men med kvalitetsnivåer som fortsatt ligger i världsklass, är PostNord idag ett mer effektivt, mer konkurrenskraftigt och mer affärsmässigt företag. Verksamheterna har flyttats närmare de allra flesta kunder och mottagare, och tillgängligheten till tjänsterna har ökat väsentligt.

Det handlar om en pågående resa för vårt företag. PostNord påverkas av ett paradigmskifte som innebär ökande internationell handel och ökade transporter av varor, samtidigt som brevvolymerna minskar till följd av ett ökande antal kommunik-
ationsalternativ. Denna strukturella förändring har radikalt förändrat förutsättningarna för koncernens affär och den kommer att fortsätta i framtiden. Det är en förändring som utmanar PostNord, men som samtidigt skapar nya möjligheter för koncernen.

Regioner, snarare än nationer, får allt större betydelse inom handeln. Detta gäller inte minst Norden. Norden är attraktiv som marknad och handelsplats, och PostNord har en stark position inom sina områden i regionen. Med tyngdpunkt i en växande och konkurrenskraftig logistikverksamhet och med styrkor som pålitlighet, affärsmässighet och miljöriktighet, ska PostNord alltid vara förstahandsvalet när någonting ska skickas till, från eller inom Norden.


Nordisk branschledare med Europas mest tillgängliga posttjänst

PostNord levererar kommunikations- och logistiklösningar i världsklass till företag, organisationer och privatpersoner i Norden. När någonting ska skickas till, från eller inom Norden ska PostNord vara förstahandsvalet.

PostNord är:

Ledande aktör inom affärskommunikation i Norden

PostNord erbjuder en rad tjänster som ger företag möjlighet att kommunicera enklare och mer effektivt med sina kunder när det gäller fakturor, säljbrev eller kontoutdrag genom fysiska brev, e-post eller kombinationer.

Koncernen erbjuder tjänster i hela kommunikationskedjan, från analys och datahantering, via print, kuvertering och frankering av försändelser, till fysisk distribution genom nätverken i Sverige, Danmark och övriga världen eller genom elektronisk distribution.

Hela Danmarks och hela Sveriges post

PostNord är hela Danmarks och hela Sveriges post och verkar som postoperatör i dessa länder under varumärkena Post Danmark respektive Posten.

PostNord är även ett av Europas mest moderna postföretag med kvalitetsnivåer för leverans i världsklass.

Via det omfattande servicenätet med ett stort antal serviceställen i Norden, tjänster för distribution till dörren och tjänster tillgängliga via internet, erbjuder koncernen företag, myndigheter och privatpersoner i Danmark och Sverige den mest tillgängliga posttjänsten i Europa.

En av de största aktörerna på reklammarknaden i Norden

Direktmarknadsföring är ett av de mest effektiva sätten för företag att hitta nya kunder och för att behålla och vidareutveckla befintliga kunder.

PostNord erbjuder en rad tjänster som precist och kostnads-
effektivt marknadsför produkter och tjänster. PostNord bistår kunder med att effektivisera kampanjer med urvals-
bearbetning innan de inleds samt uppföljning med mätning och analys av kampanjerna.

Koncernen samarbetar även med andra medieaktörer och förenklar för kunder att driva kampanjer samordnat i flera medier samtidigt.

Ledande aktör inom logistiktjänster till, från och inom Norden

PostNord är ett av Nordens ledande logistikföretag. Med PostNord kan företag nå 25 miljoner invånare och två miljoner företag varje arbetsdag. Varje arbetsdag levererar koncernen närmare 400 000 paket och 11 000 pallar till nöjda företagskunder i Norden. PostNord erbjuder även en mängd andra logistiklösningar inom styckegods, bud, express, tredjepartslogistik, system-transporter och partifrakt, som innebär säkra och snabba transporter för kunderna.

PostNord har Nordens största och mest finmaskiga distributionsnät – ingen annan aktör har fler och lika marknadstäckande terminaler och serviceställen i denna del av världen. PostNord har även logistikinfrastruktur i Tyskland och ett partnerskap med Europas största paketnätverk, DPD, för att bistå kunder med flöden till och från Norden.

PostNords servicenät

1) Inkluderar postombud och företagscenter i Sverige.

Den starkaste affärspartnern för e-handel i Norden

PostNord har ett heltäckande nordiskt tjänsteerbjudande med en rad tjänster inom marknadsföring, distribution och avisering som gör e-handlarens vardag enklare.

Med Nordens bredaste distributionsnät för PostNord e-handelsföretaget och kunden närmare varandra.