<_Bind_pageid />

Väsentliga händelser 2011

Lista över väsentliga händelser 2011, samt händelser efter rapportperiodens slut.
 • Jan

  • 1jan

   Ny postlag i Danmark. Innebär en liberalisering av marknaden samt ett säkerställande av de samhällsomfattande tjänsterna i Danmark.

  • 19jan

   Koncernen meddelar att ramavtal tecknats med ICA, Coop och Axfood om utökat samarbete om postombudsverksamheten i Sverige.

 • Feb

  • 3feb

   Koncernen meddelar att nya avtal tecknats med Volvo Personvagnar samt Volvo Parts om reservdelsförsörjning till verkstäder och återförsäljare.

 • Mar

  • 1mar

   Lars Idermark efterträder Lars G Nordström som VD och koncernchef.

  • 24mar

   Koncernen meddelar att ett nytt fyraårigt ramavtal om bland annat pall-, paket- och expressleveranser har tecknats med 70 kommuner, sex landsting och flera kommunala bolag i Sverige.

 • Apr

  • 1apr

   Post Danmark A/S inför, som en följd av den nya postlagen, ett nytt mer differentierat prissystem för olika frankeringsformer. I samband med detta införs även förändringar för ökad tillgänglighet för företagskunder, exempelvis möjligheten att lägga B-post direkt på brevlådan. Den 1 april lanserar Post Danmark även Mobilporto, porto via sms.

  • 15apr

   Posten Norden AB håller årsstämma. Stämman beslutade bland annat om utdelning om 1 Mdr SEK, omval av samtliga styrelseledamöter samt om måltal för koncernen. Stämman beslutade även om att ändra bolagets firma till PostNord AB, vilket genomfördes den 17 maj.

 • Maj

  • 18maj

   Koncernen meddelar att avtal har tecknats med Eek Holding AS om kontant förvärv av Eek Transport AS. Eek Transport är bland de tio största leverantörerna av transport- och logistiktjänster i Norge. Förvärvet slutfördes den 1 juli.

  • 23maj

   Koncernen meddelar att frimärksverksamheterna samordnas. Produktion och distribution av frimärken ska ske i Stockholm och kundservice ska bedrivas från Köpenhamn. Val av frimärksmotiv och design av frimärken sker också fortsättningsvis inom respektive land.

 • Jun

  • 30jun

   PostNord meddelar att avtal har tecknats med Nordstjernan Industriutveckling AB om förvärv av Nils Hansson Logistics AB. Förvärvet kompletterar PostNord med ledande kompetens inom fordonsbaserad spedition och slutfördes den 1 september.

 • Jul

  • 1jul

   PostNord lanserar marknadens första helnordiska paket- och palltjänst.

 • Aug

  • 1aug

   Från och med detta datum utgår divisionen Strålfors Identification Solutions ur Strålfors räkenskaper, med anledning av att verksamheten avyttrats.

  • 24aug

   Posten AB och Google utökar sin gemensamma satsning på direktmarknadsföring när Posten AB blir den första auktoriserade återförsäljaren av Google AdWords i Norden.

  • 30aug

   PostNord offentliggör att ett särskilt effektiviseringsprogram ska minska koncernens totala administrativa kostnader med cirka 1 Mdr SEK till utgången av 2012. Koncernen meddelar även att den har förvärvat återstående aktier i logistikföretaget Transportgruppen A/S, som är en av Danmarks största nationella pall- och styckegodsdistributörer.

 • Sep

  • 30sep

   Post Danmark A/S meddelar att prishöjningar görs för bland annat B2C-paket samt brev och paket till utlandet, med verkan från den 1 januari 2012.

 • Okt

  • 14okt

   PTS meddelar beslut om nya tillståndsvillkor för Posten AB. De nya villkoren gäller från och med den 15 oktober. Posten har överklagat PTS beslut avseende tillståndsvillkoren till Förvaltningsrätten i Stockholm.

  • 27okt

   Koncernen meddelar att Posten AB har tecknat ett nytt ramavtal om brev- och paketförmedlingstjänster med svenska staten till ett värde av totalt cirka 800 MSEK. Avtalet ersätter ett tidigare ramavtal.

 • Nov

  • 1nov

   Mats Lönnqvist tillträder som vice VD och CFO i PostNord.

 • Dec

  • 9dec

   PostNord meddelar att koncernen har tecknat avtal om en femårig revolverande kreditfacilitet om 2 000 MSEK. Den 9 december meddelar koncernen även att PostNord rankas som ett av de tre bästa företagen när samarbetsorganet för världens ledande postföretag, IPC, rankar det kvalitativa klimatarbetet i branschen.

 • Händelser efter rapportperioden

  2012

  • 4jan

   Koncernen avyttrar de helägda dotterbolagen HIT Starintex BV i Nederländerna och HIT Belgium SA, till Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co KG. Detta är ett led i strategin att fokusera på logistikflöden till, från och inom Norden.

  • 16jan

   Strålfors tecknar avtal med Digitaliseringsstyrelsen i Danmark om hantering av fysiska brev och elektroniska försändelser från stat, regioner och kommuner. Avtalet löper över fyra år och värdet uppskattas till 500 MDKK.

  • 7feb

   Styrelseledamoten Richard Reinius avgår ur PostNords styrelse.

Förändringar i koncernledningen

Lars Idermark efterträdde Lars G Nordström som VD och koncernchef den 1 mars.

Under det tredje kvartalet och inledningen av det fjärde, genomfördes förändringar i koncernens ledningsstruktur i syfte att öka styrbarhet och resultatfokus. Två koncern-funktioner avvecklades. En befattning som vice VD tillika vice koncernchef inrättades och en verkställande ledning bestående av fyra personer etablerades inom koncernledningen. Den verkställande ledningen har bland annat särskilt ansvar för koncernens strategiska frågor och utveckling. En ny enhet för Produktionsutveckling, inklusive koncernsupport & Shared Services, bildades.

Mats Lönnqvist anställdes som vice VD och CFO i PostNord. Han ingår från och med den 1 november 2011 i PostNords koncernledning och verkställande ledning.

Som en följd av förändringarna lämnade Göran Sällqvist, vice VD, och Bo Friberg, CFO, koncernledningen den 30 augusti och Viveca Bergstedt Sten, chefsjurist, den 31 oktober.

Koncernledningen presenteras i bolagsstyrningsrapporten.