<_Bind_pageid />

Vi skapar lösningar inom kommunikation och logistik

PostNord skapar värde genom att hantera och distribuera fysiska och digitala försändelser, som når mottagaren i rätt tid, säkert och kostnadseffektivt. Vårt mål är att utföra denna tjänst med marknadsledande kvalitet och så effektivt och miljöbesparande som möjligt.

Affär inom kommunikation

Brevverksamhetens erbjudande

Genom brevverksamheten (affärsområdena Breve Danmark och Meddelande Sverige) bistår PostNord företag, organisationer och privatpersoner med ett brett spektra av tjänster som bygger på distribution i olika former:

Tjänster brevverksamheten

Brev Affärskommunikation och andra brevtjänster (distribution av försändelser under 2 kg)
Reklam Distribution av oadresserad och adresserad direktreklam Mediekombinationstjänster. Rådgivning
Varudistribution Materialförsörjning, leverantörsstyrning, lager och kundleveranser
Hemleveranser Koncept för hemleverans av varor, mat och dryck till konsumenter
Facility services Outsourcing av hantering av externa och interna försändelser för e-handeln, citylogistik, kommuners distribution, medicinsk logistik etc.
Tidningsdistribution Distribution av tidningar och tidsskrifter

En viktig intäktskälla för koncernens brevverksamhet är försäljning av porto, som sker via ett stort antal ombud och genom egna försäljningsställen. Porto erbjuds även via digitala kanaler och kan i Danmark även köpas i form av mobilt porto.

Brevverksamheten driver även koncernens servicenätverk för utdelning av paket i Sverige och Danmark. Paketutlämnings-
nätverket i Sverige och Danmark drivs i brevverksamhetens regi, genom ombud eller egna serviceställen och genom leveranser till dörr.

Strålfors erbjudande

Strålfors hjälper stora företag att kommunicera med sina kunder, effektivt och kostnadsbesparande. Strålfors tar emot kunders information, förädlar den och distribuerar information till slutkunden. Kundlösningarna omfattar olika kommunikationsformer och olika media, såväl fysiska som digitala.

Affär inom logistik

PostNords logistikverksamhet erbjuder logistiktjänster för flöden till, från och inom Norden. Koncernen marknadsför och säljer framförallt tjänster för paket- och pallförsändelser samt för styckegodsförsändelser, som är kombinerade sändningar av paket och pall. PostNord erbjuder även express- och budtjänster, samt tjänster för tredjepartslogistik, systemtransporter och partifrakt.

Utförandet av transporter sker huvudsakligen i egen regi, men PostNord nyttjar även underleverantörer, inte minst i Norge.

Logistikverksamheten driver även paketutdelningsnäten i Norge och Finland.

E-handel

E-handeln är ett viktigt marknadssegment för hela koncernen. Tjänsteerbjudandet till e-handeln involverar olika delar av koncernens verksamhet och samtliga affärsverksamheter.

Brevverksamheten och Strålfors erbjuder tjänster till e-handeln inom marknadsföring, distribution av brev och mindre paket, betallösningar och lösningar för avisering.

Logistikverksamheten utför tjänster till e-handeln inom distribution av paket och andra leveransformat, plock och pack-tjänster, lagerhållning, med mera.

Kundstruktur

Företag och organisationer genererar den största delen av brevverksamhetens intäkter. Kunder som köper tjänster av brevverksamheten återfinns framförallt i branscher med stora informationsflöden, som exempelvis finansiella tjänsteföretag, service- och tjänsteföretag i allmänhet, telekomföretag, offentlig sektor, e-handelsföretag och förlag.

Kunder som köper PostNords logistiktjänster återfinns naturligt i branscher med stora logistikflöden, till exempel grossister, detaljhandelsföretag, industriföretag och e-handeln.

Försäljningskanaler

En viktig försäljningskanal för kommunikationstjänsterna är Postens nätverk av post- och frimärksombud i Sverige samt Post Danmarks Posthuse och ”postbutikker” samt frimärksombud. Den egna säljkåren utgör den viktigaste försäljningskanalen i förhållande till kunder bland företag och organisationer. Internet ökar alltmer i betydelse som kanal för försäljning av olika postrelaterade produkter. I Danmark säljer koncernen exempelvis porto via mobila lösningar för brevverksamheten. Även e-handelsplatser är betydelsefulla som försäljningskanaler.

Logistikverksamhetens viktigaste försäljningskanal är den egna säljkåren. Ombuden och koncernens egna serviceställen utgör även de viktiga kanaler för försäljning av pakettjänster. En del e-handelsföretag låter konsumenten välja distributör på sin webbplats, vilket gör e-handelsplatser betydelsefulla som försäljningskanaler för PostNords tjänster.