<_Bind_pageid />

VD och koncernchefen har ordet

PostNord redovisade ett tillfredsställande resultat för 2011, givet ett utmanande marknadsläge. Under året har koncernen fastställt en ny färdriktning som innebär en ompositionering av företaget för framtiden.

Utmanande marknadsläge

Efter inledningen av 2011, som var konjunkturellt stark i Sverige men svagare i Danmark, blev det så småningom tydligt att de statsfinansiella problemen i euroområdet och USA var så omfattande att den globala tillväxten skulle försvagas.

För PostNord har utvecklingen 2011 dessutom präglats av strukturella förändringar med minskande brevvolymer. I Danmark har våra brevvolymer minskat med hela 12 procent under året, främst till följd av konkurrens från digitala kommunikations-
alternativ. I Sverige minskade brevvolymerna med drygt 3 procent. Det pågår ett paradigmskifte som vi, liksom alla andra företag som bedriver brevverksamhet i världen, måste förhålla oss till. Som en konsekvens av det ökande antalet tillgängliga kommunikationsformer, och den pågående digitaliseringen, räknar vi med att brevvolymerna kommer att fortsätta minska kraftigt under kommande år.

Den nya koncernstrategin innebär en ompositionering av PostNord för att möta efterfrågan på kommunikationsmarknaden och växa på logistikmarknaden i Norden.

Våra samhällen kommer alltid att ha betydande behov av fysisk distribution, men det återstår att se på vilken nivå en långsiktigt uthållig efterfrågan på brev kommer att etableras. För 2012 gör vi bedömningen att brevvolymerna i Sverige kan komma att minska med omkring 5 procent samt minska i samma utsträckning som 2011 i Danmark, det vill säga omkring 12 procent.

Volymutvecklingen innebär en betydande förändring av förut-
sättningarna för vår verksamhet. Den omställning som kommer att krävas för att anpassa verksamheterna till marknads-
utvecklingen kommer att påverka många. Men den öppnar samtidigt upp för nya strukturer och möjligheter till nya affärer och tillväxt.

Förbättrat resultat

PostNord redovisar ett tillfredsställande resultat för 2011 i förhållande till marknadsutvecklingen. Nettoomsättningen minskade med 5 procent. Marknadsutvecklingen har kunnat mötas med fortsatt framgångsrik kostnadsanpassning och löpande effektiviseringar. Koncernens rörelsekostnader minskade totalt med 2,2 miljarder kronor. Under året minskade antalet medarbetare med 2 300 personer.

Under hösten beslutade PostNord om ett effektiviseringsprogram som ska minska koncernens centrala administrativa kostnader med en miljard kronor. Detta utöver de kostnadsminskningar som kommer att ske i affärsverksamheterna. Effektiviseringsprogrammet är inriktat på att såväl effektivisera administrationen som att minska kostnaderna för de administrativa resurserna inom koncernfunktioner och affärsverksamheter samt inom IT och inköp.

Under året minskade vi koncernens koldioxidutsläpp med 7 procent. Vi tog därmed ytterligare ett steg på vägen i förhållande till vårt ambitiösa mål om att minska koldioxidutsläppen med 40 procent mellan 2009 och 2020.

Även om rörelsemarginalen ökade något under året, är den underliggande lönsamheten under stark press och behovet av omställning av PostNords verksamhet är stort under kommande år. Därtill är konjunkturutvecklingen för 2012 behäftad med stor osäkerhet.

Ny färdriktning för PostNord

PostNord har fastställt en ny koncernstrategi för koncernens utveckling för perioden fram till 2015. Den nya koncernstrategin innebär en ompositionering av PostNord för att möta efterfrågan på kommunikationsmarknaden och växa på logistikmarknaden i Norden.

Vi kommer att genomföra kraftiga omställningar och betydande investeringar i produktionsanläggningar i brevverksamheten för att öka flexibilitet, effektivitet och lönsamhet. Härigenom förbättrar vi även förutsättningarna att kunna leverera service och kvalitet i enlighet med de krav som ställs på oss. Det är även viktigt att vi för en dialog med samhälle och lagstiftare om hur dessa krav ska vara utformade i framtiden, så att det finns förutsättningar för att bedriva en effektiv och lönsam brevverksamhet med god service även i framtiden.

På logistikmarknaden ska vi expandera affären under lönsamhet, såväl organiskt som genom potentiella förvärv, för att ytterligare bredda vårt erbjudande och vår marknadsnärvaro i Norden och ta position som marknadsledare.

Tillväxt och lönsamhet

Strategins syfte är för det första att PostNord ska fortsätta uppfylla motiven till samgåendet mellan det svenska Posten AB och danska Post Danmark A/S. För det andra ska PostNord generera ökat värde i koncernen genom ökad tillväxt, förbättrad lönsamhet och en effektiv kapitalanvändning. För det tredje ska koncernen etablera förutsättningar för en börsnotering av PostNord och ge beredskap inför ett eventuellt ägarbeslut i denna riktning. Sådana förutsättningar inkluderar ökad lönsamhet inom brevaffären och en tydlig tillväxtagenda för logistikverksamheten, men även en god framtida utdelningskapacitet och ändamålsenlig kapitalstruktur. För det fjärde ska PostNord skapa en än mer sammanhållen, samordnad och effektiv koncern, som med förbättrad styrning av verksamheten kan dra full nytta av storlek och marknadsposition.

Vi är stolta över att vara hela Danmarks och hela Sveriges post. Vi är starkt rotade i dessa samhällen och det är viktigt för oss att även i framtiden kunna leverera den samhällsomfattande postservicen till fortsatt hög kvalitet för kunder och mottagare.

2012 – ett år av förändringar

Strategin innebär stora förändringar och omstruktureringar av verksamheten, varav större delen av insatserna kommer att genomföras under 2012 och 2013. Insatserna kommer att medföra omfattande investeringar, liksom betydande omstruktureringskostnader av engångskaraktär, som kommer att belasta koncernens resultat under 2012 och 2013. Insatserna medför ett kapitalbehov för investeringar och tillväxtåtgärder som delvis kommer att mötas med förändringar i kapitalstrukturen genom ökad skuldsättning.

En i grunden stark affär

De förändringar som vi genomför sker utifrån en förhållandevis stark position. Brevverksamheten är i grunden en kassaflödesmässigt attraktiv affär. Även om vi utmanas av hård konkurrens är vi erfarna inom cost management och har kunnat möta marknadsutvecklingen framgångsrikt. Vi har en gynnsam position inom logistik i Norden och ett attraktivt erbjudande som innebär goda möjligheter att växa ytterligare på en marknad i tillväxt. PostNord har även en stark finansiell ställning som gör det möjligt för oss att genomföra de viktiga förändringarna av vår verksamhet.

Leveranskvalitet är en avgörande konkurrensfaktor i vår bransch. PostNord har en mycket stark ställning i detta avseende, ur såväl nationellt som internationellt perspektiv. Detsamma gäller tillgängligheten till våra tjänster.

Ur de förändringar som vi genomför i koncernen, givet vår nya färdriktning, kommer ett starkare företag med en mer balanserad affärsportfölj. Ett företag som har anpassat och utvecklat sin verksamhet innan branschen i övrigt har tagit sig igenom den nödvändiga omställningen. PostNord kommer att bli ett mer flexibelt och innovativt företag som även fortsatt kommer att leverera service och kvalitet i världsklass.

Solna, februari 2012

Lars Idermark
Verkställande direktör och koncernchef