Tilfredsstillende resultat - højt tempo i omstillingsarbejdet

PostNord rapporterer et resultat for 2012, som er præget af de store omstillinger, koncernen har gennemgået. Implementeringen af strategien Roadmap PostNord 2015 er fortsat i 2012. Denne strategi har til formål at repositionere virksomheden i forhold til markedsudviklingen, sikre lønsomheden i Mail og skabe fortsat ekspansion i Logistik.

PostNords nettoomsætning faldt med 1% i 2012. Det betyder, at der er sket en stabilisering i forhold til udviklingen de seneste år.

Koncernens driftsresultat blev påvirket af betydelige omstruktureringsomkostninger. Desuden er der foretaget ekstra nedskrivninger. Sammenlagt belaster disse poster driftsresultatet for 2012 med mere end SEK 1.400 mio. Justeret overskudsgrad udgjorde 4%. Tre ud af fire forretningsområder rapporterer et forbedret justeret driftsresultat for året som helhed, og pengestrømmen fra driftsaktiviteterne er stabil. Koncernens kapitalstruktur er blevet effektiviseret i lyset af fortsat finansiel stabilitet.

På baggrund af markedsudviklingen er der således tale om et tilfredsstillende resultat. Vi kan konstatere, at implementeringen af vores strategi, Roadmap PostNord 2015, begynder at give effekt.

Udfordrende strukturelle forandringer i Mail

Vi har oplevet en fortsat faldende efterspørgsel efter brevdistribution som følge af den løbende digitalisering og den makroøkonomiske udvikling. Brevmængderne faldt samlet med 7% i 2012. Mængdeudviklingen ligger dog inden for rammerne af vores forventninger.

Den mængdenedgang, som er konstateret i Danmark, hører til de mest dramatiske i forhold til sammenlignelige markeder. Situationen skyldes de danske virksomheders og myndigheders implementering af koordinerede og meget vidtgående digitaliseringsstrategier. Den kommunikation, som for borgere i andre europæiske lande i dag typisk sker pr. brev, er blevet helt digitaliseret i Danmark. Det er en udfordring, som kan være svær for borgere i mange lande at forestille sig, men som varsler fremtidens udfordringer for mange postoperatører.

De faldende mængder har sat lønsomheden i brevforretningen under fortsat pres. Takket være en intensiv indsats med effektiviseringer og omkostningsmæssige rationaliseringer har det dog været muligt at dæmpe resultateffekterne. Den svenske brevvirksomhed rapporterer et godt helårsresultat. Vores danske brevvirksomhed har gennemført omfattende effektiviseringer i 2012 og hermed tilvejebragt forudsætningerne for at skabe ny lønsomhed. Effektiviseringerne i Danmark skal primært ses i lyset af den nye lovgivning, som trådte i kraft i 2011. Vi forventer os yderligere tilpasninger af de regulatoriske vilkår i Danmark, så de kommer i harmoni med de gældende markedsforhold.

Voksende logistikvirksomhed

Logistikvirksomheden vokser, og den underliggende lønsomhed er blevet forbedret. Nettoomsætning i Logistik steg også organisk. Logistik stod i 2012 for over en tredjedel af PostNords nettoomsætning. Denne andel vil også stige fremover.

Vi har fortsat implementeringen af vores strategi at skabe helhedsløsninger og grænseoverskridende kapacitet på logistikområdet i Norden. Vi har desuden styrket vores eksisterende logistikforretning med supplerende virksomheder. I 2012 erhvervede vi en af Skandinaviens førende aktører inden for den voksende tredjepartslogistik. Vi har desuden erhvervet logistikaktiviteter i Norge, et marked, hvor vi i dag har en stærk position. Erhvervelserne på logistikområdet har bidraget til årets nettoomsætning med SEK 720 mio. og, givet et positivt bidrag til driftsresultatet.

»Logistikforretningen repræsenterer nu mere end en tredjedel af vores nettoomsætning.

Stigende e-handelsmængder

Både brev- og logistikvirksomheden har fortsat glæde af den voksende e-handel. Pakkemængderne er steget, især i 4. kvartal. Også antallet af distribuerede varebreve/maxibreve er gået i vejret. Vi har desuden noteret øgede mængder på vores udleveringssteder. Vi forventer fortsat positive effekter af udviklingen inden for e-handel i 2013.

Rendyrkning af Strålfors gennemført

Vi har nu vendt den tidligere negative udvikling i Strålfors. Strålfors tilbyder tjenesteydelser, som giver tættere og mere personlige kunderelationer, hvilket bliver stadig vigtigere for virksomheder med store kundebaser. Strålfors har indregnet et positivt driftsresultat i hvert kvartal siden 2. kvartal 2012 og vurderes nu at være godt rustet til at generere vækst med yderligere forbedret lønsomhed til følge.

Høj kvalitet og faldende CO2-udledning

PostNord er en stor virksomhed i Norden, og vores aktiviteter har omfattende betydning for mange andre virksomheder og mennesker. Vi spiller en vigtig rolle i de samfund, hvor vi har aktiviteter. Blandt de spørgsmål som er særligt relevante for vores interessenter, er evnen til at levere postservice af høj kvalitet. Vi kan derfor med glæde konstatere, at leveringskvaliteten af dag til dag-befordring af A-breve samlet set er steget i koncernen.

Vores forretning er i høj grad baseret på transporter, og vi arbejder løbende på at reducere vores miljøbelastning. Bruger vi mindre energi, reducerer vi vores omkostninger, og vi styrker vores konkurrenceevne – samtidig med at vi værner om miljøet. Vi har derfor en klar målsætning om at reducere vores CO2-udledning. I 2012 nedsatte vi således udledningen med 5%.

Vigtig dialog med lovgivere og myndigheder

En vigtig del af vores strategi er den dialog, vi fører med samfundsaktører og lovgivere om, hvordan servicekravene i lovgivning og koncessioner skal være udformet i fremtiden. Modsat af, hvad mange tror, modtager PostNord ikke statsstøtte for at levere de posttjenester, som er omfattet af befordringspligten i Sverige og Danmark.

Derfor er det afgørende, at de regulatoriske regelsæt for postservicen udvikles i takt med de forandringer, der præger markedet. Der skal også i fremtiden være muligheder for, at PostNord kan tilbyde en effektiv og selvfinansieret postservice.

»2012 og 2013 er to vigtige omstillingsår for PostNord.

Højt tempo i omstillingerne

Tempoet i arbejdet med omstillinger har været højt i 2012, og sådan vil det også være i 2013.

Koncernen har i 2012 arbejdet med omkostningsreduktioner i form af en løbende tilpasning af aktiviteterne til de lavere brevmængder. Et andet vigtigt tiltag i arbejdet med at reducere koncernens omkostningsniveau har været det program for effektivisering af koncernens centrale administration, som blev afsluttet i 2012. Vi har i året reduceret koncernens underliggende omkostningsmasse med tæt på SEK 1,7 mia.

Vi har fortsat et stærkt fokus på at reducere omkostningerne. Som vi tidligere har rapporteret, betyder omstillingerne dog, at resultatet også i 2013 vil være påvirket af omstruktureringsomkostninger. Med vores aktive indsats på omkostningsområdet har vi skabt grundlaget for en forbedret lønsomhed til næste år.

Vores arbejde med investeringer i produktionsanlæg og -systemer i brevvirksomheden, som skal øge stordriftsfordelene, effektiviteten og lønsomheden forløber planmæssigt. Koncernen vil fortsætte arbejdet med at udvikle logistikvirksomheden på en lønsom måde og samtidig udvide produktsortimentet og markedstilstedeværelsen i Norden.

Disse forandringer er nødvendige for PostNord. De skaber muligheder for vækst og forbedret lønsomhed. Og samtidig styrker de forudsætningerne for, at PostNord fortsat kan levere høj service og kvalitet på fremtidens kommunikations- og logistikmarkeder og leve op til kravene til de befordringspligtige posttjenester.

95,0%

Leveringskvaliteten for PostNords A-breve steg til 95,0% i 2012

Et vigtigt arbejde

Jeg fratræder nu som administrerende direktør og koncernchef for PostNord. Jeg kan konstatere, at PostNord udfører et meget vigtigt stykke arbejde, som har stor værdi for vores kunder og de samfund, hvor vi har aktiviteter. Denne værdi havde ikke været mulig at skabe uden vores medarbejdere, som hver eneste dag løser kundernes udfordringer inden for kommunikation og logistik. Hver dag anstrenger tusindvis af ansatte i PostNord sig for, at du skal kunne nå den, du vil – i rette tid, sikkert og effektivt. Jeg vil derfor gerne slutte af med at takke kunder og medarbejdere for et godt samarbejde og god indsats i det år, som er gået.

Solna, februar 2013

Lars Idermark

Administrerende direktør og koncernchef

VD-ord