Balance

SEK mio. Note 31 dec 2012 31 dec 2011

1, 2

AKTIVER


Goodwill 12 3.190 2.830
Andre immaterielle aktiver 12 1.579 1.483
Materielle aktiver 13, 14 8.762 7.924
Andele i associerede virksomheder og joint ventures 11 79 88
Finansielle aktiver 15, 29 216 182
Langfristede tilgodehavender 16 4.945 3.990
Udskudte skatteaktiver 17 134 145
I alt, langfristede aktiver
18.905 16.642
Varebeholdning 18 193 218
Udskudte skatteaktiver
278 168
Tilgodehavender fra salg 19 4.718 4.370
Forudbetalte omkostninger og tilgodehavende indtægter 20 1.122 1.205
Andre tilgodehavender 29 1.092 544
Kortfristede finansielle aktiver 15, 29 4 1
Likvide midler 21, 29 3.046 2.107
Aktiver med salg for øje 8 100 155
I alt, kortfristede aktiver
10.553 8.768
I ALT, AKTIVER
29.458 25.410
EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER


EGENKAPITAL


Aktiekapital
2.000 2.000
Øvrig indskudt kapital
9.954 9.954
Reserver
–1.810 –1.552
Overført resultat
1.412 1.525
I alt, egenkapital, som kan henføres til moderselskabets aktionærer
11.556 11.927
Minoritetsinteresser
3 3
I ALT, EGENKAPITAL
11.559 11.930
FORPLIGTELSER


Langfristede rentebærende forpligtelser 22, 29 3.845 985
Andre langfristede forpligtelser
37 55
Hensættelser til pensioner 23 1.819 1.587
Andre hensættelser 24 1.568 1.403
Udskudt skat 17 1.250 1.158
I alt, langfristede forpligtelser
8.519 5.188
Kortfristede rentebærende forpligtelser 22, 29 467 113
Leverandørgæld
2.514 2.130
Skyldig skat
78 41
Andre kortfristede forpligtelser
1.897 1.578
Skyldige omkostninger og forudbetalte indtægter 25 4.065 4.079
Andre hensættelser 24 359 351
I alt, kortfristede forpligtelser
9.380 8.292
I ALT, FORPLIGTELSER
17.899 13.480
I ALT, EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER
29.458 25.410

For information om koncernens sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser, se note 26.