Den uafhængige revisors erklæringer

Til generalforsamlingeni PostNord AB, virksomhedsnr. 556771-2640

Påtegning på årsregnskabet og koncernregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet og koncernregnskabet for PostNord AB for regnskabsåret 1. januar 2012 – 31. december 2012. Årsregnskabet og koncernregnskabet fremgår af siderne op til 3, 8–99 og 101.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet og koncernregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og et koncernregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og koncernregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og god revisionsskik. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og koncernregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet og koncernregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og koncernregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet og koncernregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og giver et i al væsentlighed retvisende billede af moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af moderselskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2012 – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og giver et i al væsentlighed retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2012 – 31. december 2012 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og årsregnskabsloven. Der er udarbejdet en rapport om selskabsledelse. Oplysningerne i ledelsesberetningen og selskabsledelsesrapporten er i overensstemmelse med årsregnskabet og koncernregnskabet.

Resultatopgørelsen og balancen for moderselskabet og koncernen indstilles på den baggrund til generalforsamlingens godkendelse.

Påtegning vedrørende andre lovkrav

Ud over revisionen af årsregnskabet og koncernregnskabet har vi revideret forslaget til disponering af selskabets resultat samt bestyrelsens og direktionens ledelse af PostNord AB i regnskabsåret 1. januar 2012 – 31. december 2012.

Ledelsens ansvar

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et forslag til disponering af selskabets resultat, og bestyrelsen og direktionen har ansvaret for selskabets ledelse i overensstemmelse med aktieselskabsloven.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om forslaget til disponering af selskabets resultat og om selskabets ledelse på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med god revisionsskik.

Som grundlag for vores konklusion om bestyrelsens forslag til disponering af selskabets resultat har vi gennemgået bestyrelsens begrundede udtalelse samt dele af den underliggende dokumentation med henblik på at kunne vurdere, om forslaget er i overensstemmelse med aktieselskabsloven.

Som grundlag for vores konklusion om ansvarsfrihed har vi ud over revisionen af årsregnskabet og koncernregnskabet gennemgået væsentlige beslutninger, foranstaltninger og forhold i selskabet med henblik på at kunne vurdere, om medlemmer af bestyrelsen eller direktionen er erstatningsansvarlige over for selskabet. Vi har endvidere undersøgt, om medlemmer af bestyrelsen eller direktionen på anden vis har handlet i strid med aktieselskabsloven, årsregnskabsloven eller selskabets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Vi indstiller til generalforsamlingen, at resultatet disponeres i overensstemmelse med forslaget i ledelsesberetningen, og at bestyrelsen og direktionen bevilges ansvarsfrihed for regnskabsåret.

Stockholm, den 21. februar 2013

Ernst & Young AB

Lars Träff Statsautoriseret revisor