Egenkapitalopgørelse


Egenkapital, som kan henføres til moderselskabets aktionærer

SEK mio. Aktie– kapital1) Indskudt kapital Omregnings-reserve Overført resultat I alt Minoritets-interesse I alt, egen- kapital
Primo egenkapital, 1 jan 2011 2.000 9.954 –1.512 1.302 11.744 9 11.753
Periodens resultat


1.223 1.223 2 1.225
Periodens øvrige samlede resultat2)

–40
–40 –4 –44
Udbytte3)


–1.000 –1.000 –4 –1.004
Ultimo egenkapital, 31 dec 2011 2.000 9.954 –1.552 1.525 11.927 3 11.930
Primo egenkapital, 1 jan 2012 2.000 9.954 –1.552 1.525 11.927 3 11.930
Periodens resultat


255 255 2 257
Periodens øvrige samlede resultat2)

–258
–258
–258
Udbytte


–368 –368 –2 –370
Ultimo egenkapital, 31 dec 2012 2.000 9.954 –1.810 1.412 11.556 3 11.559

1)Antal aktier: 2.000.000.001, heraf A-aktier: 1.524.905.971 og B-aktier: 475.094.030.

2)Vedrører omregningsdifferencer i koncernens egenkapital.

3)Der er udloddet udbytte fra moderselskabet til ejerne på SEK 368 mio. (1.000 mio.) svarende til SEK 0,18 (0,50) pr. aktie og fra Svensk Adressändring AB og Adresspoint AB til minoritetsaktionærer på SEK 2 mio. (4 mio.).