Note 12 Immaterielle aktiver


Goodwill
Andre immaterielle aktiverLicencer, varemærker, kunderelationer og lignende aktiver
Aktiverede udviklings- omkostninger
I alt, andre immaterielle aktiver
SEK mio. 2012 2011
2012 2011
2012 2011
2012 2011
Kostpris, primo 2.838 2.814
1.621 1.696
2.364 2.408
3.985 4.104
Køb af koncernvirksomheder 434 79
260 96
29

290 96
Salg af koncernvirksomheder –42 –39
–8 –202–9 –202
Andre investeringer 2 7
34 89
301 180
335 269
Afgang/skrotning –1

–6 –48
–661 –215
–667 –263
Reklassifikationer
–1
189 1
–189 2

3
Omregningsdifferencer –33 –22
–5 –11
–63 –11
–68 –22
Akkumulerede kostpriser, ultimo året 3.198 2.838
2.085 1.621
1.781 2.364
3.866 3.985
Afskrivninger, primo


–859 –846
–1.269 –1.314
–2.128 –2.160
Køb af koncernvirksomheder


–1 –4
–2

–3 –4
Salg af koncernvirksomheder1
1
Årets afskrivninger


–174 –148
–173 –178
–347 –326
Afgang/skrotning


5 137
655 218
660 355
Reklassifikationer


–1

–1
Omregningsdifferencer


6 1
49 6
55 7
Akkumulerede afskrivninger, ultimo året


–1.023 –859
–740 –1.269
–1.763 –2.128
Nedskrivninger, primo –8 –8
–8 –85
–366 –366
–374 –451
Årets nedskrivninger

–152

–152
Afgang/skrotning77
77
Omregningsdifferencer

2

2
Akkumulerede nedskrivninger, ultimo året –8 –8
–8 –8
–516 –366
–524 –374
Ultimobalance 3.190 2.830
1.054 754
525 729
1.579 1.483

Internt frembragte, immaterielle aktiver indregnes som Aktiverede udviklingsomkostninger. Aktiverede udviklingsomkostninger omfattede især aktiveringer, som kan henføres til integration af fælles IT-løsninger. Andre immaterielle aktiver vedrørte primært varemærker og kunderelationer. Udgifter, som er omkostningsført i året i forbindelse med udviklingsomkostninger, udgjorde SEK 0 mio. (0 mio.).

For oplysninger om aktiver, som er tilkommet i forbindelse med køb af koncernvirksomheder, se note 31: Virksomhedssammenslutninger og -afhændelser, s. 91.

Nedskrivning af aktiverede udviklingsomkostninger har udgjort SEK 152 mio. (0 mio.). Nedskrivningen vedrører den danske SAP-platform – se desuden note 8: Af- og nedskrivninger, s. 76.

Nedskrivningstest af immaterielle aktiver

Goodwill er ikke genstand for afskrivning, men testes hvert år for eventuelt nedskrivningsbehov. Der er ikke foretaget nedskrivning af goodwill i perioden. Goodwill er det eneste immaterielle aktiv, som har en ubestemmelig brugstid. Der er foretaget test af værdiforringelse af samtlige pengestrømsfrembringende enheder med en diskonteringsfaktor på 8,3%, efter skat.

Den indregnede værdi af goodwill, SEK 3.190 mio. (2.830 mio.), fordeler sig på følgende pengestrømsfrembringende enheder: SEK 1.507 mio. (1.513 mio.) kan henføres til international pakke- og palleforretning (DPD og Tollpost Globe AS), SEK 691 mio. (697 mio.) kan henføres til Strålfors, SEK 300 mio. (312 mio.) kan henføres til Post Danmark A/S, SEK 332 mio. (0 mio.) kan henføres til PostNord Logistik TPL AB, SEK 105 mio. (0 mio.) kan henføres til Harlem Transport AS, og endelig kan SEK 255 mio. (308 mio.) henføres til andre virksomheder (primært Data Scanning A/S, Transportgruppen A/S, Budstikken Transport A/S, Eek Transport AS, Nils Hansson Logistics AB, HIT, Direct Link og Addresspoint). De pengestrømsfrembringende enheders genindvindingsværdier er baseret på enhedernes nytteværdi. Beregningerne er udført med udgangspunkt i gennemførte forretningsplaner og prognoser, som dækker de følgende tre år og er baseret på analyser af omverdensudviklingen og planlagte markeds- og produktionsaktiviteter. Skønnene i forretningsplanerne er baseret på virksomhedsledelsens viden og erfaringer.

De pengestrømsfrembringende enheder, som repræsenterer de største goodwillbeløb, er international pakke- og palleforretning med SEK 1.507 mio. (1.513 mio.), PostNord Logistik TPL AB med SEK 332 mio. (0 mio.), Post Danmark A/S med SEK 300 mio. (312 mio.) og Strålfors med SEK 691 mio. (697 mio.). De forudsætninger, som påvirker nedskrivningstesten mest, er mængdestigning, overskud og brugstid. Der er foretaget beregninger med forskellige skøn for driftsresultatet og diskonteringsrenten for hermed at bedømme, hvor følsomt resultatet vil være.

Tollpost Globe AS indgår i den internationale pakke- og palleforretning og anses som en integreret del af DPD i den nedskrivningstest, som er gennemført. For den internationale pakke- og palleforretning forventes en stigning på i gennemsnit 3% pr. år i den periode, hvor forretningsplanen er gældende. Testen har ikke påvist noget behov for nedskrivning.

Goodwill i Post Danmark A/S kan henføres til omdannelsen til selskab i 1995. Den pengestrømsfrembringende enheds genindvindingsværdi er baseret på nytteværdien. Der forventes for Post Danmark A/S’ vedkommende en gennemsnitlig vækst på 1% pr. år gennem den periode, hvor forretningsplanen er gældende. Nytteværdien overstiger den regnskabsmæssige værdi. Der er i testen ikke påvist noget behov for nedskrivning.

I testen af Strålfors opfattes virksomheden som helhed (som den fremstod ved overtagelsen i 2006) som en pengestrømsfrembringende enhed. Der forventes for Strålfors’ vedkommende en gennemsnitlig vækst på 2% pr. år gennem den periode, hvor forretningsplanen er gældende. Den pengestrømsfrembringende genindvindingsværdi er baseret på nytteværdien. Fremregning af nytteværdien, herunder synergier med andre forretningsvirksomheder, overstiger den regnskabsmæssige værdi. Testen påviser således ikke noget behov for nedskrivning.