Note 13 Materielle aktiver


Grunde og bygninger
Maskiner og inventar
Anlæg under udførelse og acontobetalinger
I alt
SEK mio. 2012 2011
2012 2011
2012 2011
2012 2011
Kostpris, primo 5.761 5.836
14.228 14.323
519 228
20.508 20.387
Køb af koncernvirksomheder 659 139
179 33
6 –3
844 169
Andre anskaffelser 32 68
999 1.159
963 443
1.994 1.670
Afgang/skrotning –99 –136
–1.274 –1.373
–17 –19
–1.390 –1.528
Reklassifikationer –198 –131
175 105
–179 –129
–2021) –1551)
Omregningsdifferencer –133 –15
–190 –19
–6 –1
–329 –35
Akkumulerede kostpriser, ultimo året 6.022 5.761
14.117 14.228
1.286 519
21.425 20.508
Afskrivninger, primo –2.306 –2.278
–10.233 –10.196–12.539 –12.474
Årets afskrivninger –159 –155
–1.174 –1.176–1.333 –1.331
Køb af koncernvirksomheder –59 1
–90 –14–149 –13
Afgang/skrotning 3 69
1.147 1.1351.150 1.204
Reklassifikationer 80 51

3
–1

791) 541)
Omregningsdifferencer 52 6
133 15185 21
Akkumulerede afskrivninger, ultimo året –2.389 –2.306
–10.217 –10.233
–1 0
–12.607 –12.539
Nedskrivninger, primo –6 –6
–39 –40–45 –46
Årets nedskrivninger –4

–7
–11
Afgang/skrotning1
1
Reklassifikationer


Omregningsdifferencer


Akkumulerede nedskrivninger, ultimo året –10 –6
–46 –39
0 0
–56 –45
Ultimobalance 3.623 3.449
3.854 3.956
1.285 519
8.762 7.924

1)Reklassifikation til Aktiver, der besiddes med henblik på salg, udgør SEK 123 mio. (102 mio.)