Note 14 Leasede maskiner og inventar, leje af lokaler

Operationelle leasingaftaler

Der er i året betalt leasingafgifter for koncernen for SEK 1.364 mio. Pr. balancedagen udgør de resterende leasingafgifter med det på det tidspunkt gældende kurs- og renteniveau for koncernen SEK 6.105 mio. Minimumsleasingudgifter for den operationelle leasing forfalder til betaling med følgende fordeling:


Maskiner og inventar
Lokaler
SEK mio. 2012 2011
2012 2011
Inden for 1 år 207 232
1.253 1.253
Mellem 1 og 5 år 275 277
2.723 2.645
Over 5 år


1.647 1.368
I alt 482 509
5.623 5.266

Størstedelen af maskiner og inventar, der disponeres over gennem leasingaftaler, er placeret hos Meddelande Sverige og består af maskiner til produktion af elektroniske brevtjenester.

Finansielle leasingaftaler

Leasingafgifterne for de indgående finansielle leasingaftaler forfalder til betaling med følgende fordeling:


Minimum- leasingafgifter
Rente
Nutidsværdi
SEK mio. 2012 2011
2012 2011
2012 2011
Inden for 1 år 64 59
13 9
51 50
Mellem 1 og 5 år 9 59
1 12
8 47
I alt 73 118
14 21
59 97

Finansielle leasingaktiver

De finansielle leasingaktiver, der indregnes som materielle aktiver, har følgende fordeling:

SEK mio. 2012 2011
Kostpriser

Maskiner og inventar 52
Lokaler 533 533
Ultimobalance 585 533
Akkumulerede afskrivninger

Maskiner og inventar –30
Lokaler –504 –473
Ultimobalance –534 –473
Bogført værdi 51 60

Leasingafgifterne for finansiel leasing har i året udgjort SEK 87 mio.

I note 29 Finansiel risikostyring og finansielle instrumenter angives forfaldstiden for de langfristede forpligtelser, som kan henføres til finansiel leasing.

De finansielle leasingaftaler består af en terminalbygning i Sverige samt køretøjer i Norge. Se desuden noten Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser.