Note 16 Langfristede tilgodehavender

SEK mio. 31 dec 2012 31 dec 2011
Regnskabsmæssig værdi relateret til afdækkede, ydelsesbaserede alders- og aftalepensionsordninger, ansat efter IAS 19 3.599 2.960
Regnskabsmæssig værdi relateret til afdækkede, ydelsesbaserede sygepensionsordninger, ansat efter IAS 19 447 313
Skatteaktiver relateret til løn i forbindelse med, at pensionsforpligtelserne efter IAS 19 indregnes til et lavere beløb end det beløb, de optages med i regnskabet for juridiske personer i Sverige efter UFR 4 982 833
Lønskat, sygepensionsordninger –134 –139
Deposita, lejede lokaler 51 23
I alt 4.945 3.990