Note 17 Udskudt skat


2012 2011
SEK mio. Primo-balance Indregnet i resultat- opgørelsen Overtagelse/ afhændelse af virksom- heder samt omregnings- differencer Ultimo-balance Primo-balance Indregnet i resultat- opgørelsen Overtagelse/ afhændelse af virksom- heder samt omregnings- differencer Ultimo-balance
Udskudt skatteaktivAndre hensættelser 529 –191
338 658 –129
529
Uudnyttede skattemæssige underskud 266 21
287 140 126
266
Finansiel leasing 18 –14
4 10 8
18
Modregning af forpligtelser –668
173 –495 –672
4 –668
I alt 145 –184 173 134 136 5 4 145
heraf udland 128

109 136

128
Udskudt skatteforpligtelseImmaterielle aktiver –320 125 –86 –281 –380 83 –23 –320
Materielle aktiver –481 40 –13 –454 –381 –102 2 –481
Kortfristede aktiver –9 –30
–39 16 –25
–9
Hensættelser til pensioner –1.016 45
–971 –724 –293 1 –1.016
Modregning af tilgodehavender 668
–173 495 672
–4 668
I alt –1.158 180 –272 –1.250 –797 –337 –24 –1.158
heraf udland –223

–149 –338

–223

Tilgodehavender og forpligtelser i Sverige er nettoindregnet med SEK 569 mio. (715 mio.), mens andre tilgodehavender og forpligtelser er indregnet med bruttobeløb. Tilgodehavender i udlandet er indregnet med SEK 109 mio. (128 mio.) og forpligtelser med SEK 149 mio. (223 mio.).

Ikke-indregnede tilgodehavender i forbindelse med udskudt skat på uudnyttede skattemæssige underskud udgør hovedsagelig 104 mio. (80 mio.), hvoraf SEK 93 mio. (71 mio.) vedrører Frankrig, SEK 4 mio. (5 mio.) vedrører Danmark, SEK 2 mio. (0 mio.) vedrører Sverige, og SEK 0 mio. (12 mio.) vedrører Tyskland. Ingen af disse tilgodehavender er omfattet af forfaldstid.