Note 19 Tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender fra salg indregnes under hensyntagen til de konstaterede kundetab på SEK 33 mio. (33 mio), som forekom i perioden januar–december. De forventede kundetab udgjorde SEK –20 mio. (–13 mio.). For en beskrivelse af den regnskabsmæssige behandling henvises til note 1: Regnskabspraksis, s. 65. Hvad angår risikostyring samt aldersanalyse af forfaldne, men ikke nedskrevne tilgodehavender fra salg, henvises til note 29: Finansiel risikostyring og finansielle instrumenter, s. 87.