Note 21 Likvide midler

SEK mio. 31 dec 2012 31 dec 2011
Kasse- og bankbeholdninger 1.885 1.385
Kortfristede investeringsaktiver, som kan sidestilles med likivide midler 1 161 722
Ultimobalance 3.046 2.107

Kortfristede investeringsaktiver er klassificeret som likvide midler, hvis de let kan konverteres til kassebeholdninger, har en løbetid på højst 3 måneder fra anskafffelsestidspunktet og indebærer en kun ubetydelig risiko for værdiudsving.