Note 22 Rentebærende forpligtelse

SEK mio. 31 dec 2012 31 dec 2011
Langfristede rentebærende forpligtelser

Gæld til kreditforeninger 3.677 799
Finansiel leasing 22 52
Andre langfristede forpligtelser 146 134
Ultimobalance 3.845 985
Kortfristede rentebærende forpligtelser

Gæld til kreditforeninger
7
Certifikater 397
Udnyttet kassekredit 18 50
Finansiel leasing 52 56
Ultimobalance 467 113

Se note 29: Finansiel risikostyring og finansielle instrumenter, s. 87.