Note 23 Pensioner

Note 1: Regnskabspraksis, side 65, indeholder en beskrivelse af PostNords pensionsordninger. Der er både ydelsesbaserede og bidragsbaserede pensionsordninger. Der findes desuden et par personalegrupper, som har ret til alderspension ved en lavere alder på grund af særskilt aftale i forbindelse med omdannelsen til selskab. Postens Pensionsstiftelse sikrer pensionsforpligtelser i Posten AB, Posten Meddelande AB og Posten Logistik AB. Se afsnittet Aktiver vedrørende pensionsordninger og note 30: Transaktioner med nærtstående parter, s. 91, for mellemværender mellem koncernen og Postens Pensionsstiftelse.

Balanceposter til ydelsesbaserede pensionsordninger

Pensionsforpligtelser og aktiver vedrørende pensionsordninger


31 dec 2012 31 dec 2011
Pensionsforpligtelser og aktiver vedrørende pensions- ordninger, nettobeløb, SEK mio. Afdækkede pensions- ordninger Uafdækkende pensions- ordninger, sikrede pensioner Uafdækkende pensions- ordninger, usikrede pensioner I alt Afdækkede pensions-ordninger Uafdækkende pensions- ordninger, sikrede pensioner Uafdækkende pensions- ordninger, usikrede pensioner I alt
Nutidsværdi af ydelsesbaserede forpligtelser 16.455 1.866 781 19.102 15.843 1.589 808 18.240
Dagsværdi af ordningens aktiver –16.408

–16.408 –15.967

–15.967
Nettoforpligtelse 47 1.866 781 2.694 –124 1.589 808 2.273
Ikke-indregnede aktuarmæssige gevinster (+) og tab (–) –4.093 –47 –14 –4.154 –3.149 –2 –1 –3.152
Nettogæld i balancen –4.046 1.819 767 –1.460 –3.273 1.587 807 –879
Henvisning:Note 24 Andre hensættelser

767 767

807 807
Balance, Hensættelser til pensioner
1.819
1.819
1.587
1.587
Note 16 Langfristede tilgodehavender –4.046

–4.046 –3.273

–3.273
Nettobeløbet fordeler sig på ordninger i følgende lande, SEK mio.Sverige


–1.467


–887
Frankrike


6


6
Norge


1


2
I alt


–1.460


–879

2012 2011
Specifikation af nutidsværdi af ydelsesbaserede forpligtelser, SEK mio. Afdækkede pensions- ordninger Uafdækkende pensions- ordninger, sikrede pensioner Uafdækkende pensions- ordninger, usikrede pensioner I alt Afdækkede pensions-ordninger Uafdækkende pensions- ordninger, sikrede pensioner Uafdækkende pensions- ordninger, usikrede pensioner I alt
Primobalance 15.843 1.589 808 18.240 14.533 1.450 795 16.778
Omkostninger vedrørende beskæftigelse i indeværende år 377 7 24 408 343 7 28 378
Omkostninger vedrørende beskæftigelse i foregående år
11
11
Renteomkostning 589 60 32 681 619 63 36 718
Aftalepensioner
242
242
284
284
Udbetaling af ydelser –895 –259
–1.154 –928 –205
–1.133
Reduktioner og reguleringer–57

–57
Overførsler –95 184 –90 –1 94 –12 –94 –12
Aktuarmæssige gevinster (–) og tab (+) 636 43 7 686 1.239 –9 43 1.273
Ultimobalance 16.455 1.866 781 19.102 15.843 1.589 808 18.240
Specifikation af dagsværdien af aktiver vedrørende pensions/ ordninger, SEK mio. 2012 2011
Primobalance 15.967 15.808
Forventet afkast på aktiver vedrørende pensionsordninger 753 844
Indskudte midler fra arbejdsgiveren 573 465
Godtgørelse –360 –365
Udbetaling af ydelser –59 –70
Reduktioner og reguleringer
–50
Aktuarmæssige gevinster (+) og tab (–) –466 –665
Ultimobalance 16.408 15.967
Afkast på aktiver vedrørende pensionsordninger, SEK mio. 2012 2011
Faktisk afkast på aktiver vedrørende pensionsordninger 287 179
Forventet afkast på aktiver vedrørende pensionsordninger 753 844
Aktuarmæssig gevinst (+)/ tab (–) på aktiver vedrørende pensionso rdninger i perioden –466 –665
Nettoforpligtelse, SEK mio. 31 dec 2012 31 dec 2011
Nutidsværdi af ydelsesbaserede forpligtelser 19.102 18.240
Dagsværdi af ordningens aktiver –16.408 –15.967
Overskud (–)/underskud (+) 2.694 2.273
Erfaringsmæssige justeringer, SEK mio. 31 dec 2012 31 dec 2011
Erfaringsmæssige justeringer af forpligtelser –294 4
Erfaringsmæssige justeringer af aktiver vedrørende pensions- ordninger 466 665
Overskud (–)/underskud (+) 172 669

Koncernen forventer at foretage udbetalinger i 2013 i forbindelse med ydelsesbaserede ordninger på SEK 1.119 mio.

Hensættelse til beregnede fremtidige, usikrede pensioner

PostNord er ansvarlig for svenske datterselskabers usikrede pensionsforpligtelser i henhold til de såkaldte overgangsbestemmelser. Overgangsbestemmelserne omfatter visse medarbejdere, som i ansættelsen har ret til at overgå til pension ved 60- eller 63-årsalderen. Det er en forudsætning, at den ansatte er fyldt 28 år senest 1 januar 1992 og har haft samme stilling i hele perioden. Den samlede forpligtelse efter svensk lov om sikring af pensionsforpligtelser (Tryggandelagen) udgør pr. 31. december 2012 SEK 2.698 mio. (2.771 mio.) for pensioner i henhold til overgangsbestemmelserne. Erfaringsmæssigt udnyttes overgangsbestemmelserne gennemsnitligt af 25%, og hensættelsen fastsættes som denne andel i forhold til den samlede forpligtelse. Der er taget hensyn til særskilt lønskat. Denne forpligtelse udgør SEK 838 mio. (861 mio.), inkl. særskilt lønskat. For indregning efter IAS 19, se Uafdækkede pensionsordninger, usikrede pensioner i tabeller i denne note samt usikrede pensionsforpligtelser i note 24: Andre hensættelser, s. 85.

Hensættelse til sidstehåndsansvar

PostNord ifalder en forpligtelse, et såkaldt sidstehåndsansvar (sistahandsansvar), som Posten AB overtog i forbindelse med omdannelsen til selskab. Denne er tidligere indregnet som ansvarsforpligtelse. I forbindelse med overgangen til IAS 19 blev der foretaget en hensættelse til dækning af denne forpligtelse. Baseret på tilgængelig information er forpligtelsen pr. 31. december 2012 ansat til SEK 112 mio. (107 mio.). Hertil kommer hensættelse til særskilt lønskat. Denne forpligtelse indgår i saldoen i Uafdækkede pensionsordninger, usikrede pensioner i tabeller i denne note samt usikrede pensionsforpligtelser i note 24: Andre hensættelser, s. 85.

Værdisikringsgaranti

I 2000 indløstes der pensionsforpligtelser, som tidligere havde været sikret af Postens Pensionsstiftelse, idet der blev tegnet forsikringer. Kapitalværdien af disse forpligtelser udgjorde pr. 31. december 2012 SEK 51 mio. (65 mio.). PostNord ifalder stadig et såkaldt værdisikrings- og bruttosamordningsansvar for disse pensionsforpligtelser.


2012 2011
Omkostninger til og indtægter fra ydelsesbaserede og bidragsbaserede pensions- ordninger, SEK mio. Afdækkede pensions- ordninger Uafdækkende pensions- ordninger, sikrede pensioner Uafdækkende pensions- ordninger, usikrede pensioner I alt Afdækkede pensions-ordninger Uafdækkende pensions- ordninger, sikrede pensioner Uafdækkende pensions- ordninger, usikrede pensioner I alt
Omkostninger til beskæftigelse i indeværende år 377 7 24 408 343 7 28 378
Omkostninger til beskæftigelse i foregående år
11
11
Renteomkostning 589 60 32 681 619 63 36 718
Forventet afkast på aktiver vedrørende pensionsordninger -753

–753 –844

–844
Aktuarmæssige gevinster (–) og tab (+) 154
–6 148 –4 –1 –11 –16
Aftalepensioner
242
242
284
284
Reduktioner og reguleringer–19

–19
I alt, ydelsesbaserede pensionsordninger 367 309 50 726 95 364 53 512
Bidragsbaserede pensionsordninger


1.001


1.070
Fratrækkes som finansielle poster, netto


72


126
Opløsning af hensættelse til omstruktureringstiltag i forbindelse med omkostninger til aftalepensioner


–123


–107
Andre ydelsesebaserede pensionsomkostninger


22


40
I alt, pensionsomkostninger


1.698


1.641

Forsikringstekniske beregningsskøn

Den forsikringstekniske vurdering af PostNords ydelsesbaserede pensionsforpligtelser og pensionsomkostninger er baseret på de skøn, som følger nedenfor. Skønnene er angivet som samvejede gennemsnitsværdier for de enkelte pensionsordninger. En ændring i et af disse grundlæggende skøn kan i betydeligt omfang påvirke de beregnede pensionsforpligtelser, finansieringsbehov og årlige pensionsomkostninger.

Aktuariella antaganden, % 31 dec 2012 31 dec 2011 31 dec 2010
Diskonteringsrente 3,50 3,90 4,50
Forventet afkast på aktiver vedrørende pensions-ordninger 3,50 4,90 5,50
Fremtidige årlige lønstigninger 2,60 2,60 2,80
Forventet ændring i indkomstgrundbeløb 3,00 3,00 3,00
Inflation 2,00 2,00 2,00
Skønnet levetid FFFS 2007:31 FFFS 2007:31 FFFS 2007:31
Personaleomsætning 4,50 4,50 5,00
Gennemsnitlig tilbageværende beskæftigelsesperiode 10 10 10

Omkostningerne for 2012 er baseret på de aktuarmæssige skøn, som blev fastsat primo 2012. Ultimo 2012 har PostNord foretaget skøn, som opdateres ved beregning af resultatet pr. 31. december 2012. Disse aktuarmæssige skøn indgår ligeledes i prognosen for omkostningerne i 2013. Der er i denne forbindelse taget højde for, at samtlige skøn, som indgår i bedømmelsen, på lang sigt skal være gensidigt forenelige.

Diskonteringsrenten fastsættes i henhold til IAS 19 med henvisning til førsteklasses virksomhedsobligationer, som omsættes på et velfungerende marked iflg. IFRS – nemlig det svenske marked for boligobligationer. Ledelsen vurderer på denne baggrund, at den anvendte diskonteringsrente afspejler penges tidsværdi og giver en rimelig nutidsværdi af koncernens pensionsforpligtelser. Det forventede afkast på aktiver vedrørende pensionsordninger svarer til det forventede gennemsnitlige afkast på eksisterende (eller fremtidige) investeringer i Postens Pensionsstiftelse, efter fradrag af samtlige omkostninger, inkl. skat. Aktivernes forventede afkast er – ud over risikofri rente – baseret på skøn for risikopræmie, hvad angår rentebærende aktiver. Risikopræmierne tager udgangspunkt i langsigtede historiske risikopræmier, idet der tages højde for aktivernes relative risiko og samvariation. Risikopræmierne varierer mellem 2–5% (2–5%), alt efter aktivtype. Fremtidige årlige lønstigninger afspejler forventningerne til fremtidige procentuelle lønstigninger som en kombineret effekt af inflation, anciennitet og forfremmelse. Det indkomstmæssige grundbeløb (inkomstbasbeloppet) fastsættes en gang årligt af den svenske regering og benyttes bl.a. til at definere loftet for den løn, der ligger til grund for beregning af pensionen i det almene pensionssystem. Hvad angår inflationsskønnet, har koncernen valgt at følge den svenske Riksbankens inflationsmål. Personaleomsætningen er udtryk for den samlede forventning til den fremtidige forretningsudvikling, stigningen i reallønnen og den nødvendige produktivitetsudvikling for at opretholde lønsomheden og endelig hensynet til personaleudviklingen i de seneste år. Faktoren gennemsnitlig tilbageværende tjenestetid ansættes ud fra medarbejdernes aktuelle aldersfordeling. Skønnet for livslængde er baseret på Finansinspektionens anvisninger, FFFS 2007:31 (FFFS 2007:31).

Alecta

Forpligtelser til alderspension og familiepension for tjenestemænd i Sverige kan sikres gennem forsikring tegnet i Alecta. Kun få selskaber i koncernen benytter forsikring til sikring af medarbejdere. Iflg. en erklæring fra det svenske råd for finansiel rapportering (Rådet för finansiell rapportering), UFR 3, anses ydelsesbaserede pensionsforpligtelser, som sikres gennem forsikring i Alecta, som en pensionsplan, der omfatter flere arbejdsgivere. Selskabet har for regnskabsåret 2012 ikke haft adgang til information, som gør det muligt at indregne denne ordning som en ydelsesbaseret ordning. Pensionsordningen fra ITP, som er sikret gennem en forsikring i Alecta, indregnes derfor som en bidragsbaseret ordning. Udgifter til pensionsforsikringer, som er tegnet i Alecta, udgør SEK 7,2 mio. (4,4 mio.). De forventede afgifter for 2013 udgør SEK 8,3 mio. (4,1 mio.). Alectas overskud kan fordeles mellem forsikringstagerne og/eller de forsikrede. Pr. december 2012 var Alectas overskud i form af det kollektive konsolideringsniveau 129% (113%). Det kollektive konsolideringsniveau består af markedsværdien af Alectas aktiver i procent af de forsikringsmæssige forpligtelser, beregnet på basis af Alectas forsikringstekniske beregningsskøn, som ikke er i overensstemmelse med IAS 19.

Aktiver vedrørende pensionsordninger

Den største del af koncernens aktiver i pensionsordninger er placeret i Postens Pensionsstiftelse. Andre aktiver vedrørende pensionsordninger består af aktiver i Postens Försäkringsförening og pensionsforsikring tegnet i Skandia. De samlede aktiver vedrørende pensionsordninger udgør SEK 16.408 mio. (15.967 mio.).

Postens Pensionsstiftelses aktivtyper til markedsværdi, SEK mio. 2012 2011
31 dec % Sum % 31 dec % Sum %
Rentebærende værdipapirer1) 2.991 21
3.621 26
High Yield 1.244 8
623 4
Likviditet2) 769 5 34 1.760 12 42
Hedgefonde 3.157 21 21 3.227 23 23
Infrastruktur 871 6
764 5
Fast ejendom 1.546 10 16 1.480 10 15
Svenske aktier 969 7
285 2
Udenlandske aktier 2.197 15
1.523 11
Råvarer 368 2
578 4
Private Equity 694 5 29 481 3 20
I alt 14.806 100
14.342 100

1)Inkl. påløbne renter.

2)Inkl. aktivtyper, som tidligere år er klassificeret som øvrige aktiver.

Andre aktiver vedrørende pensionsordninger til markedsværdi, SEK mio. 31 dec 2012 31 dec 2011
Postens Försäkringsförening 1.544 1.548
Pensionsforsikring Skandia 58 79
I alt, andre aktiver vedrørende pensionsordninger 1.602 1.627

Aktivfordelingen i Postens Pensionsstiftelse pr. 31. december 2012 fremgår af ovenstående opstilling. Det er Stiftelsens overordnede mål at være kapitalforvalter i forhold til de pensionsforpligtelser, koncernen har indgået, og for hvilke Stiftelsen har modtaget tilsvarende midler. Aktivernes sammensætning og afkast skal på betryggende vis sikre, at koncernen kan opfylde de krav om pensionsudbetalinger, som Stiftelsen står som garant for.

Følsomhedsanalyse

Ved udgangen af 2012 har PostNord afdækkede pensionsforpligtelser for SEK 16.455 mio. (15.843 mio.) og aktiver vedrørende pensionsordninger for SEK 16.408 mio. (15.967 mio.). Ud over afdækkede forpligtelser er pensionsgælden indregnet i balancen, fordelt mellem sikrede pensionsforpligtelser på SEK 1.866 mio. (1.587 mio.) og usikrede pensionsforpligtelser på SEK 781 mio. (807 mio.). Koncernens pensionsforpligtelser er vurderet på basis af de ovenfor angivne aktuarmæssige skøn, ligesom aktiverne tilknyttet pensionsordninger er vurderet til dagsværdi.

Ændringer af pensionsforpligtelser, som skyldes ændrede aktuarmæssige skøn, behandles som aktuarmæssig gevinst eller tab. Disse gevinster og tab får først effekt på resultatopgørelsen og balancen, når nettoværdien overskrider grænseværdien for den såkaldte korridor. Korridorens grænseværdi er 10% af det højeste af enten værdien af pensionsforpligtelsen eller dagsværdien af aktiverne tilknyttet pensionsordninger. I den udstrækning, sådanne ændringer giver effekter, som overstiger korridorens grænseværdi, bliver den overskydende værdi indregnet som omkostning eller indtægt. Denne påvirkning af resultatopgørelsen sker dog først ved postering af de prognosticerede omkostninger/indtægter efter IAS 19 i det følgende år. Se tabellen for at aflæse effekten af ændrede aktuarmæssige skøn.

Hvad angår de såkaldte overgangsbestemmelser, hensættes 25% af de samlede forpligtelser i henhold til disse bestemmelser, idet procentsatsen repræsenterer den erfaringsmæssigt skønnede udnyttelsesgrad. Der tages desuden hensyn til særskilt lønskat. En eventuel ændring af forpligtelserne efter overgangsbestemmelserne i forbindelse med ændret udnyttelsesgrad bliver indregnet som indtægt eller omkostning. Se tabellen for at aflæse effekten af en ændret udnyttelsesgrad i forbindelse med overgangsbestemmelserne.


Ændring Resultateffekt Effekt på det øvrige samlede resultat
Følsomhedsanalyse, SEK mio.
Prognosticeret omkostning (service cost) Finansielle poster, netto Effekt på DBO Effekt på markedsværdi af aktiverne Effekt, efter skat, på det øvrige samlede resultat
Aktuarmæssige skøn

Ændring af diskonteringsrente samt forventet afkast på aktiver vedrørende pensionsordninger +0,1 procentpoint 6 6 –247 0 –193

–0,1 procentpoint –7 –6 257 0 201
Ændring af faktisk afkast på aktiver vedrørende pensionsordninger +0,1 procentpoint 0 1 0 16 13

–0,1 procentpoint 0 –1 0 –16 –13
Ændring af løn +0,5 procentpoint –21 –10 289 0 226

–0,5 procentpoint 23 10 –295 0 –230
Ændring af indkomstbasisbeløb +0,5 procentpoint 6 2 –65 0 –51

–0,5 procentpoint –7 –3 83 0 65
Ændring af inflation +0,5 procentpoint –17 –38 1.082 0 844

–0,5 procentpoint 20 36 –1.023 0 –798
Levetid +1 år –10 –23 652 0 509

–1 år 11 23 –650 0 –507
Udnyttelsesgrad af OB-ret

Ændring af udnyttelsesgrad af OB-ret +5,0 procentpoint –4 –5 134 0 105

–5,0 procentpoint 5 5 –134 0 –104