Note 24 Andre hensættelser

2012 Jan–dec, SEK mio. Primo-balance Hensættelser Tilbageførsler Opløsninger Omregnings-effekt Ultimo-balance
Omstruktureringstiltag

Personaleafvikling, primært tidlige pensioner 435 947 –58 –602 –2 720
Andre afviklinger 35 10 –1 –25
19
Usikrede pensionsforpligtelser

Lønskat 196
–10

186
Usikrede pensionsforpligtelser efter IAS 19 807 50 –90

767
Andet

Arbejdsskader 48 3
–8
43
Pensionsregulering i forhold til den danske stat 49 6
–14 –1 40
Hensættelse til jubilæumsgratialer 171

–25 –5 141
Andre hensættelser 13


–2 11
I alt 1.754 1.016 –159 –674 –10 1.927
Heraf kortfristet 351359
Forventede betalinger, SEK mio. 1. år 2. år 3. år > 3. år
Hensættelser til omstruktureringstiltag 444 190 59 46
Hensættelser til sikrede pensionsordninger efter IAS 19 1) 2) 224 66 70 466
Andre hensættelser 1) 58 24 21 150
I alt 726 280 150 662

1)De skønnede udbetalinger er noget højere end den tilsvarende hensættelse. Årsagen hertil er, at hensættelsen er beregnet som dagsværdien af de skønnede udbetalinger.

2)De skønnede betalinger til usikrede pensioner er beregnet efter IAS 19.

2011 Jan–dec, SEK mio. Primo-balance Hensættelser Tilbageførsler Opløsninger Omregnings-effekt Ultimo-balance
Omstruktureringstiltag

Personaleafvikling, primært tidlige pensioner 800 269 –181 –458 5 435
Andre afviklinger 52
–1 –16
35
Usikrede pensionsforpligtelser

Lønskat 207
–11

196
Usikrede pensionsforpligtelser efter IAS 19 848 53 –94

807
Andet

Arbejdsskader 58 3
–13
48
Pensionsregulering i forhold til den danske stat 39 67
–61 4 49
Hensættelse til jubilæumsgratialer 162 17
–21 13 171
Andre hensættelser 52 5 –19 –27 2 13
I alt 2.218 414 –306 –596 24 1.754
Heraf kortfristet 515351

Hensættelser til omstruktureringstiltag

Hensættelser til omstruktureringer omfatter de udgifter, der beregnes at fremkomme i de kommende år som en følge af koncernens effektiviseringsprogram for administrationen og beslutning om at effektivisere produktionen.

Beløbene beregnes på basis af selskabsledelsens bedste skøn. Hensættelserne tages op til fornyet vurdering ved hver rapportperiodes afslutning og justeres med henblik på at sikre, at de afspejler det aktuelt bedste skøn. Hvis det ikke længere er sandsynligt, at der er behov for et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer for at opfylde forpligtelsen, vil hensættelsen blive tilbageført.

Nye hensættelser og tilbageførsler indregnes i den forretningsvirksomhed, som træffer beslutning om afviklingen.

Hensættelser og tilbageførsler vedrørende omstruktureringer i perioden havde en resultatpåvirkning på andre omkostninger med SEK 898 mio. Se desuden note 6: Andre omkostninger. Effekten af hensættelser til usikrede pensionsforpligtelser, pensionsregulering i forhold til den danske stat samt hensættelse til jubilæumsgratialer indregnes som personaleomkostning.

Omkostningsførte beløb udgjorde i 2012 SEK 666 mio., heraf som personaleomkostning SEK 640 mio. Ændringen i forbindelse med arbejdsskader i perioden, SEK 8 mio., er ikke indregnet i resultatopgørelsen.

Diskonteringseffekten indregnes i resultatopgørelsens finansielle poster. Omregningsdifference i forbindelse med valutaeffekt indregnes i totalindkomstopgørelsen.

Hensættelse til beregnede fremtidige, usikrede pensioner

PostNord er ansvarlig for sikrede pensionsforpligtelser i henhold til de såkaldte overgangsbestemmelser. Overgangsbestemmelserne omfatter visse medarbejdere, som i ansættelsen har ret til at overgå til pension ved 60- eller 63-årsalderen. Der er desuden taget hensyn til særskilt lønskat.

Se Hensættelse til beregnede fremtidige usikrede pensioner samt Hensættelse til sidstehåndsansvar i note 23: Pensioner, s. 80 for at få flere oplysninger.

Andre hensættelser

Hensættelse til arbejdsskader omfatter udbetalinger i form af livrente efter svensk lov om arbejdsskadeforsikring (lag om arbetsskadeförsikring) samt livrente på grund af arbejdsrelateret skade (yrkesskadelivränta).

Pensionsregulering i forhold til den danske stat omhandler fremtidige forpligtelser over for en specifik gruppe af tjenestemænd i Post Danmark-koncernen.

Hensættelse til jubilæumsgratialer omhandler forventede fremtidige jubilæumsgratialer i form af ekstra løn og ferie, som modtages efter henholdsvis 25 og 40 års ansættelse i Post Danmark-koncernen.

Nutidsværdi

Hensættelser, hvor betalingstiden strækker sig over flere år, diskonteres normalt til nutidsværdi. Diskonteringseffekter, som indgår i årets ændringer, præsenteres separat, når de udgør væsentlige beløb. Hensættelser af usikrede pensioner har en betalingsperiode, som strækker sig over flere år. For denne hensættelse fremlægges der ikke en separat beregning af nutidsværdi, idet der henvises til IAS 19. Se desuden note 23: Pensioner, s. 80.

Forventede betalinger til hensættelser

De angivne beløb er i overensstemmelse med det beregnede resultat, som er udgangspunkt for beregning af hensættelsernes omfang. Beløbene kan dog ikke fuldt ud anses som den faktiske betalingsstrøm. Det skyldes, at visse omkostninger ikke modsvares af betalinger. Sådanne omkostninger er eksempelvis visse omkostninger til personaleafvikling.