Note 25 Skyldige omkostninger og forudbetalte indtægter

SEK mio. 31 dec 2012 31 dec 2011
Hensættelse til solgte, men endnu ikke anvendte frimærker 398 405
Skyldige lønomkostninger 507 514
Forpligtelser til ferieløn 1.563 1.550
Særskilt lønskat, pensionsomkostninger 10 9
Bidrag til social sikring 555 559
Skyldige renteomkostninger 1
Terminalafgifter 429 439
Finansiel leasing
9
Valutaterminskontrakter 16 23
Andre poster 586 571
Ultimobalance 4.065 4.079