Note 26 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

SEK mio. 31 dec 2012 31 dec 2011
Sikkerhedsstillelser for egne forpligtelser

Pant i fast ejendom1) 1.153 800
Pantsatte aktiver2) 20 8
I alt 1.173 808
Eventualforpligtelser

Garantiforpligtelser, PRI 89 90
Garantiforpligtelser, andre 31 40
I alt 120 130

1)Sikkerhed for andel af Langfristede rentebærende forpligtelser.

2)Sikkerhed for andel af Langfristede tilgodehavender.

Tvister

PostNord driver omfattende nationale og internationale aktiviteter og bliver i den forbindelse involveret i tvister og retssager, som fra tid til anden opstår omkring virksomheden. Det forventes ikke at disse tvister og retssager – hverken hver for sig eller samlet – i væsentlig grad vil påvirke PostNords resultat, lønsomhed eller finansielle stilling.