Note 29 Finansiel risikostyring og finansielle instrumenter

Koncernens finansielle risici reguleres af den finansielle politik, som er vedtaget af PostNords bestyrelse. Denne finansielle politik omfatter retningslinjer for likviditetsstyring, finansiering og finansiel risikostyring. Afsnittet Risici og risikohåndtering indeholder en beskrivelse af koncernens finansielle risici og politik.

PostNords finansielle risici er opdelt i kategorierne refinansieringsrisiko, kreditrisiko og markedsrisiko.

Refinansieringsrisiko

PostNord skal sikre et tilstrækkeligt betalingsberedskab gennem en kombination af likvide midler samt bekræftede uudnyttede og ubekræftede kreditfaciliteter. PostNord benytter sig af cashpools med henblik på at optimere og centralisere likviditetsstyringen. Den centrale finansielle forvaltning skal sikre opretholdelse af et betalingsberedskab på minimum SEK 1.500 mio. for de kommende 360 dage og skal tilse, at forfaldsstrukturen i finansieringsporteføljen er godt spredt. Likviditetsreserverne har ultimo året følgende sammensætning:

Likvide midler, SEK mio. 31 dec 2012 31 dec 2011
Bankindestående 1.885 1.385
Statsgældsbeviser
299
Certifikater 1.032 298
Andre investeringsaktiver 13
Uudnyttede bekræftede lånelimits 2.000 2.000
I alt, likviditetsreserver 4.930 3.982
Uudnyttet beløb i CERT-program 2.600
Uudnyttet beløb i MTN-program 3.460
Uudnytte beløb, andre lånelimits 160 135
I alt, uudnyttede kreditter 6.220 135
I alt 11.150 4.117

Forfaldsstruktur

Kreditrisiko

Koncernens aktiviteter giver anledning til eksponering mod kreditrisiko i forhold til modparter. Ved kreditrisiko eller modpartsrisiko forstås risikoen for tab i tilfælde af, at modparten ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til indgåede aftaler. Kreditrisiko opstår dels ved salg til kunder, ved bevilling af forskud til leverandører og ved modtagelse af sikkerhed, dels ved den finansielle forvaltnings likviditetsstyring eller ved benyttelse af derivatkontrakter.

Kreditrisiko i forbindelse med tilgodehavender fra salg

Kreditrisikoen i forbindelse med kreditsalg styres af de enkelte forretningsområder, og samtlige kunder underkastes en kreditvurdering inden første kreditgivning. Denne vurdering er baseret på oplysninger fra kreditoplysningsvirksomheder. Større kreditter skal dog godkendes centralt. I 2012 udgjorde de samlede tilgodehavender fra salg SEK 4.718 mio. (4.370 mio.), og de konstaterede kundetab i koncernen udgjorde SEK 33 mio. (33 mio.).

Kreditrisiko i investeringsvirksomhed

Kreditrisiko i forbindelse med investeringsmæssige transaktioner styres af den centrale finansielle forvaltning med en kreditlimit baseret på en rating fra Moody's, Standard & Poors eller en tilsvarende officiel rating. Handlen udføres på baggrund af beslutninger om en maksimal kreditrisiko for hver enkelt kredittager. Alle modparter underkastes en kreditvurdering inden godkendelse som kredittager.

Aldersanalyse for tilgodehavender fra salg 31 dec 2012 31 dec 2011
Ikke-forfaldne tilgodehavender fra salg 3.784 3.890
Forfaldne, men ikke nedskrevne:

1–5 dage 534 204
6–20 dage 139 122
21–30 dage 79 83
31–60 dage 162 32
61–90 dage 14 29
>90 dage 57 87
I alt 4.769 4.447
Hensættelse til tvivlsomme tilgodehavender –51 –77
I alt 4.718 4.370

Markedsrisiko

Valutarisiko

PostNord anvender valutaterminskontrakter og valutaswapavtaler i arbejdet med at styre PostNords valutarisiko. Valutaterminskontrakter benyttes til at sikre risiko i forbindelse med tilgodehavender og kortfristede forpligtelser samt ved køb af kapitalgoder. Øvrige fremtidige pengestrømme sikres ikke. Valutaswapavtaler benyttes til koncernens styring af overskudslikviditet.

PostNord’s primære valutaeksponering opstår ved omregning af nettoaktiver i udenlandske datterselskaber (omregningseksponering). De største eksponeringer sker i DKK, NOK og EUR. Iflg. koncernens finanspolitik foretages der ikke nogen sikring af omregningseksponeringen. Omretningseksponeringen begrænses dog ved, at der sikres forretningsmæssige soliditetsniveauer i koncernens selskaber.

Omregningseksponering


31 dec 2012 31 dec 2011
Valuta SEK mio. % +/–1% SEK mio. % +/–1%
AUD 4 0,1
4

DKK 5.077 67,2 51 5.383 67,1 54
EUR 429 5,7 4 552 6,9 6
GBP 107 1,4 1 93 1,2 1
HKD 20 0,3
14 0,2
NOK 1.995 26,4 20 1.974 24,5 20
SGD –118 –1,6
–12 –0,1
USD 20 0,3
19 0,2
PLN 18 0,2
–3

I alt 7.552 100 76 8.024 100 81

Renterisiko

Udsving i renteniveauer har en begrænset effekt på PostNords resultat. Ultimo 2012 vil en forøgelse af markedsrenten på +/–1 procentpoint, alle andet lige, medføre en resultatpåvirkning før skat på SEK 10 mio. (17 mio.). Ved årets udgang var 62% af koncernens gældsportefølje omfattet af en variabel rente, sammenlignet med 100% i 2011.

31 dec 2012 Gældsportefølje Rentetermin SEK mio. Duration, år
Lån i fast ejendom, variabel rente 2013-06-30 759 0,5
Lån i fast ejendom, fast rente 2015-03-31 393 2,2
MTN, variabel rente 2013-03-20 1.000 0,2
MTN, fast rente 2017-09-20 1.000 4,4
MTN, variabel rente 2013-03-04 390 0,2
MTN, fast rente 2015-06-03 150 2,4
Certifikater 1–7 mdr 400 0,3
Kassekredit
17
I alt
4.109 1,5
Investeringsportefølje


Konti
1.885
Certifikater
1.046 0,1
I alt
2.931 0,1
Resultatfølsomhed kommende 12 måneder, netto

9,5
31 dec 2011 Gældsportefølje Rentetermin SEK mio. Duration, år
Lån i fast ejendom, variabel rente 2012-06-30 801 0,5
Kassekredit
57
I alt
858 0,5
Investeringsportefølje


Konti
1.385
Statsgældsbeviser
299 0,1
Certifikater
298 0,2
I alt
1.982 0,0
Resultatfølsomhed kommende 12 måneder, netto

17

Markedsrisiko i kapitalforvaltning

Kapitalforvaltningen håndteres i de nærtstående enheder Postens Pensionsstiftelse og Postens Försäkringsförening. Disse enheder forvalter aktiver, som skal sikre udbetaling af visse af koncernens forpligtelser i forbindelse med eksempelvis fremtidige pensioner, sygdomsydelse og familiepension. Kapitalforvaltningen omfatter investering af kapital i forskellige markeder og instrumenter. PostNord skal gennem bestyrelsesrepræsentation arbejde for, at allokering mellem forskellige aktivtyper i Postens Pensionsstiftelse og Postens Försäkringsförening styres ansvarligt i forhold til underliggende forpligtelser og forventet afkast.

31 dec 2012 Finansielle aktiver og forpligtelser SEK mio., hvis ikke andet er angivet Nominelt beløb i mio. i lokal valuta Nominelt beløb i SEK mio. Effektiv rente, % Rente- beløb Løbetid
<3 md. 3 md.–1 år 1–5 år >5 år
Investeringsaktiver







Pengemarkedsinvesteringer, DKK 3,7 4,4



2,8 1,6
Pengemarkedsinvesteringer, EUR 0,1 1,3




1,3
Certifikater 1.032 1.032 1,0–1,5%
1.032


Andet, EUR 14 14

14


I alt 0,6 5,3


0,8 2,0 2,5
Forpligtelser
1.057

1.046 0,8 4,8 5,3
Banklån







Kassekredit







Kassekredit, DKK 0,9 0,9

0,9


Andre lån 15,0 17,3

17,3


MTN-lån







Certifikater 2.531 2.531 1,2–3,1%


2.531
Kredit i fast ejendom 397 397 2,3–2,8%
99 298

Kredit i fast ejendom, DKK 0,4 0,4 6,7%


0,2 0,2
Finansiel leasing 991 1.145 1–1,3%



1.145
Gæld i forbindelse med betalingstransaktioner 73 73


73

I alt 6 6


6

Summa
4.171

117 377 2.531 1.145
31 dec 2011 Finansielle aktiver og forpligtelser SEK mio., hvis ikke andet er angivet Nominelt beløb i mio. i lokal valuta Nominelt beløb i SEK mio. Effektiv rente, % Rente- beløb Løbetid
<3 md. 3 md.–1 år 1–5 år >5 år
Investeringsaktiver







Statsgældsbeviser 299 299 2,1–2,7% 1 299


Investeringsaktiver 298 298 1,2–2,1%
298


Andet, EUR 0,6 5



2 3
I alt
602
1 597 0 2 3
Forpligtelser







Banklån







Kassekredit 9 9

9


Kassekredit, DKK 40 48 1,5–6,2%
48


Andre lån







Kredit i fast ejendom 1 1 6,7%


0,2 0,3
Kredit i fast ejendom, DKK 665 800 1,5% 189


800
Finansiel leasing 108 108


56 52
Gæld i forbindelse med betalingstransaktioner
9


9

I alt
975
189 57 65 52 800

Indregning og måling af dagsværdi af finansielle instrumenter

Dagsværdien af låneforpligtelser beregnes som diskonteret værdi af fremtidige pengestrømme i forbindelse med tilbagebetaling af kapitalbeløb og rente. Værdien diskonteres til aktuel lånerente.

Hvad angår kunde- og leverandørgæld med en tilbageværende kredittid på mindre end 1 år, anses den indregnede værdi at svare til dagsværdien. Kunde- og leverandørgæld med en løbetid på mere end 1 år diskonteres i forbindelse med fastsættelse af dagsværdien.

Nogle af koncernens finansielle instrumenter indregnes til dagsværdi, og måling sker efter IFRS 7 på tre forskellige niveauer, som beskrives nedenfor.

Niveau 1

Dagsværdien af finansielle instrumenter er baseret på noterede markedspriser på balancedagen uden fradrag for transaktionsomkostninger. Niveau 1 omfatter primært statsgældsbeviser og standardiserede derivater, idet den noterede pris benyttes til målingen. PostNord-koncernen har aktuelt ingen finansielle aktiver og forpligtelser, som er baseret på dette målingsniveau.

Niveau 2

Dagsværdien af finansielle instrumenter fastlægges med udgangspunkt i målingsmodeller, som er baseret på andre observerbare markedsdata. Eksempler på observerbare data på niveau 2 er markedsrenter og afkastkurver. I tilfælde, hvor der ikke findes en noteret pris, anvendes direkte interpolation.

Niveau 3

Dagsværdien af finansielle instrumenter fastsættes med udgangspunkt i målingsmodeller, hvor væsentlige input er baseret på ikke-observerbare markedsdata. PostNord-koncernen har aktuelt ingen finansielle aktiver og forpligtelser, som er baseret på dette målingsniveau.

Regnskabsmæssig værdi og dagsværdi af de instrumenter, som indregnes til dagsværdi SEK mio. 31 dec 2012 31 dec 2011
Regnskabs-mæssig værdi Niveau 1 Niveau 2 Niveau3 Regnskabs-mæssig værdi Niveau 1 Niveau 2 Niveau3
Finansielle aktiver målt til dagsværdi i resultatopgørelsen







Forudbetalte omkostninger og tilgodehavende indtægter 1.122


1.205


Heraf: Valutatermin 5
5
14
14
Terminalafgifter 0,5
0,5
3
3
Andre tilgodehavender 1.092


544


Heraf: Terminalafgifter 2
2
2
2
Likvide midler 1) 3.046


2.107


Heraf: Certifikater 1.046
1.046
298
298
Statsgældsbeviser



299
299
Lån og tilgodehavender fra salg







Langfristede tilgodehavender2) 4.945


3.990


Tilgodehavender fra salg 4.718


4.370


Hold til udløb-investeringer







Finansielle aktiver 216


182


Heraf: Kapitalforsikring 147


134


Andet 69


48


I alt, aktiver 15.139
1.054
12.398
616
Finansielle forpligtelser målt til dagsværdi i resultatopgørelsen







Skyldige omkostninger og forudbetalte indtægter 4.065

4.079


Heraf: Valutatermin 16
16
16
16
Terminalafgifter 1
1
3
3
Andre forpligtelser







Langfristede rentebærende forpligtelser 3.845


985


Heraf: Finansiel leasing 22


52


Gæld til kreditforeninger 3.677

799


Kortfristede rentebærende forpligtelser 467

113


Heraf: Certifikater 392
392




Gæld til kreditforeninger 0,2


7


Finansiel leasing 52


56


Andre forpligtelser 4.488


3.749


Heraf: Terminalafgifter 3
3
3
3
Leverandørgæld 2.514


2.130


I alt, forpligtelser 12.865
412
8.926
22

1)Som Likvide midler anses, kassebeholdninger, bankindeståender og investeringsaktiver, som normalt har en løbetid på under 3 måneder.

2)Specifikation af Langfristede tilgodehavender, se note 16, s. 79.