Note 3 Indtægternes fordeling

Nettoomsætning

Nettoomsætningen består primært af udbud af tjenesteydelser.

Andre driftsindtægter

SEK mio. 2012 2011
Lejeindtægter 31 41
Forsikringsydelser 9 6
Provisionsindtægter 0
Kapitalgevinster, bygninger 31 2
Kapitalgevinster, maskiner og inventar 18 5
Kapitalgevinster, aktier 0 79
Kapitalgevinster, driftstilgodehavender/forpligtelser 0 4
Valutakursgevinster 31 16
Andet 133 121
I alt 253 274