Note 31 Virksomhedssammenslutninger og -afhændelser

Erhvervelses- og afhændelseseffekter af aktiver og forpligtelser, SEK mio. 2012 2011
Overtagelser Afhændelser I alt Overtagelser Afhændelser I alt
Goodwill 436 –44 392 79 –78 1
Kunderelationer 260
260 92 –20 72
Andre immaterielle aktiver 27 –9 18 1
1
Andre langfristede aktiver 744 –46 698 233 –79 154
I alt, aktiver 1.467 –99 1.368 405 –177 228
Kortfristede aktiver 313 –36 277 119 –269 –150
I ALT, AKTIVER 1.780 –135 1.645 524 –446 78
I ALT, FORPLIGTELSER –852 121 –731 –171 363 192
NETTOAKTIVER 928 –14 914 353 –83 270
Realisationsgevinst, afhændet aktivitet/koncernvirksomhed
–5 –5
–80 –80
Andre pengestrømspåvirkende poster –558 39 –519 –9 –22 –31
Betalt/modtaget vederlag –928 19 –909 –344 219 –125
Likvide midler (erhvervede/afhændede) 66 –12 54
–34 –34
Nettoeffekt på likvide midler –1.420 46 –1.374 –344 185 –159

Afhændelse af datterselskaber

Inden for rammerne af Logistik fortsætter PostNord med at koncentrere aktiviteterne i Norden. Den 4. januar 2012 blev de 100% ejede datterselskaber EBT Property B.V., HIT-Starintex B.V. Holland og HIT Belgium SA afhændet mod et vederlag på i alt SEK 18 mio.

Den 1. januar 2012 afhændede forretningsvirksomheden Breve Danmark sit ejerskab på 50% i datterselskabet SPOT A/S mod et vederlag på SEK 1 mio.

Erhvervelse af datterselskaber

Green Cargo Logistics AB

Den 31. maj 2012 erhvervede Posten AB Green Cargo Logistics AB og dets datterselskab Green Cargo Logistics A/S for SEK 521 mio. I erhvervelsen indgik to ejendomsselskaber, KB Sveterm og Kardinalmärket 1 AB. Den 29. juni 2012 gennemførtes en navneændring, idet Green Cargo Logistics AB skiftede navn til PostNord Logistik TPL AB. Der er optaget lån for SEK 755 mio.

Erhvervelsen styrker PostNords aktiviteter inden for tredjepartslogistik, hvilket er på linje med koncernens strategiske fokus. Markedet for tredjepartslogistik vurderes at have betydelige vækstmuligheder. Green Cargo Logistics AB blev pr. 31. maj 2012 en del af PostNords forretningsområde Logistik.

Nettoomsætningen i forbindelse med erhvervelsen udgjorde i 2012 SEK 664 mio. Erhvervelsen af PostNord Logistik TPL AB og dets datterselskab bidrog med SEK 28 mio. til driftsresultatet for 2012. Den merværdi af aktiverne i koncernen (ekskl. goodwill), som blev indregnet i forbindelse med erhvervelsen af PostNord Logistik TPL AB, er planmæssigt blevet afskrevet med SEK 15 mio. Erhvervelsen bidrog med SEK 13 mio. til koncernens driftsresultat.

Hvis erhvervelsen var blevet gennemført med virkning pr. 1. januar 2012 (på tilsvarende vilkår), ville koncernens nettoomsætning være øget med SEK 429 mio., og driftsresultatet ville være forbedret med SEK 22 mio. Hvis erhvervelsen var blevet gennemført med virkning pr. 1. januar 2012, ville afskrivningerne af den indregnede merværdi være steget med yderligere SEK 10 mio.

Erhvervelsen genererede goodwill i form af synergieffekter og resultatforbedringspotentiale samt tilførsel af kompetencer og viden til udvikling af driftsområdet.

Harlem Transport AS

Den 1. november 2012 erhvervede Posten AB 100% af aktierne i selskabet Harlem Transport AS for SEK 180 mio. Der er optaget lån for SEK 97 mio. Harlem Transport er en transport- og logistikvirksomhed med hjemsted i Norge. Virksomheden tilbyder tjenesteydelser inden for transport af partigods på følgende fire områder: dagligvarehandel, industri, shipping samt affald og genbrug. Erhvervelsen er en del af strategien om at skabe helhedsløsninger og grænseoverskridende logistikkapacitet i Norden.

Nettoomsætningen i forbindelse med erhvervelsen udgjorde i 2012 SEK 56 mio. Erhvervelsen af Harlem Transport AS bidrog til driftsresultatet for 2012 med SEK 3 mio. Den merværdi af aktiverne (ekskl. goodwill) i koncernen, som blev indregnet i forbindelse med erhvervelsen af Harlem Transport AS, er planmæssigt blevet afskrevet med SEK 1 mio. Erhvervelsen bidrog med SEK 2 mio. til koncernens driftsresultat.

Hvis erhvervelsen var blevet gennemført med virkning pr. 1. januar 2012 (på tilsvarende vilkår), ville koncernens nettoomsætning være øget med yderligere SEK 291 mio., og driftsresultatet ville være forbedret med SEK 13 mio. Hvis erhvervelsen var blevet gennemført med virkning pr. 1. januar 2012, ville afskrivningerne af den indregnede merværdi være steget med yderligere SEK 5 mio.

Rosersberg Brevterminal AB

I første halvdel af 2011 erhvervede Posten AB aktierne i tre selskaber som et led i den nye terminalstruktur. Rosersberg Brevterminal AB blev erhvervet med henblik på at anskaffe grunde til den nye terminal i Rosersberg. I december 2012 var vilkårene opfyldt for udbetaling af et supplerende vederlag på SEK 49 mio. iflg. aftalen. Det supplerende vederlag omhandler køb af grunde.

Øvrige ændringer i 2012

Ændring af vederlag for erhvervede selskaber har i 2012 i alt udgjort SEK –4 mio.

2012 Jan–dec, SEK mio. Goodwill Andre imma-terielle aktiver Andre langfristede aktiver Kortfristede aktiver Forpligtelser Nettoaktiver
Erhvervelser

Green Cargo Logistics AB (herunder datterselskabet Green Cargo Logistics A/S)

69 213 –319 521
Kardinalmärket 1 AB

314 3 –205 112
Kommanditbolaget Sveterm

285 12 –231 66
Nedsættelse af vederlag, Nils Hansson Logistics AB
–1
Korrektion af fast vederlag, Eek Transport AS
1
Harlem Transport AS

27 85 –97 180
Rosersberg Brevterminal AB, supplerende vederlag

49

49
I alt

744 313 –852 928
Afhændelser

EBT Property B.V.

1 25 –55 10
HIT Starintex B.V. Holland

45 5 –45 5
Hit Belgium S.A.


5 –21 –2
SPOT A/S


1
1
I alt

46 36 –121 14

Erhvervelse af aktiviteter

Den 1. juni 2012 indgik PostNords 100% ejede datterselskab Tidningstjänst AB en aftale om at overtage aktiviteterne i Svensk Morgondistribution KB fra mediekoncernerne MittMedia og Västerbottens-Kuriren. Aftalen omfatter flerårig distribution af mediekoncernernes morgenaviser. Vederlaget, som svarede til den indregnede restværdi af aktiverne, udgjorde SEK 6 mio. Aktiverne bestod primært af aktiverede udviklingsomkostninger og diverse inventarer. Svensk Morgondistribution har 740 medarbejdere og omsatte i 2011 for ca. SEK 350 mio.